Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 880 - 895 2018-12-25

Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma

Hacı İsmail ARSLANTAŞ [1] , Rasim TÖSTEN [2] , Dilan BEKTAŞ MARAKÇI [3]

166 239

Bu araştırmanın temel amacı lise öğretmenlerinin mesleki motivasyon algılarının incelenmesidir. Öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin, motivasyonlarında anlamlı farklılığa neden olacak faktörlerin bilinmesinin, mesleği önemseme nedenlerinin ve motivasyon artışında/düşüşünde etkili olan faktörlerin anlaşılmasında bu araştırmanın katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırma karma yöntemli olup hem nicel hem nitel desenler birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmının örneklemini 2016–2017 öğretim yılı içerisinde Siirt il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde görev yapan tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen toplam 236 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel kısma ait çalışma grubunu liselerde görevli öğretmenler içinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilen 28 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak nicel kısımda Şener (2009) tarafından geliştirilen “Mesleki Motivasyon Ölçeği” yer almaktadır. Nitel kısımda ise araştırmacılar tarafından oluşturulan yapılandırılmış görüşme formu yer almaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, nicel kısım için betimsel analiz ve fark testlerinden, nitel kısım için içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda lise öğretmenlerinin mesleki motivasyon algılarının orta seviyede olduğu; eğitim durumu, meslek seçimindeki istek ve mesleki memnuniyet değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça mesleki motivasyonun da arttığı, mesleklerini isteyerek seçen öğretmenlerin ve mesleki memnuniyeti olan öğretmenlerin motivasyonlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın nitel kısmında lise öğretmenlerinin mesleğin önemini vurgulamada, mesleki motivasyonun artmasında/düşüşünde dış unsurları daha çok öne çıkardığı görülmüştür.

Mesleki motivasyon, öğretmenler, Siirt
 • Argon, T., & Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe yönelik algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 19(2), 159-179.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı Ankara: Pegem Akademi
 • Can, H. (1994). Organizasyon ve Yönetim. 3. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Cemaloğlu, N., & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self determination in human behavior. New York, NY: Academic Press.
 • Dede, Y., & Argün, Z. (2004). Öğrencilerin matematiğe yönelik içsel ve dışsal motivasyonlarının belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 29(134).
 • Deniz, Ü. ve Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen etmenler. Tüfekçi, Ö. K. (Ed.). Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar (ss. 29-41). Saarbrücken: Lambert Academic Publishing
 • Dereli, E., & Acat, M. B. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümü öğrencilerinin motivasyon kaynakları ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 173-187.Dinçer, Ö. & Fidan, Y.(1997). İşletme Bilimine Giriş. İstanbul: Beta Basımevi
 • Doğan, S., & Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 191-216.
 • Dündar, S., Özutku, H., & Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi: ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 105-119.Eroğlu, F. (2000) Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım
 • Green, J. C.,Krayder, H., &Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel Ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu Ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.
 • Kurt, T. (2005). Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1).
 • Oran, F. Ç., Güler, S. B., & Bilir, P. (2016). İş Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa Olan Etkinin İncelenmesi: Sultangazi/İstanbul İlköğretim Okullarında Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35).
 • Öğüt, A., Akgemci, T., & Demirsel, M. T. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 277-290.
 • Önen, L. & Tüzün, B. (2005). Motivasyon. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
 • Örücü, E., & Kanbur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 85-97.
 • Özdemir, S., & Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi. Journal of Qafqaz University, (24).
 • Ryan, R. M., Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57: 749-761.
 • Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 597-608.
 • Şener, M. (2009). Hizmet İçi Eğitimin Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Halk Eğitimi Bilim Dalı
 • Tunçer, P. (2013). Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon. Sayıştay Dergisi, 88(1), 87-108.
 • Uyulgan, M. A., & Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına bir bakış. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 7-32.
 • Ünal, F. T., & Bursalı, H. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerine İlişkin Görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 5
 • Verma, G. K.,& Mallick, K. (2005). Researching education: Perspectives and techniques. London: Falmer Press.
 • Wu, X. (2003). Intrinsic motivation and young language learners: the impact of the classroom environment. System, 31, 501-517
 • Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö., & Çitemel, N. (2010). İşyerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: Öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet mağduru öğretmenler üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1136-1151.
 • Yavuz, C., & Bahtiyar Karadeniz, C. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi 2,9
 • Yılmaz, F. (2009). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5135-7286
Author: Hacı İsmail ARSLANTAŞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Rasim TÖSTEN (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-8083-8510
Author: Dilan BEKTAŞ MARAKÇI

Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd485161, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {880 - 895}, doi = {10.17860/mersinefd.485161}, title = {Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ARSLANTAŞ, Hacı İsmail and TÖSTEN, Rasim and BEKTAŞ MARAKÇI, Dilan} }
APA ARSLANTAŞ, H , TÖSTEN, R , BEKTAŞ MARAKÇI, D . (2018). Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 880-895. DOI: 10.17860/mersinefd.485161
MLA ARSLANTAŞ, H , TÖSTEN, R , BEKTAŞ MARAKÇI, D . "Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 880-895 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/485161>
Chicago ARSLANTAŞ, H , TÖSTEN, R , BEKTAŞ MARAKÇI, D . "Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 880-895
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma AU - Hacı İsmail ARSLANTAŞ , Rasim TÖSTEN , Dilan BEKTAŞ MARAKÇI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.485161 DO - 10.17860/mersinefd.485161 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 880 EP - 895 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.485161 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.485161 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma %A Hacı İsmail ARSLANTAŞ , Rasim TÖSTEN , Dilan BEKTAŞ MARAKÇI %T Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.485161 %U 10.17860/mersinefd.485161
ISNAD ARSLANTAŞ, Hacı İsmail , TÖSTEN, Rasim , BEKTAŞ MARAKÇI, Dilan . "Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 880-895. https://doi.org/10.17860/mersinefd.485161
AMA ARSLANTAŞ H , TÖSTEN R , BEKTAŞ MARAKÇI D . Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 880-895.
Vancouver ARSLANTAŞ H , TÖSTEN R , BEKTAŞ MARAKÇI D . Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 895-880.