Year 2019, Volume 48, Issue 222, Pages 5 - 32 2019-05-15

TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Tekin GÜLER [1] , Müge AYGÜN [2]

30 28

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de
de yaygın olarak uygulanmaktadır. Eğitimin her bireyin hakkı olduğu düşüldüğünde
bu uygulamayı geliştirmek önem arz etmektedir. Böyle bir gelişme için
ise ilgili alanda yapılmış çalışmaların incelenmesinde yarar vardır. Bu bağlamda
bu çalışmada Türkiye’de birleştirilmiş sınıflarla ilgili lisansüstü seviyede yapılan
tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ulusal tez merkezinde birleştirilmiş sınıflarla
ilgili yapılmış tam metin olarak erişime açık olan 28 tezin metodolojileri
ile sonuç ve öneriler bölümleri sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Bu analiz
sonucunda en çok tarama yönteminin kullanıldığı ve çalışmaların çoğunlukla
öğretmenlerle yürütüldüğü görülmüştür. Çalışmalarda genellikle nicel bulgulara
yer verildiği ancak durumun ayrıntılı olarak incelendiği nitel çalışmaların az
sayıda olduğu tespit edilmiştir. Birleştirilmiş sınıfların müstakil sınıflara göre çeşitli
dezavantajları ortaya koyulmuş ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin
gerek mesleki açıdan gerek idari faaliyetler açısından desteklenmeleri gerektiği
vurgulanmıştır.
Birleştirilmiş sınıf, lisansüstü tez, alan yazın incelenmesi
 • Abay, S. (2006). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasında Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek lisans Tezi. Erzurum.
 • Abay, S. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Samsun.
 • Açan, M. (2015). Birleştirilmiş Sınıfta İlk Okuma Yazmayı Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Betimlenmesi: Bir Durum Çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Adanur, Z. (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği. Karadeniz teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon.
 • Akdoğan, M. (2007). Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları sorunlar. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Bölümü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Akın, M. Y. (2014). Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programı ve Öğretimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak.
 • Aslan, S. (2012). Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Dizgeli Eğitimin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Ana- bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ.
 • Atasever, G. (2012). Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretiminin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum.
 • Bayar, S. A. (2009). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflar Hakkındaki Görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Coşkun, M. (2018). Birleştirilmiş Sınıflarda ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel Eğitim Anabilim Dalı. Sınıf Eğitimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ordu.
 • Çağlayan, A. (2012). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum.
 • Dal, A. (2004). Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yetkili Öğretmenlerin Stres kaynakları. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Malatya.
 • Dirik, E. (2015). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çoklu Zekâ Kuramının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Tokat.
 • Doğan, A. R. (2000). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim öğretim. Trabzon: Selim Ofset.
 • Fidan, N.(1987) Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Anadolu Üniversitesi. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 • Gelebek, M. S. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacılık Temelli Yeni İlköğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin İncelen- mesi (Kilis Örneği). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep.
 • Gözler, A. (2009). Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Elazığ.
 • Güler. A. (1989). Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Politikasının Ana Devreleri ve KarakteristiklerUrl: file:///C:/Users/H61H2-H6-EK-PRO/Downloads/5000114132-5000169037-1-SM. pdf 12.03. 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Hasanoğlu, G. (2013). Birleştirilmiş Sınıflardaki Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşler. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Karaman, F. (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Matematik Dersindeki Başarı Düzeyi İle Normal Sınıflardaki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Van.
 • Kaya, E. (2015). Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ.
 • Köksal. K. (2005). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. 4. Baskı. Pegem A. Ankara.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber (S. Turan, Çev.), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ocakçı, E. (2017). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ve Sınıf Yönetimi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum.
 • Palavan, Ö. (2007). İlköğretim Birinci Kademe Birleştirilmiş Sınıflardaki 4. Sınıf Öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler Dersinin Kazanımlarına Erişim Düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Programı. Yüksek Lisans Tezi. Sam- sun.
 • Seyhan, B. Ç. ve Güler, T. (2015). TeacherOpinion On MultipliedClassroom Programs: Turkey Example.Future of Education. Edition 6. Florence. İtalya
 • Sezer, R. (2010). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki İhtiyaç Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Burdur.
 • Sınmaz, A. (2009). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Düzce İli Örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Bolu.
 • Şahin, Ç. (Ed.) (2012). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Pegem Akademi. Ankara.
 • Şeker, H. (2014). Birleştirilmiş Sınıflı Okullardan Mezun Olan Öğrencilerin Üst Eğitim Kademelerindeki Akademik ve sosyal Başarı Durumları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Şekerci, K. (2015). Birleştirilmiş Sınıflarda Görevli Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi; Şanlıurfa İl Örneği. Zirve Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Antep.
 • Talim ve Terbiye Kurulu. (2005). Öğretim Programları. Url: http://ttkb.meb.gov.tr/program2. aspX
 • Taşdemir, M. (2012). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Öğretmen El Kitabı (Geliştirilmiş 6. Baskı. Pegem Akademi. Ankara.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001), İçerik Analizi Ve Uygulama Örnekleri, İstanbul: Espiyon Yayınları.
 • Tunç, H. S. (2013). Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi (Kilis Örneği). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programı ve Öğretimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Konya.
 • URL-1: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMer- kezi/
 • Üstün, B. (2016). Veri Toplama Yöntemleri. Url’si: http://www.phdernegi.org/wp-content/uploads/2016/03/veri_toplama_yontemleri.pdf
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.Baskı), Seçkin, Ankara.
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Yıldız, N. (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çalıştıkları Yerin Kültürü İle Etkileşiminin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Konya.
 • Yıldız, S. Ş. (2009). 2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma). Afyon Koca Tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar.
 • Yılmaz, M. (2011). 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma). Afyon Koca Tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4300-2228
Author: Tekin GÜLER (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-5268-2205
Author: Müge AYGÜN

Bibtex @research article { milliegitim571153, journal = {Milli Eğitim Dergisi}, issn = {1302-5600}, address = {Milli Eğitim Bakanlığı}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {5 - 32}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER}, key = {cite}, author = {GÜLER, Tekin and AYGÜN, Müge} }
APA GÜLER, T , AYGÜN, M . (2019). TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER. Milli Eğitim Dergisi, 48 (222), 5-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571153
MLA GÜLER, T , AYGÜN, M . "TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 5-32 <http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571153>
Chicago GÜLER, T , AYGÜN, M . "TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 5-32
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER AU - Tekin GÜLER , Müge AYGÜN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Milli Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 32 VL - 48 IS - 222 SN - 1302-5600- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Milli Eğitim Dergisi TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER %A Tekin GÜLER , Müge AYGÜN %T TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER %D 2019 %J Milli Eğitim Dergisi %P 1302-5600- %V 48 %N 222 %R %U
ISNAD GÜLER, Tekin , AYGÜN, Müge . "TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER". Milli Eğitim Dergisi 48 / 222 (May 2019): 5-32.