Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 452 - 466 2018-12-30

Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği
Local Governments and NGO Coorperation in Migration Management

Kaan AKMAN [1]

69 514

Bireyler veya topluluklar bir yerden başka bir yere çeşitli nedenlerle zorunlu ya da gönüllü olarak göç etmektedir. Göçleri sadece bir insan hareketliliği olarak ele almak doğru değildir. Göçler önemli bir sosyolojik olgu olduğu gibi aynı zamanda bir yönetim sorunudur. Teknolojinin sunmuş olduğu iletişim imkanlarının genişlemesi ile birlikte insanlar arasında etkileşimler artmıştır. Böylece bireylerin bir seçenek olarak göçleri tercih etmeleri de kolaylaşmıştır.  Diğer yandan Suriye iç savaşı sonucunda ülkemize göç eden milyonlarca sığınmacı örneğinde olduğu gibi zorunlu olarak da göç kararı verilebilmektedir. Gerek zorunlu gerekse gönüllü bu hareketler sonucunda yer değiştiren bireyler farklı alanda yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözümünde birçok aktör görevlidir. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu aktörlerin başında gelmektedir. Günümüzde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları çeşitlenmekte, bu aktörlere verilen önem artmaktadır. Bu kapsamda göç sonrası göç ile gelenlerin entegrasyonunun sağlanması ve sorunlarının çözümünde bu iki aktör çalışmalarda bulunmaktadır. Her iki aktörün çalışmalarında sahip olduğu avantajların yanı sıra ekonomik ve hukuksal birçok engellerle de karşılaşmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında iki aktörün engelleri aşmak için işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda makalede özellikle Türkiye’de son yıllarda artan sığınmacı sayısından yola çıkarak  göç yönetiminde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği değerlendirilecektir

Individuals or communities migrate compulsively or voluntarily from one place to another for a variety of reasons. It is not right to treat migrations as a mere human movement. Migrations are a management problem at the same time as well as an important sociological phenomenon. With the expansion of the communication possibilities offered by technology, interactions among people have increased. Thus, it is also facilitate for individuals to choose migrations as an option. On the other hand, as in the case of millions of asylum seekers who immigrated to our country as a result of the Syrian civil war, immigration decision can be made as a necessity.  Individuals who change places as a result of both compulsory and voluntary actions face new problems in many areas. Many actors are in charge of solving these problems. Local governments and non-governmental organizations are the leading these actors. Today, the fields of activity of local governments and non-governmental organizations vary and the importance given to these actors is increasing. In this context, these two actors are carried out a works ensuring the harmony of those who come after migration and in solving their problems. In addition to the advantages of both actors, there are many economic and legal limitations in their work. When this situation is taken into account, these two actors need to cooperate to overcome the constraints. In this context in the article, especially ,in recent years, starting from the growing number of refugees in Turkey, cooperation between local governments and civil society organizations will be assessed in the management of migration.

