Yazar Rehberi

YAZAR REHBERİ

A-     Yayın İlkeleri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; MEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır ve yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanır. Multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın olan MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri,  Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji gibi alanlarda bilimsel yazılar yayımlanır. Bu dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, bir başka dergide yayımlanmamış veya hâlihazırda yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Yayımlanan ve yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

B-     Bilimsel Sorumluluk

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

 • Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
 • Makaleyi yazmalı veya revize etmeli ve
 • Makalenin son halini kabul etmelidir.

 

C-     Etik Sorumluluk

İnsan üzerinde yapılan tüm çalışmalarda araştırmacılar, “Gereç ve Yöntemler” bölümünde Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmelidir.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde, hayvan haklarının Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda korunduğu ve kurumları etik kurullarından onay alındığı belirtilmelidir.

Öğesi insan veya hayvan olan bütün epidemiyolojik çalışmalarda etik kurul kararının yazının yöntem kısmına yazılması gerekir. Editör tarafından istenmesi durumunda, yazar Etik Kurul Kararını gösteren belgenin bir örneğini editöre göndermeyi kabul eder. Etik kurul kararı olmayan bir epidemiyolojik çalışma değerlendirme sürecine alınmadan ret edilir. 

Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” alınmalı ve yazının içinde belirtilmelidir. Yazının başvuru aşamasında “Bilgilendirilmiş olur” un bir örneği editöre ulaştırılmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.

D-    Yayın Kurulunda Yer Alan Kişilerin Dergiye Yazı Göndermesi

Dergi yayın politikası gereği yazar ve hakemlere kör hakemlik garantisi vermektedir. Yazıların hakem değerlendirme sürecinde Başeditör bütün yazıları, Bölüm ve sayfa düzeni editörleri ise sadece atandıkları yazıların değerlendirme sürecini görebilmektedir. Başeditör, dergi yayın kurulunda bulunan bir kişiden yazı alırsa, bu yazının değerlendirme süreci için başka bir bölüm editörünü görevlendirdiği zaman, kör hakemlik garantisi yerine getirilmiş olmaktadır. Bu nedenle Başeditör dışındaki yayın kurulu üyeleri dergiye yazı gönderebilir.

E-     Yazı Türleri

 1. Araştırma Makalesi: Sözcük sayısının özet ile birlikte (kaynaklar hariç) 4000’i, tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısının toplamda 5’i ve kaynak sayısının 30’u geçmemesi önerilir.
 2. Derleme: Sözcük sayısının özet ile birlikte 5000’i, kaynak sayısının 40’ı geçmemesi önerilir. Yeni ve güncel bilgiler içermelidir. Yazar sayısı üçü geçmemelidir. Yazarlardan en az birisinin konu ile ilgili bilimsel çalışmalarının olması ve en az bir araştırma makalesinin SCI/SCIExpanded içinde taranan dergilerde yayınlanmış olması gerekir. 
 3. Olgu Sunumu: Sözcük sayısının 1000’i, kaynak sayısının 15’i geçmemesi önerilir.
 4. Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Özet içermemelidir. Sözcük sayısının 500’ü, kaynak sayısının 5’i geçmemesi önerilir.

 

F-      Yazım Kuralları

Derginin yayım dili Türkçedir. Yayımlanmak üzere değerlendirilen ve kabul edilen yazılarda hem Türkçe hem de İngilizce özet yer alır.

Kullanılan kısaltmalar yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde parantez içinde belirtilmelidir. Metin içinde geçen sayılar “1 - 9” arasında ise yazıyla, “10 ve üzerinde” ise arabik rakamlarla yazılmalıdır. Tümceler rakam ya da sayı ile başlamamalıdır. Bakteri türleri ‘M. tuberculosis’ örneğinde olduğu gibi italik yazılmalıdır.

Yazılar, standart A4 (21X29.5cm) boyutlarında dört kenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Campria yazı karakteri, 11 punto ve iki satır aralıklı MS Word programında yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Yazılar sadece http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd web sitesinden online olarak kabul edilmektedir.

