Year 2014, Volume 11, Issue 25, Pages 341 - 352 2014-04-02

6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders

İsmail Marulcu [1] , Aslı Saylan [2] , Esra Güven [3]

177 415

In this research, perceptions of the students who attended the Little Scientists Science School activities were investigated. One-shot case study design involving one-group post-test only model was used as the research design. The main purpose for Little Scientists Science School was to disprove students’ prejudice about science courses that they are hard, boring and irrelevant to real life. The sample included 20 students who completed 6th grade and 20 students who completed 7th grade. Data were collected through Science School Evaluation Form. Quantitative data analysis was conducted by using SPSS. Data were analyzed using mean, standard deviation, frequency and percentage of the descriptive statistical techniques. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis techniques. Students stated that science school was fun, it gave them the chance to practice different activities that they do not do at school, and science school allowed them to associate lessons at school with daily life. Based on the research results, we argue that science schools can be used as a context to present science and science courses to students as fun, not so hard and connected to real life.

Özet

Bu araştırmada, TÜBİTAK destekli gerçekleştirilen Küçük Bilginler Bilim Okulu'nun değerlendirilmesi amacıyla, etkinliğe katılan öğrencilerin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada metot olarak eylem araştırması, araştırma deseni olarak tek gruplu son test modelini içeren vaka çalışması deseni kullanılmıştır. Küçük Bilginler Bilim Okulu'u fen derslerine karşı varolan sıkıcı, zor ve hayattan bağımsız olduğu şeklindeki ön yargıların doğru olmadığını göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 6. sınıfı bitiren 20 öğrenci ve 7. sınıfı bitiren 20 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Bilim Okulu Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Nicel verilerinin analizi SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Veriler betimsel istatistik tekniklerinden ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel veriler ise betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, “bilim okulu eğlenceliydi” (% 95.1), “bilim okulu, okulda yapmadığımız farklı etkinlikleri uygulamamıza imkan sağladı” (% 95.1), “bilim okulu, okuldaki dersleri günlük hayatla ilişkilendirmemizi sağladı” (% 87.8) ifadelerine yer vermişlerdir. Öğrenciler en hoşlanmadıkları şeyler olarak ise GeoGebra etkinliğinin yorucu olması (% 22) ve bilim okulu programının kısa ve yoğun olmasını (% 14.6) ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, Küçük Bilginler Bilim Okulu gibi bilim okullarının öğrencilere bilimin ve fen derslerinin zor olmadığını, eğlenceli ve hayatla bağlantılı olduğunu göstermek için bir mecra olabileceği iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilim okulu, ilköğretim öğrencileri, bilimsel etkinlikler

 

Abstract

In this research, perceptions of the students who attended the Little Scientists Science School activities were investigated. Action research was used as the method, and one-shot case study design involving one-group post-test only model was used as the research design. The main purpose for Little Scientists Science School was to disprove students' prejudice about science courses that they are hard, boring and irrelevant to real life. The sample included 20 students who completed 6th grade and 20 students who completed 7th grade. Data were collected through Science School Evaluation Form. Quantitative data analysis was conducted by using SPSS. Data were analyzed using mean, standard deviation, frequency and percentage of the descriptive statistical techniques. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis techniques. Students stated that science school was fun, it gave them the chance to practice different activities that they do not do at school, and science school allowed them to associate lessons at school with daily life. Based on the research results, we argue that science schools can be used as a context to present science and science courses to students as fun, not so hard and connected to real life.

Keywords: Science school, elementary students, scientific activities

 