Migration, Local Government, Non-Govermental Organization, Cooperation
 • ADIGÜZEL, Yusuf (2018), Göç Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • AKSOY, İlhan ve AKMAN, Kaan (2017), “ Samsun Kent Merkezi Örneğinde Mültecilerin Sorunlarinin Çözümü Ve Topluma Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü”, 11. Kaysem Sempozyum Bildiri Kitabı (Ed. Ahmet Yatkın), 28-30 Eylül 2017, Elazığ, ss. 1090-1105. http://kaysem11.firat.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/KAYSEM11_son.pdf (Erişim Tarihi: 03.08.2018).
 • AKINCI, Buket, NERGİZ, Ahmet ve GEDİK, Ercan (2015), “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, S.1(2), ss.58-84.
 • APAK, Hıdır (2016), "Uluslararası Göç ve Sivil Toplum: Suriyeli Göçmen STK’lar", Sosyal Bilimler Genç Akademisyenler Sempozyumu 1 Bildiriler Kitabı, 8-9 Mayıs 2016, Mardin, ss.274-282.
 • ARDAHAN, Faik (2010), “Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkin Yönetimi İçin Stratejik İşbirliği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Suna - İnan Kıraç Antalya Eğitim Parkı Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, S.7(2), ss.210-233. http://www.insanbilimleri.com (Erişim Tarihi: 21.07.2018).
 • BAHÇECİ, Hazan I. ve UZUN, Şenol (2017). “Türkiye’de Uluslararası Göç ve Yerel Politika, Göç Entegrasyon Politikalarının Türk Kamu Yönetimindeki Yeri ve Önemi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4, ss.192-208.
 • CILGA (2015), "Suriyeli Mülteciler İçin Çalışan STK'ların İnteraktif Ağ Haritası: Devletin Boşluğunu STK'lar Doldurdu", E-Haber, https://dagmedya.net/2015/10/30/suriyeli-multeciler-icin-calisan-stklarin-interaktif-ag-haritasidevletin-boslugunu-stklar-doldurdu/ (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
 • DAOUDOV, Murat (2015), “Göç Politikasında Söylem - Eylem Dönüşümü ve Belediyeler”, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Kent ve Göç Konferansı Bildiriler Kitabı, 13-15 Kasım 2015, Kadirli/Osmaniye, ss.27-33.
 • DEMİRHAN, Yılmaz ve ASLAN, Seyfettin (2015), “Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi", Birey ve Toplum Dergisi, S.5(9), ss.23- 62.
 • DOĞAN, Hasan Hüseyin ( 2018), “Yerel Yönetimler Maliyesi” , Yerel Siyaset (Ed. Hakan Reyhan ve Ayşen Satır Reyhan), Palme Yayınları, Ankara, ss.388-438
 • ERDOĞAN, Murat (2017), Kopuştan Uyum’a Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul.
 • ERDOĞAN, Ümran (2011), "Sivil Toplum Kuruluşlarınn Yönetimlerin Karar Alma Sürecindeki Rolü Aydın İli Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • GÖÇ İDARESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2017), Türkiye Göç Raporu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • İLTİCA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (2013), "Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Yaptıkları Çalışmalar İle İlgili Rapor", E-Rapor, https://www.igamder.org/wp-content/uploads/2012/06/Suriye-STK-Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
 • KARASU, Mithat, (2017), “ Göç Ve Uyum Sorunu”, 11. Kaysem Sempozyum Bildiri Kitabı (Ed. Ahmet Yatkın), 28-30 Eylül 2017, Elazığ, ss.631- 649.
 • KALAYCI, Sami (2016), Sığınmacıların Korunmasına Yönelik Türk Sivil Toplum Kuruluşları, İnsanı ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • KARAKURT TOSUN, Elif (2007), "Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları", Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, S.3(2), ss.1-16. http://www.paradoks.org (Erişim Tarihi: 14.07.2018).
 • KAYA, İbrahim ve EREN, Esra Yılmaz (2014), “Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Arada Kalanların Hakları Ve Yükümlülükleri”, SETA Yayınları, İstanbul.
 • KAYNAK, Muhteşem (1992), Iraklı sığınmacılar ve Türkiye (1988-1991), Tanmak Yayınları, Ankara.
 • KAYPAK, Şafak (2012), "Yerel Yönetimlerde Katılımcı/Müzakereci Demokrasi Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, S.8(17), ss.171-196.
 • MUTLU, Ahmet (2016), “Türkiye’deki Uluslararası Göç Sorunu ve Sivil Toplum Örgütlerinin Durumu”, Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar (Der. Coşkun Taştan - Ayşe Çolpan Kavuncu), Polis Akademisi Yayınları, Antalya, ss.159- 175.
 • ORSAM (2012), “Küresel Göç ve Avrupa Birliği İle Türkiyenin Göç Politikalarının Gelişimi”, ORSAM Raporu, ORSAM Yayını, Ankara.
 • ÖRSELLİ, Erhan ve BABAHANOĞLU, Veysel (2016), “Türkiye’nin Göç Yönetimi Ve Göç Politikalarının Gelişimi: Bir Kamu Politikası Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.9(43), ss.2063-2072.
 • ÖZSERVET, Yasemin (2015), “Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve Eğitim Politikası”, Uluslararası Göç ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü (Ed. Yakup Bulut), Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.93-111.
