Year 2018, Volume , Issue 12, Pages 1 - 61 2018-12-12

İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Yeliz Neslihan AKIN [1]

129 375

Yürürlüğe girmiş olduğu 01.01.1984 tarihinden 01.01.2003 tarihine dek, idarelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yazılı hükümlere göre yürütülmüştür. Ancak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Kanun'un topyekûn ilgası gibi bir hukukî sonuç doğmamış olsa da 2886 sayılı Kanun’un bir kısım hükümleri tamamen bir kısım hükümleri ise kısmen ilga olmuştur. 2886 sayılı Kanun hükümlerinin yürürlükten kalkması, zımnî ilga örneğini olduğu için; 2886 sayılı Kanun’un ilga hükümlerinin hangilerinin olduğunun araştırılarak tespit edilmesi gerekmektedir. Zira ancak bu tespitten sonra, 2886 sayılı Kanun’un düzenleme alanının anlaşılması mümkün olmaktadır. Bu tespit faaliyeti ise hem 2886 hem de 4734 sayılı Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Yürürlük, Zımnî ilga, Lex Posterior İlkesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • AKEL Yeliz Neslihan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda Yasaklama Kararları ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları, 1. Baskı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, 2018.
 • AKEL Yeliz Neslihan, “Kamu İhalelerinin Kamu Bütçesine Yansıyan Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 350, Kasım 2017, ss. 131-152.
 • AKEL Yeliz Neslihan, “6545 Sayılı Kanun Değişiklikleri Sonrasında Vergi Yargısı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 329, Şubat 2016, ss. 180-196.
 • AKYILMAZ Bahtiyar, SEZGİNER Murat, KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018.
 • AKYOL Şener, Medeni Hukuka Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
 • ATAR Yavuz, AYAN Mehmet, KARAHAN Sami, SÜMER Halûk Hâdi, ULUKAPI Ömer, ARSLAN İbrahim, Temel Hukuk Bilgisi, Güncellenmiş Altıncı Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2011.
 • AYAN Mehmet, Medeni Hukuka Giriş, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2005.
 • BAĞDATLI Selahattin, Hukuk Sözlüğü, Derin Yayınları: 05, İstanbul, 2015.
 • BALTA Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş I, Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Yayınları No: 117, Ankara, 1968/1970.
 • BİLGE Necip, Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 28. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.
 • DİNÇKOL Abdullah, Hukuka Giriş: Hukukun Temel Kavramları, Genişletilmiş 11. Basım, Der Yayınları: 318, İstanbul, 2015.
 • DOĞAN Vahit, AKYILMAZ Bahtiyar, AKINCI Şahin, UŞAN Fatih, YALMAN Süleyman, SUNAY Reyhan, ERCAN İbrahim, KAYA Cemil, BİLİR Faruk, BALI Ali Şafak, AKSAN Murat, Hukuka Giriş, Ed.: Süleyman YALMAN, 3. Baskı, Sayram Yayınları No: 19, Konya, 2005.
 • EDİS Seyfullah, Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Basıdan Tıpkı Basım, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 41, Ankara, 1993.
 • ESENER Turhan, Hukuk Başlangıcı: Genel Hukuk Bilgisi, 4. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2001.
 • FENDOĞLU Hasan Tahsin, Hukuka Giriş: Hukuk Başlangıcı Ders Notları, Mimoza Yayınları, Konya, 1995.
 • GÖZLER Kemal, Hukuka Giriş, Umut Akyüz Tarafından Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş On Üçüncü Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016, (“Hukuka Giriş”).
 • GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Cilt: II, İkinci Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009, (“İdare Hukuku”).
 • GÖZLER Kemal, KAPLAN Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Güncellenmiş ve Düzeltilmiş Onsekizinci Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016.
 • GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, TAN Turgut, İdare Hukuku: Genel Esaslar, Cilt: I, Güncelleştirilmiş 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
 • GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Güncelleştirilmiş 32. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2015.
 • GÜRİZ Adnan, Hukuk Başlangıcı, Onikinci Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2009.
 • GÜRSEL Meltem Kutlu, “Belediyenin veya Belediye Şirketinin Kat Karşılığı İnşaat İhalesinin ve Sözleşmesinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim Konusunda Bir Değerlendirme”, İzmir Barosu Dergisi, Sayı: 2008-1, Ocak 2008, ss. 135-157.
 • HATEMİ Hüseyin, Medeni Hukuk’a Giriş, Gözden Geçirilmiş 4’üncü Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010.
 • IŞIKTAÇ Yasemin, Hukuk Başlangıcı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • KALABALIK Halil, İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Sayram Yayınları, Konya, 2014.
 • KALABALIK Halil, ERDEM Murat, Temel Hukuk Bilgisi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.
 • KUTLU Meltem, İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 75, İzmir, 1997.
 • ODER Burak, Günışığında Yönetim, 2004 Tarihli 2. Baskıdan 3. Tıpkı Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017, ss. 549-599.
 • ÖNEN Mesut, Hukuka Giriş, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • ÖZBİLGEN Tarık, Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları No.: 2170, Hukuk Fakültesi Yayınları No.: 485, Sulhi Garan Matbaası Varisleri Koll. Şti., İstanbul, 1976.
 • ÖZGÜVEN Ali, İktisat Bilimine Giriş, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005.
 • ŞENYÜZ Doğan, TAŞ Metin, Hukuka Giriş, 1. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
 • TAŞPINAR AYVAZ Sema, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) Zaman Bakımından Uygulanması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • UMAR Bilge, Hukuk Başlangıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 79, İzmir, 1997.
 • ÜLGEN Gülden, İktisat Bilimine Giriş, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Basım, Der Yayınları: 348, İstanbul, 2007.
 • ÜNAL Nurdoğan, EROL Mesut, Gelir Getirici İşlemlerde İhale Usulü Devlet İhale Kanunu, Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • ÖZDEMİR H. Eyüp, İdare Hukuku, Güncellenmiş 6. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, Yayın No: 60, İstanbul, 2015, ss. 653-689.
 • YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, Birinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.
 • ZEVKLİLER Aydın, HAVUTÇU Ayşe, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Beşinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2005.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yeliz Neslihan AKIN
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { mdergi496739, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 61}, doi = {10.18771/mdergi.496739}, title = {İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {AKIN, Yeliz Neslihan} }
APA AKIN, Y . (2018). İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (12), 1-61. DOI: 10.18771/mdergi.496739
MLA AKIN, Y . "İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 1-61 <http://dergipark.org.tr/mdergi/issue/41103/496739>
Chicago AKIN, Y . "İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 1-61
RIS TY - JOUR T1 - İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME AU - Yeliz Neslihan AKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18771/mdergi.496739 DO - 10.18771/mdergi.496739 T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 61 VL - IS - 12 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - doi: 10.18771/mdergi.496739 UR - https://doi.org/10.18771/mdergi.496739 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME %A Yeliz Neslihan AKIN %T İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V %N 12 %R doi: 10.18771/mdergi.496739 %U 10.18771/mdergi.496739
ISNAD AKIN, Yeliz Neslihan . "İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi / 12 (December 2018): 1-61. https://doi.org/10.18771/mdergi.496739
AMA AKIN Y . İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 1-61.
Vancouver AKIN Y . İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 61-1.