Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1889 - 1905 2019-04-27

Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama
Cash Management in Sports Enterprises: An Application On Bist

Tolga Ulusoy [1] , Yusuf Esmer [2] , Faruk Dayı [3]

44 107

Spor işletmeciliği, hizmet işletmeciliğinde olduğu üzere yüksek tutarda duran varlık yatırımını gerektirmemektedir. Bu nedenle işletme sermayesi yönetimi spor işletmelerinin faaliyetine devam etmelerinde hayati öneme sahiptir. Yüksek tutarlı bonservis bedeliyle futbolcu alım ve satımı futbol işletmelerinin nakit giriş ve çıkışlarının etkin yönetilmesini gerektirmektedir. İşletme sermayesi unsurlarından biri olan nakit yönetimi, futbol işletmelerinin nakit giriş ve çıkışlarının tahmininde ve nakit bütçesinin hazırlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çalışmanın amacı futbol işletmeleri için nakit yönetiminin önemini ortaya koymaktır.Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin (Trabzonspor) 2012-2017 dönemine ait Kamuyu Aydınlatma Platformu bilgilendirmelerinden elde edilen bilgiler ile mali tablo verileri kullanılarak Trabzonspor’un 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarına ait nakit bütçesi oluşturulmuştur. Trabzonspor’un futbolcu transferlerinde yüksek tutarlı bonservis ve yıllık ücret ödemelerinden dolayı yüksek tutarlarda nakit çıkışlarının gerçekleştiği, sportif başarı olmadığından nakit girişlerinde önemli bir yükseliş olmadığı ve nakit yönetiminde ciddi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç spor yöneticilerinin başarısında hiç şüphesiz nakit yönetiminin önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. 


Sports management does not require a high amount of asset investment as in service management. Therefore, the business capital management that entails more than fixed assets is vital for sports enterprises in order to survive. Purchase and sale of the footballers with a high amount of transfer fee necessitates the effective management of cash flows for the sports enterprises. Cash management which is one of the factors of business capital has an important effect on the estimation of the cash flow and the preparation of cash budget of the football enterprises. The aim of this paper is to present the importance of cash management for football enterprises.. In the study, cash budget of Trabzonspor Sportive Investment and Football Enterprises Trading Inc. (Trabzonspor) belonging to 2017-18, 2018-19 and 2019-20 seasons is set by using the information and financial statement data that were gathered from Public Disclosure Platform information belonging to 2012-2017 period of Trabzonspor that is traded at Istanbul Stock Exchange. It is determined that because of high amount of transfer fees and the annual payments of the footballers of Trabzonspor a high level of cash outflow takes place and as there is no sportive achievements there is no significant increase in the cash inflows and there are serious problems with cash management. This result shows that cash management is undoubtedly an important place in the success of sports managers.