 • SARIOĞLU, Ali Zafer, (2016), “Türkiye’nin Merkezi Göç Yönetimi”, Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler (Ed. Adem Esen - Mehmet Duman), Aryan Basım Yayın, İstanbul, ss.43-68.
 • SİRKECI, İbrahim ve YÜCEŞAHİN, Murat (2014), “Türkiye’de Göç Çalışmaları”, Göç Dergisi, S.1(1), ss.1-10.
 • ŞENSOY, Mehmet (2014), "Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Göç Politika ve Stratejilerindeki Yeri Ulusal ve Uluslararası Çalışma Raporu", E-Rapor, https://www.linkedin.com/pulse/20140629144055-291742968-yerel-y%C3%B6netimler-ve-sivil-toplum-kurulu%C5%9Flarinin-g%C3%B6%C3%A7-politika-ve-stratejilerindeki-yeri-ulusal-ve-uluslararasi-%C3%A7ali%C5%9Fma-raporu/ (Erişim Tarihi: 07.06.2018).
 • SULTANBEYLİ BELEDİYESİ (2018), “Sultanbeyli Belediyesi Mültecilerin Yanında”, İller ve Belediyeler Dergisi, S.?, ss.8-11.
 • TAŞTAN, Coşkun, ÇOLPAN KAVUNCU, Ayşe, AKBULUT, Ayşe Merve, İRDEM, İbrahim, OSMANOĞLU, Emur, ÖZKAYA, Ömer ve
 • KÜÇÜKER YILDIZ, Aslıhan (2016), Rapor-5: Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler, Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
 • TEKELİ, İlhan (2007), "Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler”, Kökler ve Yollar (Der. Ayhan Kara - Bahar Şahin), İstabul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • TUNÇAY, Mete (2003), "Sivil Toplum Kuruluşları ile İlgili Kavramlar", Sivil Toplum Dergisi, S.1(1), ss.IX-XVII.
 • ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ (2016), “Umuda Kapanan Kapı Avrupa’nın Mültecilere Bakışı”, E-Haber, https://www.umhd.org.tr/2017/11/umuda-kapanan-kapi-avrupanin-multecilere-bakisi-raporu-basin-aciklamsi/ (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
 • YAMAN, Yılmaz (2005), Sivil Toplum Kuruluşlarında Birbirinden Öğrenme: Benchmarking, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • YILDIZ, Sümeyye ve ÇAKIRER-ÖZSERVET, Yasemin ( 2016), “Türkiye Göç Politikalarinin Entegrasyon ve Yerel Yönetimler Açısından İncelenmesi”, Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu (Ed. Mustafa Paksoy, Elif Yıldırımcı, Kazım Sarıçoban, Özcan Özkan), Efil Yayıncılık, Ankara, ss.121-137.
 • http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_kanun.pdf (Erişim Tarihi: 04.07.2018).
 • http://www.goc.gov.tr/files/files/turkiye_ulusal_eylem_plani(2).pdf (Erişim Tarihi: 04.07.2018).
 • http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri_363_378 (Erişim Tarihi: 09.12.2018).
 • http://www.habergazetesi.com.tr/haber/154789/samsundaki-suriyeli-ailelere-merhamet-eli (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.4.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2018).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf (Erişim Tarihi: 04.07.2018).
 • http://www.milliyet.com.tr/siginmaci-kamplari-goc-idaresi-ne-gundem-2631338/ (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
 • https://dagmedya.net/2015/10/30/suriyeli-multeciler-icin-calisan-stklarin-interaktif-ag-haritasidevletin-boslugunu-stklar-doldurdu/ (Erişim Tarihi: 04.07.2018).
 • https://gantep.bel.tr/haber/sahin--gaziantep-olarak-suriye-krizini-iyi-yonettik-5650.html (Erişim Tarihi: 11.12. 2018).
 • https://multeciler.org.tr (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9239-7866
Author: Kaan AKMAN (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { mana482214, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {Mehmet MECEK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {452 - 466}, doi = {}, title = {Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği}, key = {cite}, author = {AKMAN, Kaan} }
APA AKMAN, K . (2018). Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), 452-466. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/482214
MLA AKMAN, K . "Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 452-466 <http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/482214>
Chicago AKMAN, K . "Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 452-466
RIS TY - JOUR T1 - Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği AU - Kaan AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 452 EP - 466 VL - 1 IS - 3 SN - 2636-8048- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Management Academy Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği %A Kaan AKMAN %T Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği %D 2018 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD AKMAN, Kaan . "Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 / 3 (December 2019): 452-466.
AMA AKMAN K . Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği. Yönetim Akademisi. 2018; 1(3): 452-466.
Vancouver AKMAN K . Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2018; 1(3): 466-452.