Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Selçuk DEMİR [1] , Kadir BÜTÜNER [2]

527 914

The aim of this study is to investigate the opinions of pre-service teachers regarding the field test that has been enforced as of 2013. The findings of this study are predicted to contribute to the implementation of the new system. The study was carried out pursuant to the design of case study method that is one of the qualitative research methods. Among the purposeful sampling methods, the Homogeneous sample method (Patton, 2014), was used in the study. The study was conducted with the 4th Grade students enrolled at Cumhuriyet University, Education Faculty, Social Studies Education, in Sivas. The sampling consisted of six students, three males and three females. In the research, semistructured interview form was used as a data collection tool. All the interviews were recorded on a tape recorder throughout the research. A 140-minute interview was had within the scope of the research; the tape recordings were computerized through the Microsoft Word processing program as raw data without being subjected to any screening. Each transcript in the research were analyzed by using line by line analysis analysis approach. Inductive descriptive analysis, content analysis and the constant comparison technique were used in the interpretation of the interview data. As a result of analysis of the interview data, two major themes emerged; 1. Opinions on the field exam test and its contents. 2. Opinions on the v validity and reliability of the test.

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının 2013 yılından itibaren uygulamaya konulan alan sınavına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada ortaya çıkan bulgular yeni sistemdeki eksiklikleri tespit edilmesi yönünden önem arz etmektedir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılar; amaçlı örnekleme (Patton, 2014) yöntemlerinden homojen örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu eğitim fakültesi öğrencisi olan 3’ü erkek 3’ü bayan olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu’dur. Araştırma sürecinde tüm mülakatlar ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında 140 dakikalık mülakat yapılmış, ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkript, satır-satır analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Mülakat verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu: 1. alan sınavına ve içeriğine yönelik bulgular ve 2. alan sınavının geçerlik ve güvenirliğine yönelik bulgular olmak üzere iki tema belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: alan sınavı, kpss, öabt, öğretmen seçimi, öğretmen atamaları. 

 • Açıl, Ü. (2010). Öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Atasoy, B. (2004). Eğitim fakültelerinin ÖSS ve KPSS puanları yönünden karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Ankara.
 • Atasoy, T.ve Demir, S. B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (3).
 • Atav E ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 01-13.
 • Bahar, H. H. (2006). KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 31(140), 68-74.
 • Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.
 • Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliği, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29
 • Baştürk, R. (2007). Türkiye’deki kamu eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenlerin atanmalarına ilişkin bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33, 33Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni (Çev Edt: Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (Çev Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: Siyasal Kitap.
 • Çelik, K. ve Kavak, Y. (2009). Eğitim fakülteleri ve KPSS-öğretmenlik sınavı sonuçları üzerine bir çalışma. Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159- 172.
 • Elçiçek, Z., Tösten, R., ve Kılıç, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars İli Örneği), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, (7), 109 123.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1),1-31.
 • Eraslan, L. (2005). Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan öğretmen adaylarının psiko-sosyal durumlarının belirlenmesi. Öğretmen Dünyası, 12, 19-21.
 • Eraslan, L. (2006). Yeni eğitim fakülteleri açma girişimi üzerine bir değerlendirme. Öğretmen Dünyası, 3, 24-28
 • Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS, akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 4794
 • Erdem E ve Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve Alan sınavına ilişkin görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 223-236.
 • Ergün, M (2005). İlköğretim okulları öğretmen adaylarının KPSS’deki başarı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 3113
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (2), 35 Gürol, M.ve Sevindik, S. (2009). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Kablan, Z. (2010). Akademik mezuniyet ortalama puanı ile KPSS başarı puanı arasındaki ilişki. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470.
 • Kuran, K. (2012). Öğretmen adaylarının KPSS kursu veren dershanelere ve KPSS’ye ilişkin görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2011). Designing qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2 nd. edition). Boston: Pearson Education.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MEB (2012). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2012). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterlikleri. Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Myers, K. K. & Oetzel, J. G. (2003). Exploring the dimensions of organizational assimilation: Creating and validating a measure. Communication Quarterly, 51(4), 438–457.
 • Nartgün, Ş. S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),47-58. Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Okçu, V. ve Çelik, H. C. (2011). Öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi, The International Journal of Research in Teacher Education, 1(2), 30-54.
 • Patton, Q. M. (2014) Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: PegemA
 • Punch, K. F. (2009). Introduction to research methods in education. London: Sage Publications.
 • Semerci, N. ve Özer, B. (2005). Tezsiz yüksek lisans ve üniversite son sınıf öğrencilerinin KPSS sınavına yönelik algıları. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin algıları. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. (2009). Eğitim fakültesindeki Akademik Başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 149-1
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yüksel, S. (2003). Öğretmen atamalarında merkezi sınav uygulamasının (KPSS) değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Selçuk DEMİR

Author: Kadir BÜTÜNER

Dates

Publication Date: April 24, 2014

Bibtex @ { mersinefd181809, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2014}, volume = {10}, pages = {0 - }, doi = {10.17860/efd.79620}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Selçuk and BÜTÜNER, Kadir} }
APA DEMİR, S , BÜTÜNER, K . (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/17394/181809
MLA DEMİR, S , BÜTÜNER, K . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2014): <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/17394/181809>
Chicago DEMİR, S , BÜTÜNER, K . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi AU - Selçuk DEMİR , Kadir BÜTÜNER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 10 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi %A Selçuk DEMİR , Kadir BÜTÜNER %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi %D 2014 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİR, Selçuk , BÜTÜNER, Kadir . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 2 (April 2014): 0-.
AMA DEMİR S , BÜTÜNER K . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): 0-.
Vancouver DEMİR S , BÜTÜNER K . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): -0.