 • AKAY, Cenk. (2013). “Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • BİRİNCİ KONUR, Kader, ŞEYİHOĞLU, Ayşegül, SEZEN, Gülşah ve TEKBIYIK, Ahmet. (2011). “Bir Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirilmesi: Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1589-1608.
 • BENNETT, J. (2001). “Science with Attitude: The Perennial Issue of Pupils' Responses to Science”, School Science Review, 82(300), 59–67.
 • BULUŞ KIRIKKAYA, Esma, BOZKURT, Esra ve İMALI, Beyza. (2011). “Örnek Bir Öğrenme Ortamı: Tübitak Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu [özet]”. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: 05-08 Ekim 2011. Eskişehir.
 • BORGIA, Eileen T. and SCHULER, Dorothy . (1996). “Action Research in Early Childhood Education”. (ERIC Document Reproduction Service No. ED401047). http://www.ericdigests.org/1997-2/action.html adresinden 25/10/2013 tarihinde edinilmiştir.
 • FRAENKEL, Jack R. and WALLEN, Norman E. (2000). How to Design and Evaluate Research in Education, McGraw-Hill.
 • FOSTER, Jamie S. and SHIEL-ROLLE, Nikita. (2011). “Building Scientific Literacy Through Summer Science Camps: A Strategy for Design, Implementation and Assessment”, Science Education International, 22(2), 85-98.
 • GIBSON, Helen L. and CHASE, C hristopher (2002). “Longitudinal Impact of an Inquiry-Based Science Program on Middle School Students' Attitudes Toward Science”, Science Education, 86, 693-705.
 • JOHNSON, Andrew P. (2005). A Short Guide to Action Research, USA: Pearson Publishing.
 • KNOX, Kerry L., MOYNIHAN, Jan A. and MARKOWITZ, Dina G. (2003). “Evaluation of Short-Term Impact of a High School Summer Science Program on Students' Perceived Knowledge and Skills”, Journal of Science Education and Technology, 12(4), 471-478.
 • MARKOWITZ, Dina G. (2004). “Evaluation of The Long-Term Impact of a University High School Summer Science Program on Students' Interest and Perceived Abilities In Science”, Journal of Science Education and Technology, 13, 395-407.
 • MEB EARGED (2010). Pısa 2009 Projesi Ulusal Ön Raporu, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bakanlığı.
 • MEB EARGED (2011). Tımss 2007 Ulusal Matematik Ve Fen Raporu 8. Sınıflar, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bakanlığı.
 • MULLIS, I.V.S., MARTIN, M.O., FOY, P., and ARORA, A. (2012). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • O'BRIEN, R. (2001). Um exame da abordagem metodológica da pesquisa ação [An Overview or the Methodological Approach of Action Research]. In Roberto Richardson (Ed.), Teoria e Prática da Pesquisa Ação [Theory and Practice of Action Research]. João Pessoa, Brazil: Universidade Federal da Paraíba. (English version) http://www.web.net/robrien/papers/arfinal.html adresinden 26/10/2013 tarihinde edinilmiştir.
 • SEZEN VEKLİ, Gülşah. (2013). “Summer Science Camp for Middle School Students: A Turkish Experience”, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 14(1). WEB: http://www.ied.edu.hk/apfslt/v14_issue1/vekli/index.htm#con
 • SMITH, Erin F., STEEL, Gary, and GIDLOW, Bob. (2010). “The Temporary Community: Student Experiences of School-Based Outdoor Education Programmes”, Journal of Experiential Education, 33(2), 136-150.
 • STAKE, Jayne E. and MARES, Kenneth R. (2005). “Evaluating the Impact of Science-Enrichment Programs on Adolescents' Science Motivation and Confidence: The Splashdown Effect”, Journal of Research in Science Teaching, 42(4), 359-375.
 • TEKBIYIK, Ahmet, ŞEYİHOĞLU, Ayşegül, SEZEN VEKLİ, Gülşah ve BİRİNCİ KONUR, Kader. (2013). “Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6(1), 1383-1406.
 • TÜBİTAK (2012). 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları. WEB: www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_web_istatistik.pdf
 • WEB-1, http://muhbilim.bilecik.edu.tr/index.htm
 • WEB-2, http://www.erciyesbilimokulu.org/
 • WILLIAMS, Christopher, STANISSTREET, Martin, SPALL, Katie, BOYES, Eddie and DICKSON, Dominic. (2003). “Why Aren't Secondary Students Interested in Physics?”, Physics Education, 38(4), 324 329.
 • YILDIRIM, Ali. ve ŞİMŞEK, Hasan. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: İsmail Marulcu

Author: Aslı Saylan

Author: Esra Güven

Dates

Publication Date: April 2, 2014

Bibtex @ { mkusbed208454, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {341 - 352}, doi = {}, title = {6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders}, key = {cite}, author = {Marulcu, İsmail and Saylan, Aslı and Güven, Esra} }
APA Marulcu, İ , Saylan, A , Güven, E . (2014). 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 341-352. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208454
MLA Marulcu, İ , Saylan, A , Güven, E . "6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 341-352 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208454>
Chicago Marulcu, İ , Saylan, A , Güven, E . "6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 341-352
RIS TY - JOUR T1 - 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders AU - İsmail Marulcu , Aslı Saylan , Esra Güven Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 352 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders %A İsmail Marulcu , Aslı Saylan , Esra Güven %T 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Marulcu, İsmail , Saylan, Aslı , Güven, Esra . "6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (April 2014): 341-352.
AMA Marulcu İ , Saylan A , Güven E . 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 341-352.
Vancouver Marulcu İ , Saylan A , Güven E . 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 352-341.