Yazı türlerine göre yazı bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

 1. Araştırma Makalesi: Başlık sayfası, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Ana metin (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma), Teşekkür (var ise), Kaynaklar, Tablolar, Şekiller, Fotoğraflar, Resimler.
 2. Derleme: Başlık sayfası, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Giriş, Konu ile ilgili alt başlıklar, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller, Fotoğraflar, Resimler.
 3. Olgu Sunum: Başlık sayfası, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar.
 4. Editöre Mektup: Başlık ve özet bölümleri yoktur. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

 

G-     Yazının Hazırlanması

1.      Başlık sayfası

Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce) olabildiğince kısa, bilgilendirici ve metne uygun olmalıdır. Yazar sırasına göre tüm yazarların ad ve soyadları başlığın altında yer almalıdır. Yazar isimleri numaralandırılarak, aşağıda yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurumu, iş telefonu, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.

Yazarların yazıya nerelerde katkı verdiği açıkça yazılmalıdır.   

Yazı ulusal ya da uluslararası bilimsel bir toplantıda bildiri olarak sunulmuşsa, yeri ve zamanı belirtilmelidir. 

Yazı bir tez çalışmasından hazırlanmışsa mutlaka tezin adı ve kabul tarihi belirtilmelidir.

Çalışmayı parasal olarak destekleyen kaynaklar varsa belirtilmelidir.

Yazının, kaynaklar hariç kaç sözcükten oluştuğu, varsa kaç tane tablo, şekil, fotoğraf ve resim içerdiği belirtilmelidir.

Yazı için, 40 karakteri (boşluksuz) geçmeyecek bir Kısa Başlık verilmelidir.

Yazar isimleri ya da yazarların çalıştıkları kurumları tanıtıcı bilgiler, yazının Başlık Sayfası dışındaki hiçbir yerde yer almamalıdır.

Yazarlar tarafından imzalanmış   “Yayın Hakkı Devir Formu” başvuru aşamasında sisteme yüklenmelidir. Yayın Hakkı Devir Formuna dergimizin web adresinden  ulaşılabilir.

2.      Özet ve anahtar kelimeler

Türkçe ve İngilizce özetler, ayrı sayfalarda olmak üzere araştırma makalelerinde 250 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Özette kısaltma, tablo, şekil, resim kullanılmamalı ve kaynak gösterimi yapılmamalıdır. Özette sırayla; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır.

Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, birbirlerinden virgül ile ayrılmalı, sayısı en az üç, en fazla beş olmalıdır.

İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir.

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).

3.      Ana metin

Ana metin yukarıda açıklanan yazı türlerine göre bölümleri içermelidir. Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir. Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

4.      Çalışmanın Kısıtlılıkları (Varsa)

Çalışmanın kısıtlılıkları varsa, ana metinde sonuç ve öneriler bölümünden sonra verilmelidir.

5.      Çıkar çatışması / Mali destek (Varsa)

Çalışmanın yazarlarının çalışma ile ilgili çıkar çatışmaları varsa, mali destek alınmışsa bunların kaynakları teşekkür bölümünden önce açıklanmalıdır.

6.      Teşekkür

Makalede yazarlık şartlarını sağlamayana ama yazıya editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik olarak katkı sağlayan kişilere, kurumlara isimleri belirtilerek teşekkür edilmesi önerilir. Ayrıca çalışmanın yapılması ve makalenin yazımı süresince tüm mali ve maddi destek sağlayan kişi ve kurumların belirtilmesi, varsa çıkar çatışması yazılmalıdır.

7.      Kaynaklar

Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı ve parantez içinde gösterilmelidir. Dergi adlarının kısaltmaları “List of Journals Indexed in Index Medicus”a göre yapılmalıdır. Indekste yer almayan dergiler için kısaltma yapılmamalıdır.

Metin içinde kaynak iki yazarlı ise soyadların arasına “ve”, iki yazardan fazla ise “ilk yazarın soyadı ve ark. (Kaynak Sıra No)” şeklinde yazılmalıdır. Metin içinde yazar adı geçmiyorsa tümce ya da paragraf sonunda (Kaynak Sıra No) parantez içinde belirtilmelidir.

