Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’

Hava İPEK AKBULUT [1] , Çiğdem ŞAHİN [2] , Esra KELEŞ [3]

214 553

Çalışmanın amacı ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan "Yer kabuğu nelerden oluşur?" ünitesindeki konuların ve kavramların öğretimine yönelik geliştirilen beyin temelli öğrenme (BTÖ) yaklaşımına dayalı web destekli öğretim (WDÖ) materyalinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini, öğrencilerin ve öğretmenin WDÖ materyali hakkındaki görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 6. sınıfta öğrenim gören 58 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; "Yer kabuğu nelerden oluşur?" ünitesi başarı testi ve yarı yapılandırmış mülakat sorularından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubunda uygulanan WDÖ materyalinin, kontrol grubunda uygulanan mevcut öğretim materyallerine oranla öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmada (t(56)= 2,27; p<.05) etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin WDÖ'den memnun kaldıkları, uygulama öğretmeninin her ne kadar WDÖ'yü etkili bulsa da bir takım dezavantajlarının da olduğunu belirttiği dikkat çekmektedir. 

Web destekli öğretim, beyin temelli öğrenme, Yer kabuğu nelerden oluşur?
 • Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A., ve Fooi, F. S. (2009). Factors affecting teachers’ use of information and communication technology. International Journal of Instruction, 2(1), 77–104.
 • Akyürek, E. ve Afacan, Ö. (2013). The effect of brain-based learning approach which applied to 8th grade science and technology classes on students’ academic achievement. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 75-98.
 • Ayas, A. ve Uşak, M. (2006). The effect of conceptual change texts instructions on overcoming prospectice science teachers' misconceptions of photosynthesis and respiration in plants. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 78-103.
 • Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11(1), 7-10.
 • Birisci, S. ve Metin, M. (2009). Fen konularına yönelik web sayfası hazırlama öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerini nasıl etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 74-93.
 • Birisçi, S. ve Metin, M. (2010). Developing an instructional material using a concept cartoon adapted to the 5E model: A sample of teaching Erosion. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), Article 19, p.1.
 • Blake, A. (2004). Helping young children to see what is relevant and why: Supporting cognitive change in earth science using analogy. International Journal of Science Education, 26(15), 1855–1873.
 • Blake, A. (2005). Do young children’s ideas about the Earth’s structure and processes reveal underlying patterns of descriptive and causal understanding in earth science? Research in Science & Technological Education, 23(1), 59–74.
 • Bozkurt, O., Salman Akın, B. ve Uşak, M. (2004). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin "Erozyon" hakkındaki ön bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti. Gazi Üniversitesi Kır-şehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 277-285.
 • Caine, R. N. ve Caine, G. (1990). Understanding a Brain-Based Approach to Learning and Teaching. Educational Leadership, 48(2), 66-70.
 • Caine, R. N. ve Caine, G. (1994). Making connections: Teaching and the human brain. New York: Addison-Wesley.
 • Cüez, T. (2006). İlköğretim 8. sınıflarda fen bilgisi dersinde web tabanlı öğretim desteğinin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çelebi, K. ve Afyon, A. (2011). İlköğretim fen bilgisi dersinde uygulanan beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarılarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 31, 169-182.
 • Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E. ve Keleş, E. (2016). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işık ve Ses Ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 104-132.
 • Dal, B. (2009). An investigation into the understanding of earth science among students teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 597-606.
 • Dalrymple, J. B. (2004). Teaching and learning law with graphic organizers. http://www.loyno.edu/~dciolino/Classes/GraphicOrganizers.htm İnternetten alınış tarihi: 14 Aralık 2009.
 • Demirel, Ö., Erdem, E., Koç, F., Köksal, N., ve Şendoğdu, M. C. (2002). Beyin temelli öğrenmenin yabancı dil öğretiminde yeri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 123-136
 • Dove, J. (1997), Student ideas about weathering and erosion. International Journal of Science Education, 19(8), 971-980.
 • Duman, B. (2006, July). The effect of brain-based instruction to improve on students’ academic achievement in social studies instruction. Paper presented at the 9th International Conference on Engineering Education, San Juan, Puerto Rico.
 • Duman, B. (2010). The effects of brain-based learning on the academic achievement of students with different learning styles. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(4), 2077-2103.
 • Ford, D. J. (2005). The challenges of observing geologically: Third graders’ descriptions of rock and mineral properties. Science Education, 89, 276– 295.
 • Foster-Deffenbaugh, L. A. (1996). Brain research and its implications for educational practice. Doktora Tezi, Brigham Young University, Hawaii.
 • Gözüyeşil, E. ve Dikici, A. (2014). The effect of brain based learning on academic achievement: a meta-analytical study. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 642-648. DOI: 10.12738/estp.2014.2.2103.
 • İpek Akbulut, H., Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2013). İş ve enerji konusu ile ilgili kavramsal değişimin incelenmesi: İkili yerleşik öğrenme modeli örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 241 – 268.
 • Keleş, E. (2007). Altıncı sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırıcı yaklaşım. G. Ü. Gazi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Leeson, M. ve Willis, J. (2004). What’s The Buzz About? Brain-Based Learning for All Students. http://www.naz.edu:900/~include/pdfs/poster/Brain%20based.pdf, İnternetten alınış tarihi: 02 Ocak 2010.
 • Light, D. ve Polin, D. K. (2010). Integrating Web 2.0 Tools into the Classroom: Changing the Culture of Learning. Center for Children and Technology, Education Development Center, Inc.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim progra-mı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Mohammadi, F., Abrizah, A., Nazari, M. ve Attaran, M. (2015). What motivates high school teachers to use web-based learning resources for classroom instruction? An exploratory case study in an Iranian smart school. Computers in Human Behavior, 51, 373-381.
 • Odabası, B. ve Celkan, H.Y. (2010). The effects of brain based learning approach on the success of 12th grade of students, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 87-104.
 • Oktay, S. ve Çakır, R. (2013). Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 3-23.
 • Özden, M., (2005). Fen bilgisi dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve hatırlama düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eski-şehir.
 • Özden, M. ve Gultekin, M. (2008). The Effects of Brain-Based Learning on Academic Achievement and Retention of Knowledge in Science Course. Electronic Journal of Science Education, 12(1).
 • Özmen, H. ve Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57–68.
 • Paliç, G., ve Akdeniz, A. R., (2012). Beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli bir öğretim ma-teryalinin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1), 67-93.
 • Pool, C. R. (1997). Maximizing Learning, A Conversation with Nummela Caine. Educational Leadership, 54(6), 11-15.
 • Prigge, D. J. (2002). Promote brain-based teaching and learning. Intervention in School and Clinic, 37(4), 237-241.
 • Reinfried, S. (2006). Conceptual Change in Physical Geography and Environmental Sciences through Mental Model Building: The Example of Groundwater. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(1), 41-61.
 • Rosenberg, S., Hammer, D. ve Phelan, J. (2006). Multiple epistemological coherences in an eighth-grade discussion of the rock cycle. The Journal of The Learning Sciences, 15(2), 261–292.
 • Salehi, H. ve Salehi Z. (2012, Ağustos). “Integration of ICT in language teaching: Challenges and barriers”. 3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR, Singapore.
 • Strickland, K. (2003). Brain compatible learning in a high school classroom.Yüksek Lisans Tezi, Royal Roads University, British Columbia.
 • Sülün, Y., Yurttaş, G. D. ve Şerenli, E. (2008). Alternative learning approach of teaching biology to pre-service teachers with dominant verbal intelligence: brain-based learning. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 171-184.
 • Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesinde “zenginleştirilmiş 5e öğretim modeli”ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Şengel, E. (2005). Effect of a web-based learning tool on student learning in science education: A case study. PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Taş, E. (2006). Web tasarımlı bir fen bilgisi materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendi-rilmesi, Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Taş, E. (2011). A new web designed material approach on learning and assessment in science education. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4), 567-578.
 • Taş, E., Apaydin, Z. ve Cetinkaya, M. (2011). Research of efficacy of web supported science and technology material developed with respect to constructivist approach. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4), 455-468.
 • Uluorta, N. ve Atabek, E., (Ekim, 2003). Beyin eğitimi ve fen bilgisi laboratuar öğretimindeki yeri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 295- 304.
 • Usta, E. (2011). The examination of online self-regulated learning skills in web-based learning environments in terms of different variables. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), 278-286.
 • Wardrip, P., ve Tobey, J. (2009). How Does Mechanical Weathering Change Rocks? Using Reading-to-Learn Strategies to Teach Science Content. Science Scope, 32(5), 25-29.
 • Wolfe, P. (2004). Brain Research and Education: Fad or Foundation? http://www.patwolfe.com/index.php?pid=100. İnternetten Alınış Tarihi: 06 Kasım 2013.
 • Yılmaz, M. (2002). Kimyasal bağlar ve moleküler geometri konularıyla ilgili bir Web destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Zadina, J. N. (2015). The emerging role of educational neuroscience in education reform. Psicología Educativa, 21(2), 71–77.
 • Altunçekiç, A. ve Aksu, L. (2011). Web destekli öğrenme ortamlarının internet kullanımına yönelik tutum düzeyleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 239-250.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Hava İPEK AKBULUT
Institution: KARADENIZ TEKNIK UNIV
Country: Turkey


