Year 2019, Volume 32, Issue 1, Pages 65 - 71 2019-04-01

Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi
Determination of appropriate rearing period and roof covering material for silkworm rearing by heat requirement and dew point temperature

Serpil GENÇOĞLAN [1] , Ayşe BAŞPINAR [2] , Cafer GENÇOĞLAN [3]

20 64

Bu çalışmanın amacı, farklı çatı örtü malzemeli barınakta yetiştirilen ipekböceğinin ısı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre uygun besleme dönemini ve çatı örtü malzemesini belirlemektir. Bu amaçla Kahramanmaraş ilinde 20 000 adet ipekböceği için doğal havalandırmalı ve 2 farklı çatı örtü malzemeli (düz betonarme tavan, yalıtımsız galvanizli sac) barınak planlanmıştır. İlde dut yapraklarının çıkış zamanı belirlendikten sonra bu zamana denk gelecek şekilde ipekböceği yetiştirme dönemi başlangıç tarihleri 27 Nisan ve 1 Mayıs olarak seçilmiştir. Bu tarihlerden başlayarak 27 günlük ipekböceği yetiştirme döneminin ısı gereksinimi, ısı ve nem dengesi yöntemine göre belirlenmiştir. Nisan ve mayıs aylarının 36 yıllık aylık ortalama sıcaklık ve oransal nem değerlerinin % 80 olma olasılığı sırasıyla 17.2 °C ve 21.5 °C ile % 63.2 ve % 58.7 olarak bulunmuştur. Yapılan ısı hesaplamaları sonucunda 1 Mayıs yetiştiriciliğinin ısı gereksiniminin diğer döneme göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Düz betonarme tavanlı ipekböceği barınağında yetiştiriciliğe 1 Mayıs'ta başlanıldığında ısı gereksinimi, 5 larva döneminde sırasıyla 1203.31, 1018.19, 833.06, 647.94 ve 1780.68 W h-1, yalıtımsız galvaniz saclı ipekböceği barınağında ise 1718.35, 1453.99, 1189.63, 925.27 ve 1978.78 W h-1 olarak bulunmuştur. Düz betonarme tavanlı barınağın ısı gereksinimi, yalıtımsız galvanizli saçlı barınağınki ile karşılaştırıldığında 1. ve 4. larva dönemleri arasında % 29.97, 5. larva döneminde ise % 10 daha az olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre hem ısı gereksiniminin düşük olması hem de dut yapraklarının çıkışı göz önüne alındığında besleme dönemi başlangıcı 1 Mayıs, çatı örtü malzemesi olarak da barınağın ısı gereksinimi ve çatı örtü malzemelerinin çiğlenme sıcaklık değerine göre düz betonarme tavanın daha uygun olduğu belirlenmiştir.


The aims of this study are to determine the appropriate rearing period and roof covering material according to the heat requirement of the silkworm grown in the house and the temperature of the dew point temperature. A house of 20 000 capacity with natural ventilation and 2 different roof system was planned. The starting dates of silkworm rearing season were selected as 27 April and 1 May. Starting from these dates, the heat requirement of the 27-day silkworm rearing period was determined according to the heat and moisture balance method. Monthly average temperature and relative humidity with 80% probability for April and May were determined as 17.2 °C and 21.5 °C with 63.2% and 58.7% respectively. When started rearing silkworm on 1th May in the flat reinforced concrete ceiling silkworm house, the heat requirements in the 5 larvae periods were 1203.31, 1018.19, 833.06, 647.94 and 1780.68 W h-1 respectively. In the uninsulated galvanized sheet metal covered silkworm house, breeding stars on 1th May, the heat requirements in the 5 larvae periods were 1718.35, 1453.99, 1189.63, 925.27 and 1978.78 W h-1 heat respectively. When compared the heat requirement of a flat reinforced concrete ceiling with that of an uninsulated galvanized steel, it was found that the heat requirement of a flat reinforced concrete ceiling was lesser 29.97% in the 1-4th and 10% in 5th larval stages. It was determined that rearing period beginning 1 May and flat reinforced concrete roof were more suitable.


