Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 1250 - 1267 2018-12-25

Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Melike ÖZYURT [1] , Nezahat GÜZEL [2]

233 389

Bu araştırmada, okul öncesi eğitimi alan çocukların okul olgunluğu düzeylerinin eğitim alma süresi, eğitim gördüğü okul türü, cinsiyet ve ay bakımından yaşı açısından incelenmesi, ayrıca öğretmenlerin okul öncesi eğitimi ile okul olgunluğu kavramına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın deseni açıklayıcı sıralı desen olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemi, 2016-2017 öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı, tabakalı örnekleme ile belirlenmiş beş okulda eğitim gören 221 çocuk ile bu okullarda görev yapmakta olup maksimum çeşitlilik örneklem ilkesiyle belirlenen 5 sınıf öğretmeni ve 5 okul öncesi öğretmeni olmak üzere toplam 10 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizi aşamasında araştırmanın nicel verileri için bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA, nitel verileri için ise betimsel analiz uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, okul öncesi eğitim alma süresi ve ay bakımından yaşı arttıkça çocukların okul olgunluğu puan ortalamalarında artış olduğu belirlenmiştir. Okul türü değişkenine göre ise ‘Bağımsız’ anaokullarındaki çocukların okul olgunluğu puan ortalamalarının, ‘ilkokul’ bünyesindeki ana sınıflarında eğitim gören çocuklardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin okul olgunluğuna sahip çocukların ‘Fiziksel ve zihinsel becerileri gösterme’, ‘Yaşıtlarıyla benzer özellikler gösterme’,‘Sorumluluk sahibi olma’, ‘Sınıf, okul kurallarını anlayıp bunları uygulayabilme’ ve ‘Kendini rahatça ifade edebilme’ özellikleri göstermesini beklediği tespit edilmiştir.

Okul Olgunluğu
 • Aral, N., Gürsoy, F. ve Köksal, A. (2000a) Okul öncesi eğitimde oyun; Ankara: Ya-Pa Yayınları.
 • Arı, A.ve Özcan, E. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu düzeylerinin, okuma yazmayı öğrenmelerine etkisi. http://dergipark.gov.tr/ doi: 269017.
 • Balat Uyanık, G. (2003). Altı yaş grubu korunmaya muhtaç ve ailesinin yanında kalan çocukların okula hazır bulunuşluk ile ilgili temel kavram bilgilerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni. (Çev. Edt. S. B. Demir). 4. Baskı. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Çelenk, S.( 2003). İlkokuma-yazma öğretiminde kuluçka dönemi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Cilt:36.
 • Çıkrıkçı, S. (1999). Ankara il merkezindeki resmi banka anaokullarına devam eden 5-6 yaş çocukların okul olgunluğu ile aile tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Esaspehlivan, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna gitmiş ve gitmemiş 78 ve 68 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarının karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Turkishstudies - international periodical for the languages, literatüre and history of Turkish or turkic Volume 8/8 summer 2013, p. 379-398, Ankara.
 • Gürocak, S. (2007). Anasınıfına devam eden 60-72 ay çocuklarının dil gelişimi ve ince motor gelişimi açısından değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Görmez, E. (2007). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu ve matematik hazır bulunuşluk düzeyleri, Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2007.
 • Kılıç, G. (2004). Ailesi ile birlikte yasayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Lois, P. (1996). What is the effect of school entrance age on the reading readiness achivement of kindergarten students?, iles.eric.ed.gov/fulltext/ED400067.MEB İstatistikleri, (2016).
 • Oktay, A. (1983). Okul olgunluğu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:3089.
 • Oktay, A. (1999) Marmara Üniversitesi Anaokulu-Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Oktay A. Ve Unutkan Ö. P. (2005), Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (Yayıma Hazırlayan Doç. Dr. Müzeyyen Sevinç), İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması, , İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2005. s. 145-155.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın sihirli yılları, okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Öner, N. (1997) Türkiyede Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma-yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi; Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tunçeli, H. (2012). Anaokullarına devam eden 6 Yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunluklarına etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ülkü,Ü.B. (2007). Anasınıfına ve ilköğretim 1.sınıfa devam eden çocukların velileri ile öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:32.
 • Yavuzer, H. (2001). Okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H.(2010). Çocuğun ilk 6 yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yazıcı, Z. (2002); Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerindeki etkisinin incelenmesi, Milli eğitim dergisi, Sayı:155-156.
 • Yılmaz, Y. (2003). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu çocukları için okul olgunluğu kontrol listesi geliştirilmesi, Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4527-9343
Author: Melike ÖZYURT
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8248-1781
Author: Nezahat GÜZEL
Institution: MEB
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd441260, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1250 - 1267}, doi = {10.17860/mersinefd.441260}, title = {Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZYURT, Melike and GÜZEL, Nezahat} }
APA ÖZYURT, M , GÜZEL, N . (2018). Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 1250-1267. DOI: 10.17860/mersinefd.441260
MLA ÖZYURT, M , GÜZEL, N . "Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1250-1267 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/441260>
Chicago ÖZYURT, M , GÜZEL, N . "Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1250-1267
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi AU - Melike ÖZYURT , Nezahat GÜZEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.441260 DO - 10.17860/mersinefd.441260 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1250 EP - 1267 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.441260 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.441260 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %A Melike ÖZYURT , Nezahat GÜZEL %T Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.441260 %U 10.17860/mersinefd.441260
ISNAD ÖZYURT, Melike , GÜZEL, Nezahat . "Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1250-1267. https://doi.org/10.17860/mersinefd.441260
AMA ÖZYURT M , GÜZEL N . Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1250-1267.
Vancouver ÖZYURT M , GÜZEL N . Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1267-1250.