Orijinal metnine ulaşılamayan bir kaynağın kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

Kaynaklar dizini, ayrı bir sayfada, tek satır aralığıyla yazılmalı ve iki kaynak arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Makalede bulunan tüm yazarların isimleri yazılmalıdır.

Yayımlanmamış tezler, parantez içinde “Yayınlanmamış tez” ibaresi yazılarak kaynak olarak gösterilebilir. 

Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenmeyen internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.

Kaynak yazımı için örnekler

Makale için; “Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Makale ismi. Dergi İsmi yıl;cilt(sayı):sayfa numarası.” olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numarası kısaltılma yapılmadan yazılmalıdır. 

Örnek:

Cooper PJ, Murray L. Postnatal depression. BM J 1998;316(7148):1884-1886.

Kitap içinde bölüm; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Bölüm başlığı. Editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Örnek:

Terebuh BM, Johnson EW. The electodiagnostic consultation including EMG examination. In: Johnson EW, Pease WS Eds:. Practical Electromyography, 2nd Ed., New York: Williams&Wilkins, 1997:1-13.

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Bölüm başlığı. Kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Örnek:

Çınarlı İ. Sağlık iletişimi kampanyası süreci. Sağlık İletişimi ve Medya. 1. Basım, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008:143-175.

Yayınlanmamış tez; Yazarın Soyadı ve isminin baş harfi. Tezin adı. Tezin türü (Uzmanlık, Doktora, Yüksek lisans), Danışmanın Adı Soyadı, Yayınlanmamış tez, İl, Yıl.

Örnek:

Şaşmaz T. Adana, Doğankent beldesinde 0-59 ay arasındaki sağlıklı çocuklarda H. İnfluenzae tip b’ye karşı doğal bağışıklığın araştırılması (Uzmanlık Tezi), Muhsin Akbaba, Yayınlanmamış tezi, Adana, 2000.

Not: Tez bir makale olarak yayımlanmışsa, kaynak olarak makale referans gösterilmeli, tez değil.

Elektronik dergi için;

Moulder JE. Electromagnetic Fields and Human Health. Elecromagnetic Technology (Electronic Journal) 1999;6(3):17-28. Erişim yeri: http://www.mcw.edu.gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html.

Dergi dışındaki elektronik kaynaklara erişim tarihi de eklemelidir.

Örnek:

T.C. Resmi Gazete. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu., Kanun no: 2828, 24 Mayıs 1983. Resmi Gazete Sayısı: 18059.,

Erişim yeri:http://www.shcek.gov.tr/kurumsal_bilgi/mevzuat/kanunlar/2828.asp, Erişim Tarihi: 15.01.2010.

H-    Tablo, Şekil, Fotoğraf, Resim

Her tablo, şekil, fotoğraf ve resim ayrı bir sayfada yer almalıdır. Başlıklar; tablonun üstüne, şekil, fotoğraf ve resmin altına yazılmalıdır. Toplam tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısının 5’i geçmemesi önerilmektedir. Yazı için bu sayının 5’ten fazla olması gerekiyorsa, editörle görüşülmelidir.

Tablo, şekil, fotoğraf ve resimler metin içinde geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla (1, 2, 3…) numaralandırılmalıdır. Elektronik ortamda sunulan şekil ve fotoğrafların görüntü kalitesi yüksek olmalıdır. Dergi sadece online olarak yayınlandığı için, şekil, fotoğraf ve resimler renkli olabilir. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir. 

Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, şekil, fotoğraf, resim vb. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almalı ve bu durum makalede belirtmelidir. Editör tarafından istendiği takdirde, alınan yazılı izinin bir örneği editöre ulaştırılmalıdır.

İ-       Materyal Sorumluluk Reddi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör ya da Yayın Kurulu’nun görüşü değildir; Editör ve Yayın Kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yazıların yönteminde belirtilen paket programların sorumluluğu yazarlara ait olup, editör ve yayın kurulu sorumluluk kabul etmemektedir.   

 

Başeditör İletişim

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Çiftlikköy Kampüsü Mersin

Tlf          :0 324 361 06 84 / 1048

Eposta :sagbilderg@mersin.edu.tr