Year 2019, Volume 48, Issue 222, Pages 103 - 126 2019-05-15

EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ

Erdal TOPRAKÇI [1] , Dilşad BAKIR [2]

28 15

Araştırmanın amacı eğitim alanı açısından 10. Kalkınma Planı, 2018 Yılı
Programı ve MEB 2015- 2019 Stratejik Planı’nın uyumluluğunu incelemektir.
Veri kaynağı olarak Kalkınma Planı, 2018 Yılı Programı ve MEB Stratejik planları
temel alınmıştır. Araştırma nitel araştırma deseni temelinde doküman inceleme
yöntemi ile yapılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır.
Buna göre her bir doküman “Eğitime erişim, Bütünsel gelişim süreci (Nitelikli
birey, Nitelikli iş gücü ve Nitelikli öğretmen), Alt yapı (Fiziki ve Teknolojik
altyapı), Öğretim süreci (Öğretim programları ve araçları), Rehberlik hizmetleri,
Kurumsal yapı” temaları kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına
göre 10. Kalkınma Planı, 2018 Yılı Programı ve MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan politika, tedbir ve stratejilerin en çok “Eğitime erişim” ve “Kurumsal
yapı” temalarında uyum gösterdikleri, bunun aksine ise “Alt yapı”, “Öğretim süreci”
ve “Rehberlik hizmetleri” temalarında ise yeterince uyum içerisinde olmadıkları
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda birbiriyle tutarlılığı daha fazla olan plan
ve programların oluşturulabilmesi ve uygulamalara zemin hazırlanabilmesi için
Kalkınma Bakanlığı tarafından izleme ve değerlendirmeye yönelik bir komisyon
kurularak eşgüdüm sağlanması önerilmektedir.
Eğitim, Kalkınma planı, Yıllık program, stratejik plan
  • Ay, A. (2010). Sekiz Yıllık Kesintisiz Temel Eğitime Geçişten Günümüze Kalkınma Planlarının İlköğretimde Okullaşma Oranı ve Sınıf Mevcudu Açısından İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. Ayrancı, G. (2013). Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlama ve Uygulama Süreçlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Kadıköy İlçesi Örneği). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. Bulut, H. (2014). Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri (Tekirdağ İli Örneği). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. Cheng, E. C. K. (2011). An examination of the predictive relationships of self-evaluation capacity and staff competency on strategic planning in Hong Kong aided secondary schools. Educ Res Policy Prac, 10:211–223. Çalık, T. (2003). Eğitimde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik Planlama Açısından Nitel Değerlendirilmesi. Kastamonu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 251-268. Davies, B. and Ellison L. (1998). Strategic Planning in Schools: An oxymoron? School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 18(4), 461-473. Ekici R. (2015). İlkokullardaki Stratejik Planlama Uygulamaları ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elveren, Y. ve Elveren M. A. (2011). Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Bilim ve Eğitim Politikaları: Hayat Boyu Öğrenme Programının Bir Değerlendirilmesi. [İnternet: 05.08.2018] https://www.academia.edu/4986177/Avrupa_Birli%C4%9Fi_Entegrasyon_ S%C3%BCrecinde_T%C3%BCrkiyede_Bilim_ve_E%C4%9Fitim_Politikalar%- C4%B1_Hayat_Boyu_%C3%96%C4%9Frenme_Program%C4%B1n%C4%B1n_Bir_De%- C4%9Ferlendirmesi?auto=download Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. and Allen, S. D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. Newbury Park, CA: Sage Publications. Eğitim Alanı Açısından 10. Kalkınma Planı, 2018 Yılı Programı ve Meb Stratejik Planının...
  • EtimolojikTürkçe (2018) Strateji Kelime Kökeni [İnternet: 04.10.2018] https://www.etimolojiturkce. com/kelime/strateji Gökalp, M. (2003). Türk Eğitim Sisteminin Kalkınma Planları Doğrultusunda İhtiyaç Duyduğu İnsan Gücü Niteliklerinin Belirlenmesi ve Buna Uygun Öğretmen Yetiştirilmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2) 61-85. Han, F. (2013). İlköğretim Okullarının Stratejik Planlarında Belirttikleri Zayıf Yönler ve Bunların Giderilmesine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya. Ikediugwu, N. P. and Chukwumah F. O. (2015). Strategic Plan Implementation and Monitoring in Secondary Schools in Anambra State. Greener Journal of Educational Research, 5(2):017-026, http://doi.org/10.15580/GJER.2015.2.012315011. KB-Kalkınma Bakanlığı (2013). 10. Kalkınma Planı (2014-2018) [İnternet: 11.03.2018] http:// www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/10._Kalk%C4%B1nma_ Plan%C4%B1.pdf KB-Kalkınma Bakanlığı (2014). Eğitim Sisteminin Kalitesinin Arttırılması. 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Özel İhtisas Komisyonu Raporu [İnternet: 04.07.2018] https://abdigm.meb. gov.tr/projeler/ois/egitim/021.pdf KB-Kalkınma Bakanlığı (2018). 2018 Yılı Programı [İnternet: 11.03.2018] http://www.sbb.gov.tr/ Lists/YillikProgramlar/Attachments/27/2018_Y%C4%B1l%C4%B1_Program%C4%B1. pdf KB-Kalkınma Bakanlığı (2018). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu [İnternet: 01.03.2018] http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/VrllQ+Kamu_Idareleri_ Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu.pdf Korkmaz, A. (1995). Kalkınma Planlarında Öngörülen Eğitim Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Küçüker, E. (2008). Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi (1963-2005). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Küçüksüleymanoğlu R. (2007). İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1). Memduhoğlu, H. B., Uçar İ. H. (2012). Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algısı ve Okullarda Mevcut Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 234 – 256. MEB-Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Stratejik Plan (2015-2019) [İnternet: 01.03.2018] http://sgb. meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf Özmantar, Z. (2011). Okullarda Etkili Stratejik Plan Hazırlama Süreci: Bir Eylem Araştırması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr), 10(4), 1389 -1421.
  • Taş, U. (2007). Türkiye’de Kalkınma Planları Işığında Eğitimin Kalkınmadaki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Toprakçı, E. ve Yılmaz G. (2014). Türkiye’ye Yönelik İlerleme Raporlarının Eğitim Başlığındaki Tespitler İle MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nın Karşılaştırılması. Yeni Türkiye Dergisi, Eğitim Özel Sayısı Mayıs-Haziran 2014 Yıl:10, Sayı:58, 355-370. Toprakçı, E., Ölmez Ceylan Ö. ve Özgözgü S. (2015). Millî Eğitim Bakanlığının ile diğer bakanlıkların stratejik planlarının uyumluluğu. Sayıştay Dergisi, Sayı: 94/Temmuz-Eylül, 2014. [İnternet: 22.06.2018] https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/der94m5.pdf Toprakçı, E., İğci G., Tokat S. ve Yücel H. (2007.) Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejik Planı (YÖK) ile Üniversitelerin Stratejik Planlarının Uyumluluğu. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat. 5 - 7 Eylül 2007 Bildiri Kitabı-2, 29-37. Uras, M. (2002). Eğitimin Toplumsal Temelleri. Eğitim Üzerine (Editör: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi. Ülsever, C. (2006). AB Sürecinde Eğitim. [İnternet: 02.09.2018] http://www.hurriyet.com.tr/ab-surecinde-egitim-4388462 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, R. (2016). 2010-2014 MEB Stratejik Planı Uygulamasında Taşrada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Denizli İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9552-9094
Author: Erdal TOPRAKÇI (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-0041-6458
Author: Dilşad BAKIR

