Year 2015, Volume 42, Issue 42, Pages 223 - 237 2016-03-02

Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi

Serap ERDOĞAN [1] , Eda PURUTÇUOĞLU [2]

402 1443

Bu çalışma, okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden öğrenciler dâhil edilmiştir.Araştırmada veri toplama aracı olarak Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin problem çözme becerisini desteklemeye yönelik ders alma durumları, okudukları bölüm ve sınıf bağımsız değişkenler olarak belirlenmiş olup öğrencilere ilişkin genel bilgiler bölümünde frekans dağılımları gösterilmiştir. Öğrencilerin problem çözme becerisini desteklemeye yönelik ders alma durumları okudukları bölüme göre önemlilik testi (ki-kare) kullanılarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin problem çözme becerisini desteklemeye yönelik ders konusu işleme durumları ile okudukları bölümün problem çözme becerisi üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile iki yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin okudukları bölüme ve sınıfa göre problem çözme becerisini belirlemek amacı ile de t-testi ve parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis-H kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ders konusu işleme durumları ile okudukları bölümün etkileşiminin problem çözme becerisi üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (p
Eğitim süreci, problem çözme becerisi, okul öncesi eğitimi, sosyal hizmet
  • Altunçekiç, A., Yaman, S. & Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102. Bağçeci, B. & Kınay, İ. (2013). Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 335-347. Balcı, A. (1989). Eğitimsel araştırmanın eğitimsel sorunların çözümüne uygulanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1),411-420. Çevik, D. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenlere göre problem çözme becerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 1003-1012. Çınar, O., Hatunoğlu, A. & Hatunoğlu, Y. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-226. D’Zurilla, T.J., Olivares-Maydeu, A. & Kant, G.L. (1998). Age and gender differences in social problemsolving ability. Personality and Individual Differences, 25, 241-252. D’Zurilla, T.J., & Nezu, A. (2007). Problem solving theory-A positive approach to clinical intervention. 3rd ed. Springer Publishing Company; New York, New York. Genç, Z. S. & Kalafat, T. (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 135-147. Genç, Z.S. & Kalafat, T. (2007). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 10-22. Heinonen, T. & Spearman, L. (2010). Social work practice-Problem solving and beyond (3rd Edition). MacMillan Publishing, Canada. Kanbay, Y., Aslan, Ö., Işık, E. & Kılıç, N. (2013). Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 244-251 Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2002). Türkiye’de hizmet öncesi öğretmenlerin problem çözme becerilerine yönelik algıları üzerine bir inceleme [A study on the perception towards to pre-service teachers’ problem solving skills]. Journal of Qafqaz Universit, 9 (Spring), 183-188. Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara. Neuman, W.L. (2013). Toplumsal araştırma yöntemler-Nitel ve nicel yaklaşımlar (1.Cilt). (Çev. Sedef Özge). Yayın Odası Ltd.Şti. Özbesler, C. & Duyan, V. (2009). Okul ortamlarında sosyal hizmet. Eğitim ve Bilim, 34(154), 17-25. Özkan, Y., Akgün, R., Yanardağ Zubaroğlu, M. & Yüceer, T. (2013). Sosyal hizmet öğrencilerinin bazı değişkenlere göre kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 197-213. Pehlivan, Z. & Konukman, F. (2004). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 55–60. Sardoğan, M.E., Karahan, T.F. & Kaygusuz, C. (2006). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları kararsızlık stratejilerinin problem çözme becerisi, cinsiyet, sınıf düzeyi ve fakülte türüne göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 78-97. Semerci, N. (2005). Problem temelli öğrenme ve öğretmen yetiştirme. Milli Eğitim, 33(166), 248-256. Sheafor, B.W. & Horejsi, C.J. (2014). Sosyal hizmet uygulaması-Temel teknikler ve ilkeler (Çev. Ed. Durdu Baran Çifci). Nika Yayınları, Ankara. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl: Haziran 2015 • Cilt-Sayı: 42 • ISSN: 1300-8889 • ss. 223-237 237 Savaşır, I. & Şahin, N.H. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Şahin, N., Şahin, H.N. & Heppner, P.P. (1993). Psychometric properties of the problem solving ınventory in a group of turkish university students. Cognitive Theraphy and Research, 17(4), 379-396. Yaman, S. & Yalçın, N. (2004). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim-[online], 4(1), 42-52.
Primary Language tr;
Journal Section Articles
Authors

Author: Serap ERDOĞAN

Author: Eda PURUTÇUOĞLU

Dates

Publication Date: March 2, 2016

Bibtex @ { maruaebd177523, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {42}, pages = {223 - 237}, doi = {10.15285/ebd.46461}, title = {Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Serap and PURUTÇUOĞLU, Eda} }
APA ERDOĞAN, S , PURUTÇUOĞLU, E . (2016). Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42 (42), 223-237. Retrieved from http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/16987/177523
MLA ERDOĞAN, S , PURUTÇUOĞLU, E . "Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 (2016): 223-237 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/16987/177523>
Chicago ERDOĞAN, S , PURUTÇUOĞLU, E . "Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 (2016): 223-237
RIS TY - JOUR T1 - Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi AU - Serap ERDOĞAN , Eda PURUTÇUOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 237 VL - 42 IS - 42 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi %A Serap ERDOĞAN , Eda PURUTÇUOĞLU %T Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 42 %N 42 %R %U
ISNAD ERDOĞAN, Serap , PURUTÇUOĞLU, Eda . "Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 / 42 (March 2016): 223-237.
AMA ERDOĞAN S , PURUTÇUOĞLU E . Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016; 42(42): 223-237.
Vancouver ERDOĞAN S , PURUTÇUOĞLU E . Okul öncesi öğretmenliği programı ile sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016; 42(42): 237-223.