 • Albright LD (1990) Natural ventilation. Steady-state energy and mass balances environment control for animals and plants. pp. 143-320.
 • Anonim (1994) ASAE Agricultural standarts, ASAE, 41 ST Edition. Michigan-USA.
 • Anonim (2015) İpekböcekçiliği ve yetiştiriciliği. URL http://www.kozabirlik.com.tr/ipekböcekçiliği/ipekbocekciligiveyetistiriciligi. Erişim 20 Mart 2015.
 • Anonim (2017) Kahramanmaraş ilinin iklim verileri. Kahramanmaraş İli Meteoroloji Müdürlüğü.
 • Anonim (2018a) 2017 Yılı ipekböceği raporu. Kozabirlik Bursa Tarım Dergisi. URL http://www. SS.Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği. Erişim 10 Temmuz 2018.
 • Anonim (2018b) İpekböcekçiliği. Ünvan değişikliği sınavı, tekniker (İpek Böcekçiliği) ders notu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü. URL http://www.tarim.gov.tr/PERGEM/Link/124/Unvan-Degisikligi-Desr-Notlari ipekböcekciligi.pdf. Erişim 11 Temmuz 2018.
 • Anonim (2018c) Dew Point Temperature at Atmospheric Pressure in Degrees Celsius. http://www.nationalcompressedair.com/dat/files/600.pdf. Erişim 19 Eylül 2018.
 • Anonim (2018d) İpekböceği yetiştiriciliği basın açıklaması. URL http://www.belekomahaber.com/ipekbocekciligi-yetistiriciligi-basin-aciklamasi/. Erişim 11 Temmuz 2018.
 • Başkaya Z (2013) Gelişimi ve dağılışı bakımından türkiye ipekböcekçiliğinde Bilecik ilinin yeri, sorunları ve çözüm önerileri. Doğu Coğrafya Dergisi Cilt: 18, Sayı: 30, s. 257-286.
 • Benchmin KV, Jolly MS (1987) “The Principles of Silkworm Rearing”, In Proc. Natn. Semin. Seric. Mahalingam, S., (Ed.,) University of Madras, pp. 63-108.
 • Bharathi VP, Jayaramaıah M (2009) Impact of rearing houses on cocoon productivity in mulberry silkworm. Bull. Ind. Acad. Seri. 13(1): 49-53.
 • Bhaskar RN, Anusha HG (2015) Role of micro environment in the rearing house a boon for quality cocoon production in Eastern Dryzone of Karnataka. Proceedings of the International Conference on Science Connecting Healty and Society Held at Colombo, Sri Lanka, 28-29 November 2015.
 • Devi R, Karuna T (2012) Silkworming rearing technology for the course of sericulture. URL http://bie.telangana.gov.in/files/SilkwormRearing Technology.pdf. Erişim 05 Ekim 2018.
 • Dingle JG, Hassan E, Gupta M, George D, Anota L, Begum H (2005) Silk production in Australia. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation. pp. 105.
 • Düzgün M (2017) Programlanabilir lojik kontrol (PLC) tabanlı sulama otomasyon sistemi ile sulanan Comice armut (Pyrus Communis l.) çeşidi su-verim ilişkisinin ve bitki su stres indeksinin (CWSI) belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. s. 59.
 • Ekmekyapar T (1997) Tarımsal inşaat. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 151. s. 197.
 • Ergün A, Kürklü G (2008) Çatı tasarımı ve uygulamasında detay hataları, sonuçları ve düzeltme çalışmaları. 4. Ulusal Çatı & Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler” Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla- İstanbul 13-14 Ekim 2008.
 • Gangawar SK, Somasundram P, Nataraja N (1993) Silkworm rearing performance under different rearing houses in Tamil Nadu. Indian Silk 32(7): 37- 38.
 • Gençoğlan S, Başpınar A (2016) Determination of the silkworm (Bombyxmori L.) Heat requirements in rearing room of village house for optimal environmental conditions. Pakistan Journal of Zoology Vol: 48(2): 557-561.
 • Gülseren C, Sipahioğlu O (1992) İpekböcekçiliği. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi. s. 60.
 • Güner MS, Yüksel A (2001) Yapı Bilgisi Kitabı. Aktif yayınevi, İstanbul, s. 444.
 • Himantharaj MT, Kamble CK, Rajan RK, Data RK (1994) Silkworm rearing house construction: An ideal approach. Indian Silk, 33(4): 19-22.
 • İnal Ş ( 2000) İpekböceği yetiştiriciliği. URL http://veteriner.selcuk.edu.tr/veteriner/not_soru/ipek.htm Erişim 17 Şubat 2014.