Bibtex @research article { milliegitim571373, journal = {Milli Eğitim Dergisi}, issn = {1302-5600}, address = {Milli Eğitim Bakanlığı}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {103 - 126}, doi = {}, title = {EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TOPRAKÇI, Erdal and BAKIR, Dilşad} }
APA TOPRAKÇI, E , BAKIR, D . (2019). EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ. Milli Eğitim Dergisi, 48 (222), 103-126. Retrieved from http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571373
MLA TOPRAKÇI, E , BAKIR, D . "EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 103-126 <http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571373>
Chicago TOPRAKÇI, E , BAKIR, D . "EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 103-126
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ AU - Erdal TOPRAKÇI , Dilşad BAKIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Milli Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 126 VL - 48 IS - 222 SN - 1302-5600- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Milli Eğitim Dergisi EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ %A Erdal TOPRAKÇI , Dilşad BAKIR %T EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ %D 2019 %J Milli Eğitim Dergisi %P 1302-5600- %V 48 %N 222 %R %U
ISNAD TOPRAKÇI, Erdal , BAKIR, Dilşad . "EĞİTİM ALANI AÇISINDAN 10. KALKINMA PLANI, 2018 YILI PROGRAMI VE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ". Milli Eğitim Dergisi 48 / 222 (May 2019): 103-126.