Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 2145 - 2162 2019-04-27

The Differences Of Tourism Students' Entrepreneurship Trends By Demographic Characteristics
Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları

Mustafa Taylan Dağıstan [1] , İrfan Mısırlı [2] , Canan Tanrısever Yiğit [3]

40 95

The importance given to entrepreneurship is increasing day by day with the advances today. With the understanding that there is a need for successful entrepreneurs for the development of a country, they have begun to give more space to entrepreneurship in state policies. With the understanding that there is a need for successful entrepreneurs for the development of a country, they have begun to give more space to entrepreneurship in state policies. In countries such as Turkey, which has a relatively young population, with the determination of young people have done for promoting the entrepreneurial orientation and it is obvious that after the emergence of successful entrepreneurs. In parallel with this case, it has been tried to determine whether the entrepreneurship trends of Kastamonu University Tourism Faculty students have a significant difference according to demographic characteristics. The survey method was used to collect the data to be used in the research. A total of 585 students were enrolled in the faculty within the Faculty of Tourism, and a questionnaire was applied to 461 students. According to the results of the research, it was determined that the factors constituting the entrepreneurship tendency were stability, openness to openness, self-confidence, innovation, risk taking and opportunism. It has been determined that these factors differ significantly from individual characteristics of students according to gender, nationality, department, class, age and entrepreneurial activity.