 • Kıraş SN (2010) Bursa'da ipek üretiminin yöresel konut mimarisinde mekan biçimlenmesi ve mekan organizasyonları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Lindley JA, Whitaker JH (1996) Agricultural Building and Structures. ASAE, USA.
 • Nagaraju J, Goldsmith MR (2002) Silkworm genomics-progress and prospects. Curr. Sci. 83: 415-425.
 • Öztürk T (2003) Tarımsal yapılar. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Ders Kitap No: 49. Samsun.
 • Pang-Chuan W, Da-Chuang C (1992) Silkworm rearing. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, pp. 81.
 • Pawar A, Supekar Y, Shinde M, Pandhare S, Nagare PS (2017) Optimization in comfort conditions of silkworm rearing house. International Journal of General Science and Engineering Research (IJGSER), ISSN 2455-510X, Vol 3(2): 122-125.
 • Rahmathulla VK (2012) Management of climatic factors for successful silkworm (Bombyxmori L.) Cropand Higher Silk Production. Psyche: 2012: 1-12.
 • Şahin A, Ünal HB (2005) Yapı malzeme bilgisi. Ege Üniversitesi Yayınları. Ziraat Fakültesi Yayın No: 568, s. 316.
 • Singh A (2012) Environmental influence on larval duration in silkworm bıvoltine hybrid NB4D2XSH6, Bombyx Mori L. Bionano Frontier, 5(2): 253-255.
 • Timmons MB, Gates RS (1987) Relative humidity as a ventilation control parameter in broiler housing. Transactions of the ASAE. Vol: 30(4): 1111-1115.
 • Tülücü K (1988) Uygulamalı Hidroloji. Çukurova Üniversitesi, No: 76, s. 36-51, Adana.
 • Wu DJ, Hou RF (1993) Relationship between thermo tolerance and heat-stable esterase in the silkworm, Bombyxmori. Appl. Entolomol. Zool. 28(3): 371-377.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Serpil GENÇOĞLAN (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Author: Ayşe BAŞPINAR
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Author: Cafer GENÇOĞLAN
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Bibtex @research article { mediterranean468425, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz University}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {65 - 71}, doi = {10.29136/mediterranean.468425}, title = {Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GENÇOĞLAN, Serpil and BAŞPINAR, Ayşe and GENÇOĞLAN, Cafer} }
APA GENÇOĞLAN, S , BAŞPINAR, A , GENÇOĞLAN, C . (2019). Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32 (1), 65-71. DOI: 10.29136/mediterranean.468425
MLA GENÇOĞLAN, S , BAŞPINAR, A , GENÇOĞLAN, C . "Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 65-71 <http://dergipark.org.tr/mediterranean/issue/41736/468425>
Chicago GENÇOĞLAN, S , BAŞPINAR, A , GENÇOĞLAN, C . "Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 65-71
RIS TY - JOUR T1 - Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi AU - Serpil GENÇOĞLAN , Ayşe BAŞPINAR , Cafer GENÇOĞLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.468425 DO - 10.29136/mediterranean.468425 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 71 VL - 32 IS - 1 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.468425 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.468425 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi %A Serpil GENÇOĞLAN , Ayşe BAŞPINAR , Cafer GENÇOĞLAN %T Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi %D 2019 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 32 %N 1 %R doi: 10.29136/mediterranean.468425 %U 10.29136/mediterranean.468425
ISNAD GENÇOĞLAN, Serpil , BAŞPINAR, Ayşe , GENÇOĞLAN, Cafer . "Isı gereksinimine ve çiğlenme sıcaklığına göre ipekböceği yetiştiriciliğinde uygun besleme döneminin ve çatı örtü malzemesinin belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 / 1 (April 2019): 65-71. https://doi.org/10.29136/mediterranean.468425