Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 1038 - 1050 2018-12-25

Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü
The Role of Motivational Language Used by School Adminisrator in Teacher Burnout

Selçuk DEMİR [1]

65 231

Bu çalışmanın amacı okul yöneticisinin motivasyonel dili ile öğretmen tükenmişliği arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay il merkezinde bulunan kamu ortaokullarında 2017–2018 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 33 okulda çalışan 348 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Motivasyonel Dil Ölçeği” ve “Öğretmen Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; okul yöneticisinin kullandığı motivasyonel dil öğretmen tükenmişliğini negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. Ayrıca, motivasyonel dilin yönlendirici dil alt boyutu öğretmen tükenmişliğini anlamlı olarak yordarken, empatik dil ve anlam oluşturucu dil alt boyutları öğretmen tükenmişliğini anlamlı olarak yordamamaktadır. Bu çalışma; liderler, etkili sonuçlara ulaşmak için motivasyonel dilin her üç unsurunu da uygun bir şekilde birlikte kullanmalılar, şeklindeki Motivasyonel Dil Teorisi’nin ana varsayımlarından birinin öğretmen tükenmişliğindeki azalış bağlamında geçerli olmadığını göstermiştir. Öğretmen tükenmişliğini azaltmak isteyen okul yöneticisinin öğretmenler tarafından algılanan motivasyonel dilini ve özellikle yönlendirici alt boyutunu geliştirmeleri önemli görülmektedir

The purpose of this study is to determine the relationship between school administrator’s motivational language and teacher burnout. In this research relational screening model was used. The research sample consists of 348 teachers in 26 schools that were selected randomly from the middle schools affiliated to the Ministry of National Education at Hatay’s city center in 2017-2018 academic year. Data analyses were performed with the program of SPSS. Data were collected by “Motivational Language Scale” and “Teacher Burnout Scale”. According to the study findings, motivational language used by school administrator negatively and significiantly predicts teacher burnout. While directing-giving sub-dimension of motivational language significantly predicts teacher burnout, empathetic and meaning-making sub-dimensions do not predict. This study has revealed one of the main assumptions of Motivational Language Theory that leaders have to use all three sub-facets of motivational language together properly to get effective outputs has not been confirmed by the context of a decrease in teacher burnout. It is crucial for school administrator to invest in developing and strengthening motivational language and especially its directing-giving component in order to reduce teacher burnout.