Küreselleşmeyle birlikte dünyada ve Türkiye'de girişimciliğe verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik kalkınmalarında en önemli unsurlarından olan girişimciliğin arttırılması ülkelerin önem verdiği bir konudur. Yüksek teknoloji üreten gelişmiş ülkeler kalkınmalarının önemli bir kısmını girişimciliğe borçludur. Bireylerin doğuştan gelen girişimcilik yeteneklerinin, önce aile desteği sonrasında ise devlet teşvikiyle ortaya çıkarılması günümüz ekonomisinin elzem ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Birçok gelişmekte olan ülke bireylerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli uygulamalar yürütmüştür. Bu uygulamaların en önemlilerinden birisi de eğitimdir. Eğitim müfredatlarında girişimciliğe yer verilmesiyle bireylerin girişimcilik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve girişimcilik eğilimlerinin doğru yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda nerdeyse tüm üniversitelerin tüm bölümlerinde girişimcilik dersi üniversitelerin eğitim müfredatına eklenmiştir. Bu üniversitelerden biri olan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri aldıkları girişimcilik dersleri ile potansiyel girişimci olarak düşünülmüş ve çalışmanın uygulaması onlarla yapılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin demografik özelliklerine göre farklılıklarının saptanması amaçlanmıştır.  Bu çalışmada Yılmaz ve Sünbül’ün geliştirmiş oldukları ölçek kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 25 Aralık 2017-10 Ocak 2018  tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile 585 öğrenci içinden  belirlenen 461 öğrenci üzerinde yüz yüze anket uygulanmış ve toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin, kararlılık, dışa açıklık, kendine güven, yenilikçilik ve fırsatçılık faktörlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık belirlenmiş ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha kararlı, dışa açık, kendine güvenen, yenilikçi ve fırsatçı bir yapıya sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyelerine göre risk alma, kendine güven, dışa açıklık ve yenilikçilik faktörlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuşken kararlılık ve fırsatçılık faktörlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre erkek öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve öğrencilerin yaşları ile eğitim düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimlerinin de arttığı gözlenmiştir. Böylelikle girişimciliğin öğretilebilir bir olgu olduğu, bireylerin olgunluklarının ve eğitim seviyelerinin artmasıyla girişimcilik eğilimlerinin de artacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Allinson, CW, Chell, E. ve Hayes, J. (2000). Sezgi ve girişimci davranış. Avrupa Çalışma ve Örgüt Psikolojisi Dergisi , 9 (1), 31-43.
 • Armut, B. (2018). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozkurt, Ö., & Erdurur, K. Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 33-56.
 • Brockhaus Sr, R. H. (1991). Entrepreneurship education and research outside North America. Entrepreneurship Theory and Practice, 15(3), 77-84.
 • Damar, A. (2015). "Girişimci Kişilik Özelliklerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Dündar, S. & Ağca, V (2007). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, 2007, ss.121-142.
 • Franke, N., & Lüthje, C. (2004). Entrepreneurial intentions of business students—A benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1(03), 269-288
 • George, D. & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 18.0 Update: Pearson Education, Inc.
 • Gümüş, N., Kandemir, O. ve Benli T. (2017). Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 29, pp. (1091-1110).
 • Gürol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students: Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education+ Training, 48(1), 25-38.
 • İbicioğlu, P., Özdaşlı, Y., Alparslan, A., & Murat, G. A. (2009). GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLER ve GİRİŞİMCİLİK TÜRÜ TERCİHİ ÜZERİNDE EBEVEYN ETKİSİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi; Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi; 521-538.
 • İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve yönetim bilimleri dergisi, 3(2).
 • Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2).
 • Kirby, D. A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?. Education+ training, 46(8/9), 510-519.
 • Korkmaz, O. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), s.209–226.
 • Kristiansen, S., & Indarti, N. (2004). Entrepreneurial intention among Indonesian and Norwegian students. Journal of Enterprising Culture, 12(01), 55-78.
 • Öneren, M. İç Anadolu Bölgesindeki Genç Nüfusun Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 7-28.
 • Sharma, P., & Chrisman, S. J. J. (2007). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. In Entrepreneurship (pp. 83-103). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Şeşen, H., & Basım, N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.
 • Tağraf, H., & Halis, M. (2008). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin ‘Girişimsel Öz Yetkinlik’Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 91-111.
 • Taş, A. (2016). "Girişimcilik Eğitimi İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Parametrik Tekniklerle Analizi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ulama, S. (2016). Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. In International Conference On Eurasian Economies, Kavospar, Hungary.
 • Ulucan, S. (2015). "Girişimcilik eğiliminin ve girişimcilik eğilimini etkileyen faktörlerin analizi: ortaöğrenimde lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde bir uygulama". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Üzülmez, H. (2008). Girişimcilik ve Konya’da Girişimciliğin Geleceği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 21-31.
 • Wu, S., & Wu, L. (2008). The impact of higher education on entrepreneurial intentions of university students in China. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(4), 752-774.
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.
 • Yılmaz, Y., Seydinbekulı, A. D., & Abishov, N. (2014). Üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel özelliklerin etkisi: Ahmet Yesevi uluslararası Türk-Kazak üniversitesinde bir alan araştırması.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2859-3744
Author: Mustafa Taylan Dağıstan (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9400-005X
Author: İrfan Mısırlı
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4747-5903
Author: Canan Tanrısever Yiğit
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss505180, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2145 - 2162}, doi = {10.33206/mjss.505180}, title = {Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları}, key = {cite}, author = {Dağıstan, Mustafa Taylan and Mısırlı, İrfan and Tanrısever Yiğit, Canan} }
APA Dağıstan, M , Mısırlı, İ , Tanrısever Yiğit, C . (2019). Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 2145-2162. DOI: 10.33206/mjss.505180
MLA Dağıstan, M , Mısırlı, İ , Tanrısever Yiğit, C . "Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 2145-2162 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/505180>
Chicago Dağıstan, M , Mısırlı, İ , Tanrısever Yiğit, C . "Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 2145-2162
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları AU - Mustafa Taylan Dağıstan , İrfan Mısırlı , Canan Tanrısever Yiğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.505180 DO - 10.33206/mjss.505180 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2145 EP - 2162 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.505180 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.505180 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları %A Mustafa Taylan Dağıstan , İrfan Mısırlı , Canan Tanrısever Yiğit %T Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.505180 %U 10.33206/mjss.505180
ISNAD Dağıstan, Mustafa Taylan , Mısırlı, İrfan , Tanrısever Yiğit, Canan . "Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 2145-2162. https://doi.org/10.33206/mjss.505180
AMA Dağıstan M , Mısırlı İ , Tanrısever Yiğit C . Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. MJSS. 2019; 8(2): 2145-2162.
Vancouver Dağıstan M , Mısırlı İ , Tanrısever Yiğit C . Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 2162-2145.