Author: Çiğdem ŞAHİN
Institution: Giresun Universty
Country: Turkey


Author: Esra KELEŞ
Institution: KARADENIZ TEKNIK UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2018

Bibtex @research article { maruaebd277480, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {48}, pages = { - }, doi = {10.15285/maruaebd.277480}, title = {Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’}, key = {cite}, author = {İPEK AKBULUT, Hava and ŞAHİN, Çiğdem and KELEŞ, Esra} }
APA İPEK AKBULUT, H , ŞAHİN, Ç , KELEŞ, E . (2018). Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48 (48), . DOI: 10.15285/maruaebd.277480
MLA İPEK AKBULUT, H , ŞAHİN, Ç , KELEŞ, E . "Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 (2018): <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/37936/277480>
Chicago İPEK AKBULUT, H , ŞAHİN, Ç , KELEŞ, E . "Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 (2018):
RIS TY - JOUR T1 - Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’ AU - Hava İPEK AKBULUT , Çiğdem ŞAHİN , Esra KELEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.277480 DO - 10.15285/maruaebd.277480 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 48 IS - 48 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.277480 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.277480 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’ %A Hava İPEK AKBULUT , Çiğdem ŞAHİN , Esra KELEŞ %T Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’ %D 2018 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 48 %N 48 %R doi: 10.15285/maruaebd.277480 %U 10.15285/maruaebd.277480
ISNAD İPEK AKBULUT, Hava , ŞAHİN, Çiğdem , KELEŞ, Esra . "Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 / 48 (July 2018): -. https://doi.org/10.15285/maruaebd.277480
AMA İPEK AKBULUT H , ŞAHİN Ç , KELEŞ E . Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 48(48): -.
Vancouver İPEK AKBULUT H , ŞAHİN Ç , KELEŞ E . Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: ‘Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?’. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 48(48): -.