 • Aliyev, R. and Tunç, E. (2015). Self-efficacy in counseling: The role of organizational psychological capital, job satisfaction, and burnout. Procedia - Social and Behavioral Sciences 190, 97 – 105.
 • Banks, T. (2014). The effects of leader speech and leader motivating language on employee self-esteem. Unpublished doctorate dissertation. School of Business & Leadership, Regent University, USA.
 • Bolat, O.İ. (2011). Öz yeterlik ve tükenmişlik ilişkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık etkisi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 255-266.
 • Brannon, K.L. (2011). The effects of leader communication medium and motivating language on perceived leader effectiveness. Unpublished Doctorate Dissertation. Northcentral University, Graduate Faculty of the School of Psychology, Prescott Valley, Arizona, USA.
 • Bradley, K. (2014). Educator’s positive stress responses: Eustress and psychological capital (doctoral dissertation). DePaul University, Chicago, United States.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. V. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Byrne, B.M. (1991). Burnout: Investigation the impact of background variables for elementary, intermediate, secondary and university educators. Teachers and Teaching Education, 7(2), 197-209.
 • Chory-Assad R. M. (2002). Classroom justice: Perceptions of fairness as a predictor of student motivation, learning, and aggression. Communication Quarterly, 50 (1), 58-77.
 • Conger, J. (1991). Inspiring others: The language of leadership. Academy of Management Executives,1, 31-44.
 • Çokluk, O. (2014). Örgütlerde tükenmişlik. C. Elma and K. Demir (Ed.), Yönetimde çağdaş yaklaşımlar uygulamalar ve sorunlar içinde (s.117-143). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demir, S. (2018a). Okul yöneticilerinin motivasyonel dili ile öğretmen öz yeterliği arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 177-183. DOI: 10.18506/anemon.384848
 • Demir, S. (2018b). Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (5), 633-638. DOI: 10.18506/anemon.395472
 • Dolgun, U. (2015). Tükenmişlik sendromu. Derya Ergun ÖZLER (Ed.), Örgütsel davranışta güncel konular içinde (s. 287-310). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Dubai: Oriental Press.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N. E. and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gam, J., Kim, G. and Jeon, Y. (2016). Influences of art therapists’ self-efficacy and stress coping strategies on burnout. The Arts in Psychotherapy, 47, 1–8.
 • Gutierrez-Wirsching, S., Mayfield, J., Mayfield, M. and Wang, W. (2015). Motivating language as a mediator between servant leadership and employee outcomes. Management Research Review, 38(12), 1234-1250.
 • Hock, R.R. (1988). Professional burnout among public teachers. Public Personel Management, 17(2), 167-189.
 • Karaaslan, Ö. (2010). Motivasyonel dilin örgütsel vatandaşlık davranışı ile olan ilişkisinde lider üye etkileşimin aracılık etkisinde incelenmesi: Yapısal eşitlik modelinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kreitner, R. and Kinichi, A. (2009). Organizational behaviour. New York: Mc Graw-Hill International Edition, Ninth edition.
 • Lüscher, L. S. and Lewis, M. W. (2008). Organizational change and managerial sensemaking: Working through paradox. Academy of Management Journal, 51 (2), 221-240.
 • Mayfield, J. and Mayfield, M. (2002). Leader communication strategies: Critical paths to improving employee commitment. American Business Review, 20(2), 89-94.
 • Mayfield, J. and Mayfield, M. (2004). The effects of leader communication on worker innovation. American Business Review, 22(2), 45-51.
 • Mayfield, J. and Mayfield, M. (2006). The benefits of leader communication on part-time worker outcomes: A comparison between part-time and full-time employees using motivating language. Journal of Business Strategies,23(2), 131-153.
 • Mayfield, J. and Mayfield, M. (2007). The effects of leader communication on a worker's intent to stay: An investigation using structural equation modeling. Human Performance, 20(2), 85-102, DOI: 10.1080/08959280701332018.
 • Mayfield, M. and Mayfield, J. (2009a). The role of leader-follower relationships in leader communication: A test using the LMX and motivating language models. The Journal of Business Inquiry, 8(1), 65-82.
 • Mayfield, J. and Mayfield, M. (2009b). The role of leader motivating language in employee absenteeism. Journal of Business Communication, 46 (4), 455-479.
 • Mayfield, J., Mayfield, M. and Kopf, J. (1995). Motivational language: Exploring theory with scale development. The Journal of Business Communication, 32 (4), 329-344.
 • Mayfield, J., Mayfield, M. and Kopf, J. (1998). The effects of leader motivating language on subordinate performance and satisfaction. Human Resource Management, 37(3-4), 235-248.
 • Mert, İ. S. (2011). Yöneticilerin kullandıkları motivasyonel dil ve performans üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (26), 197-214.
 • Murray, K. (2015). Liderk dili. (çev. Ümit ŞENSOY). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
 • Pines, A. M. (2005). The burnout measure short version (BMS). International Journal of Stress Management, 12 (1), 78-88.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özen, H. (2013). Okul müdürlerine yönelik motivasyonel dil ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 87-103.
 • Rahmati, Z. (2015). The study of academic burnout in students with high and low level of self-efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 49 – 55.
 • Rogala, A., Shoji, K., Luszczynska, A., Kuna, A., Yeager, C., Benight, C.C. and Cieslak, R. (2016). From exhaustion to disengagement via self-efficacy change: Findings from two longitudinal studies among human services workers. Frontiers in Psychology., 6(2032), 1-12. doi: 10.3389/fpsyg.2015.02032.
 • Russell, D.W., Altmaier, E. and Van Velzen, D. (1987). Job-related stress, social support, and burnout among classroom teachers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 269-274.
 • Sarıçam, H. and Sakız, H. (2014) Burnout and teacher self-efficacy among teachers working in special education institutions in Turkey. Educational Studies, 40(4), 423-437.
 • Schwab, R.H. and Iwanicki, E.F. (1982). Who are our burned out teachers? Educational Research Quarterly, 7(2), 5-17.
 • Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R. N. and Uhl-Bien, M. (2011). Organizational behavior. Asia: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
 • Simmons, S.A. and Sharbrough III, W.C. (2013). An analysis of leader and subordinate perception of motivating language. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 10(3), 11-27.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Sullivan, J.J. (1988). Three roles of language in motivating theory. The Academy of Management Review, 13(1),104-115.
 • Tümkaya, S., Çam, S. ve Çavuşoğlu, I. (2009). Tükenmişlik ölçeği kısa versiyonu’nun Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. C.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 387–398.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2904-6443
Author: Selçuk DEMİR (Primary Author)
Institution: Gaziantep Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora Öğrencisi. Ayrıca Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu matematik öğretmeni
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd441987, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1038 - 1050}, doi = {10.17860/mersinefd.441987}, title = {Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü}, key = {cite}, author = {DEMİR, Selçuk} }
APA DEMİR, S . (2018). Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 1038-1050. DOI: 10.17860/mersinefd.441987
MLA DEMİR, S . "Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1038-1050 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/441987>
Chicago DEMİR, S . "Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1038-1050
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü AU - Selçuk DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.441987 DO - 10.17860/mersinefd.441987 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1038 EP - 1050 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.441987 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.441987 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü %A Selçuk DEMİR %T Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.441987 %U 10.17860/mersinefd.441987
ISNAD DEMİR, Selçuk . "Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1038-1050. https://doi.org/10.17860/mersinefd.441987
AMA DEMİR S . Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1038-1050.
Vancouver DEMİR S . Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1050-1038.