Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1573 - 1590 2019-04-27

Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Foreign Language Learning Difficulties Scale

Murat Bayır [1] , Rüştü Yeşil [2]

53 98

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğrenmede üniversite öğrencilerinin yaşadıkları öğrenimsel zorlukları belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma nicel ve betimsel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın örneklemi, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alan 495 öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler 36 maddeyi içeren taslak ölçek formu ile toplanmıştır. Araştırma sonunda 5 faktör altında toplanmış 29 maddeyi içeren beşli likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğe “Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeği (YDÖZÖ) adı verilmiştir. Ölçeğin KMO değeri 0,937; Bartlett Testi değerlerinin x2=5707,914; sd=46; p<0,001’dir. Ölçeğin geçerlik özelliği açımlayıcı faktör analizi ve ayırt edicilik analizi ile incelenmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,45 ve üzerindedir. Açıklanan toplam varyans miktarı ise %54,821’dir. Madde toplam korelasyonu katsayıları p<,001 düzeyinde anlamlıdır. Ölçeğin güvenirlik incelemesi kapsamında ise tutarlık ve kararlılık özelliği incelenmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,923 olarak belirlenmiştir. Kararlılık analizi ise iki ölçüm arasındaki ilişki incelenerek test edilmiştir. Analiz sonunda her bir madde ve faktörlere ilişkin kararlılık katsayılarının p<,001 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

In this research has been developed a valid and reliable scale/data collection tool that can be used to determine the learning difficulties experienced by university students in foreign language learning. The research is a qualitative and quantitative study. The sample of the study consisted of 495 students from Foreign Language Preparatory Education at Kyrgyz-Turkish Manas University. The data were collected with a draft scale form containing 36 items. At the end of the research, a five-point Likert-type scale consisting of 29 items collected under 5 factors was developed. The scale was called “Foreign Language Learning Difficulties Scale (FLLDS)”. The KMO value of the scale was 0.937; Bartlett Test values x2 = 5707,914; df=46; p <0.001. The validity of the scale was investigated by exploratory factor analysis and discriminant analysis. The factor loadings of the scale items are 0.45 and higher. The total amount of variance explained was 54,821%. Item total correlation coefficients were significant  at p<.001. In the scope of the reliability analysis of the scale, consistency and stability characteristics were examined. The Cronbach alpha reliability coefficient of the scale is 0.923. Stability analysis was tested with relationship between two measurements. At the end of the analysis, stability coefficients of each item and factors were found to be significant at p<.001. 

 • Altan M.Z. ve Tekin Ş. (2017). Küreselleşme, reform, yenilik, değişim ve eğitim: Neresindeyiz? Ne yapıyoruz? Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(13), 35-47
 • Balcı, Ali (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, E. Ve Can, C.I. (2014). Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(2), 43-63.
 • Cangil, B.E. (2004). Küreselleşme ve Avrupa Birliği yabancı dil eğitim politikaları ışığında 2000’li yıllarda Türkiye’de yabancı dil ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikalarına bir bakış. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 273-282.
 • Çelebi, D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(2), 285-307.
 • Demirel, Ö. (2010), Eğitimde Program Geliştirme – Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Pegem Akademi.
 • DeVellis, R.F. (2003). Scale development: Theory and application. California: Sage Publications.
 • Doğan, M. (1996). Yabancı dil öğrenimi ve yabancı dilde öğretim, Bilge, 10, 11-14.
 • Erdem, H. H. (2012). Edgar Morın’de insanlık durumu ve ‘‘geleceğin eğitimi’’ düşüncesi. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 13, s. 75-88, ISSN 1306-9535
 • Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ş. Kalaycı (Editör). (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Gökdemir, C.V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(2), 251-264.
 • Haukås, Å. (2016) Teachers’ beliefs about multilingualism and a multilingual pedagogical approach. International Journal of Multilingualism 13(1): 1-18.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. 23. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kocaman, A. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem ve Ötesi. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, (12-13 Kasım 2012), Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014.
 • Malhotra, N.K. (1999). Marketing research: an applied orientation. 3rd Edition. New Jersey: Upper Saddle River Prentice Hall.
 • MEB, (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. 20.02.2018’de https://mus.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/10145220_Milli_EYitim_BakanlYY_YabancY_Dil _EYitimi_ve_YYretimi_YYnetmeliYi.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Özdemir, E.A. (2006). Türkiye’de İngilizce öğreniminin yaygınlaşmasının nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 28-35.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survivalmanual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS. Sydney: Allen&Unwin, Sabon by Bookhouse.
 • Peker, B.G. (2012). Türkiye‘de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı?. 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Saydı, T. N. (2007). Yabancı Dil Öğrenmede Başarı Şifreleri: Öğrenme Stratejileri. İstanbul: Bilişim Yayınevi.
 • Sunel, H. (1989). Yabancı dil öğretiminde metot sorunu. Hacettepe Üniversityesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4, 137-143.
 • Şahin K. (2018). Türkiye’de yabancı dil öğretimi: Sorunlar ve çözüm yolları. 10. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu (1-2 Aralık 2018), İstanbul. 15.02.2019 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/330634106 adresinden ulaşılmıştır. MANAS Journal of Social Studies 1588 Şahin, Y. (2007), Yabancı Dil Öğretiminin Eğitimbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 465-470.
 • TDK. (2018). Türkçe Sözlük. 15.12.2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&view=gts adresinden ulaşılmıştır.
 • Tezcan, (2018). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. URL-1. (2007). http://www.hurriyet.com.tr/egitim/yabanci-dili-ogrenemiyoruz-6607825 01.06.2007 - 17:58, Son Güncelleme:01.06.2007 - 10:10 adresinden 15.02.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Xhaferi, B. and Xhaferi, G. (2012). Teachers’ perceptions of multilingual education and teaching ın a multilingual classroom-the case of the republic of Macedonia”. Jesikovlovlje, 13(2), 679-696.
 • YÖK. (2019). 2018 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgileri. 18.02.2019 tarihinde https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php adresinden ulaşılmıştır.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4887-7138
Author: Murat Bayır (Primary Author)
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-8839-0431
Author: Rüştü Yeşil (Primary Author)
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss530574, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1573 - 1590}, doi = {10.33206/mjss.530574}, title = {Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Bayır, Murat and Yeşil, Rüştü} }
APA Bayır, M , Yeşil, R . (2019). Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1573-1590. DOI: 10.33206/mjss.530574
MLA Bayır, M , Yeşil, R . "Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1573-1590 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/530574>
Chicago Bayır, M , Yeşil, R . "Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1573-1590
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Murat Bayır , Rüştü Yeşil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.530574 DO - 10.33206/mjss.530574 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1573 EP - 1590 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.530574 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.530574 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Murat Bayır , Rüştü Yeşil %T Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.530574 %U 10.33206/mjss.530574
ISNAD Bayır, Murat , Yeşil, Rüştü . "Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1573-1590. https://doi.org/10.33206/mjss.530574
AMA Bayır M , Yeşil R . Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MJSS. 2019; 8(2): 1573-1590.
Vancouver Bayır M , Yeşil R . Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1590-1573.