 • Aksoy, A. ve Yalçıner, K., (2008). İşletme Sermayesi Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akşar, T. ve Merih, K. (2008). Futbol Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Apak, S. ve Tunalı, E. (2007). “İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 36, 50-59.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2014). Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baim, D. V., Goukasian, L. ve Misch, M. B. (2015). “Olympic Sponsorships, Stock Prices, and Trading Activity”, International Journal of Sport Finance, 10/2, 175-195.
 • Çam, A.V. ve Özbek, A. (2015). “The Effect of Cash Conversion Cycle on Profitability of Small and Medium Sized Enterprises”, International Journal of Managament Sciences and Business Research, 4/2, 66-72.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. ve Karakaya, Y. E. (2011). “Spor Kulüplerinin Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 51-68.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. ve Karakaya, Y. E. (2014). “Futbol Yönetimi ve Organizasyonlarının Görünümü”,Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5/1, 35-48.
 • Donuk, B. (2016). Spor Yönetim Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Karakozak, Ö. (2016). “Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: BİST-50 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/1, 179-193.
 • Ekmekçi, R. (2013). “Spor Yönetimi: Kavram ve Özellikler”, Spor Yönetimi, (Ed: M. Argan), Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ercan, M.K. ve Ban, Ü. (2012). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 7.Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Güçlü, M. (1998). Spor Tesislerinin İşletmesi Ankara Özel Yükseliş Koleji Spor Tesisleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 1-9.
 • Gündoğdu, A. (2016). “Uluslararası Çalışma Sermayesi Yönetimi”, Uluslararası Finans Teori ve Politika, (Ed: N. Eroğlu, H. Dinçer, Ü. Hacıoğlu), Ankara: Orion Yayınları.
 • Kabakçı, A. (2011). “Çokuluslu İşletmelerde Merkezi Nakit Yönetimi ve Havuzlama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/1, 97-110.
 • Kendirli, S. ve Çankaya, M. (2016). “BİST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlıllık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, International Review of Exonomics and Management, 4/2, 46-68.
 • Kutlu Furtuna, Ö. (2017). “Nakit Bulundurma Düzeyinin Sektörel Analizi: Borsa İstanbul`da İşlem Gören Reel Sektör Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13/3, 615-630.
 • Mucuk, İ. (2014). Modern İşletmecilik, 19. Baskı, İstanbul:Türkmen Kitabevi.
 • Okka, O. (2015). Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Geliştirilmiş 6. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Önal, Y. B. (1996). “Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi: Türkiye Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/4, 93-104.
 • Ramazanoğlu, F. ve Öcalan, M. (2005). “Spor İşetmelerinde İşletmecilik ve Personel Yönetimi Anlayışı”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4/1, 36-40.
 • Sakarya, Ş. (2008). “Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB` deki KOBİ`ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/2, 227-248.
 • Sekban, G. ve Atalı, L. (2017). Amatör Spor Kulübü Yöneticilerinin Finansal Profilleri, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3/2, 306-315.
 • Seifert, B. ve Gonenc, H. (2018). “The Effects of Country and Firm-Level Governance on Cash Management”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 1-16.
 • Yücel, T., ve Kurt, G. (2002). “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, 6/22, 1-15.
 • Zhang, H., ve Chan, K. C. (2018). “Bank Shareholding and Corporate Cash Management: Evidence from China”, North American Journal of Economics and Finance, 1-19.
 • KAP (2018). Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1400-trabzonspor-sportif-yatirim-ve-futbol-isletmeciligi-ticaret-a-s (Erişim Tarihi: 29.03.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4365-0877
Author: Tolga Ulusoy
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3691-1730
Author: Yusuf Esmer (Primary Author)
Institution: Bayburt Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0903-1500
Author: Faruk Dayı (Primary Author)
Institution: Kastamonu Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss460899, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1889 - 1905}, doi = {10.33206/mjss.460899}, title = {Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Ulusoy, Tolga and Esmer, Yusuf and Dayı, Faruk} }
APA Ulusoy, T , Esmer, Y , Dayı, F . (2019). Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1889-1905. DOI: 10.33206/mjss.460899
MLA Ulusoy, T , Esmer, Y , Dayı, F . "Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1889-1905 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/460899>
Chicago Ulusoy, T , Esmer, Y , Dayı, F . "Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1889-1905
RIS TY - JOUR T1 - Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama AU - Tolga Ulusoy , Yusuf Esmer , Faruk Dayı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.460899 DO - 10.33206/mjss.460899 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1889 EP - 1905 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.460899 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.460899 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama %A Tolga Ulusoy , Yusuf Esmer , Faruk Dayı %T Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.460899 %U 10.33206/mjss.460899
ISNAD Ulusoy, Tolga , Esmer, Yusuf , Dayı, Faruk . "Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1889-1905. https://doi.org/10.33206/mjss.460899
AMA Ulusoy T , Esmer Y , Dayı F . Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MJSS. 2019; 8(2): 1889-1905.
Vancouver Ulusoy T , Esmer Y , Dayı F . Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1905-1889.