Year 2014, Volume 11, Issue 26, Pages 109 - 124 2014-06-23

1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Canan YILDIZ ÇİÇEKLER [1] , Canan Yıldız çiçekler [2] , Çağla Girgin büyükbayraktar [3] , Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR [4] , Rukiye KONUK ER [5] , Rukiye Konuk er [6] , Devlet Alakoç pirpir [7] , Devlet ALAKOÇ PİRPİR [8]

283 375

In the present study, the relationship between perfectionism and parenting self-efficacy is investigated in terms of mother’s professions, ages and levels of education. While the population of the study consists of mothers with 1-3 year-old children, the study sample consists of 139 mothers with 1-3 year-old children from the province of Konya. In the present study the "Literacy Parenting Self-Efficacy Scale and the Multidimensional Perfectionism Scale" are applied. This study was designed with the screening model. The Independent samples T-test was used to analyze the perfectionism and self-efficacy levels of the mothers in terms of occupation while age and education level was analyzed the "KruskalWallis Test". The relationship between mothers’ perfectionism and self-efficacy levels was analyzed the "Pearson Correlation Coefficient Test". Significant differences were found in perfectionism and selfefficacy levels of mothers in terms of mother's profession, age and education. Besides, a significant and strong relationship was found between mother's perfectionism and their self-efficacy levels
Çalışmada annelerin mükemmeliyetçilik ve ebeveynlik özyeterlikleri arasındaki ilişki çalışma durumları, yaşları ve eğitim seviyeleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, 1-3 yaş grubunda çocukları bulunan anneler oluştururken; çalışmanın örneklemini ise, Konya ilinde 1-3 yaş grubunda çocuğu bulunan 139 anne oluşturmaktadır. Çalışmada “Anne-Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeği ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. Annelerin mükemmeliyetçilik ve özyeterlik düzeyleri çalışma durumlarına göre “Bağımsız Gruplar t-testi” ile analiz edilirken, yaşlara ve eğitim düzeylerine göre “Kruskal Wallis Testi” ile analiz edilmiştir. 1-3 yaş arasında çocuğu olan annelerin mükemmeliyetçiliği ile özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişki ise “Pearson Korelâsyon Katsayısı Testi” ile incelenmiştir. Annelerin mükemmeliyetçilik ve özyeterlik düzeyleri ile çalışma durumları, yaşları ve eğitim düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Ayrıca annelerin mükemmeliyetçilikleri ile özyeterlik düzeyleri arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur
Anne, Özyeterlik, Mükemmeliyetçilik, 1-3 Yaş Arası Çocuk
 • Aksoy, V. H. ve Diken, İ. (2009). Annelerin ebeveynlik öz yeterlik algıları ile gelişimi risk araştırmalara bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10 (1), 59-68.
 • Ann, P. K., & Terry, B. H. (2003). Teaching parents new skills to support their young children's development. Infants And Young Children. January–March 16 (1), 9–21.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York, NY.
 • Burns, D. D. (1980). The Perfectionist's Script for Self-Defeat. Psychology Today, 41 (34), 70–76.
 • Coleman, P. K. & Karraker, K. H. (1997). Self-efficacy and parenting quality: Findings and future applications. Developmental Review, 18, 47-85.
 • Elibol, F., Mağden, D., ve Alpar, R. (2007a). Anne babalık becerilerinde özyeterlik ölçeği'nin (1-3 yaş) geçerlik ve güvenirliği. Toplum Hekimliği Bülteni, 26 (3), Eylül-Aralık.
 • Elibol, F. (2007b). 12-36 aylar arasında çocukları olan annelere verilen grup eğitiminin annelerin anne-babalık görevlerinde öz yeterliliklerine yönelik katkısının incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Enns, M. W., Cox, B. J. (2002). The Nature and Assessment of Perfectionism: A Critical Analysis. Flett, G. L., Hewitt, P. L., Perfectionism: Theory, Research and Treatment.Washington: American Psychological Association.
 • Enns, M. W., Cox, B. J., Sareen, J., & Freeman, P. (2001). Adaptive and maladaptive perfectionism in medical students: a longitudinal investigation, Medical Education, 35, 11, 1034-1042.
 • Erkan, S. (2010). Aile ve aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar (1. Baskı ) Z. Fulya Temel (Ed.). Aile eğitimi ve erken çocukluk döneminde aile katılım çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Farkas, C., Valdés, N. (2010). Maternal stress and perceptions of self-efficacy in socioeconomically disadvantaged mothers: an explicative model. Infant Behavior & Development 33, 654–662.
 • Frost, R. O., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1991). The development of perfectionism: a study of daughters and their parents. Cognitive Therapy and Research, 15, 469-489.
 • Freud, S. (1959). Inhibitons, Symptoms and Anxiety. The Standart Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, London: Hogarth, 20.
 • Güler, T. (2009). Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği. (Editör: Gelengür Haktanır). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 295-322.
 • Hassan, S. (2010). Perfectionism, distress tolerance, emotional self-efficacy, and psychological distress: an analysis of emotional perfectionism, The degree of Master of arts graduate program in psychology York University Toronto, Ontario.
 • Hess, C. R. Teti, D. M., & Hussey B. (2004). Self-efficacy and parenting of high-risk ınfants: the moderating role of parent knowledge of ınfant development. Journal of Applied Developmental Psychology, 25 (4), 423-437.
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100 (1), 98-101.
 • Jongea, L. H. &Wallerb, G. (2003). Perfectionism levels in African-American and Caucasian adolescents. Personality and Individual Differences, 34, 1447–1451.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazdin, A. E., & Whitley, M. K. (2003). Treatment of parental stress to enhance therapeutic change among children referred for aggressive and antisocial behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 504–515.
 • Korkmaz, İ. (2011). Sosyal öğrenme kuramı. (Editör: Binnur Yeşilyaprak). Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Luebering, A. (1995). The relationship between perceived parental self-efficacy and childrearing beliefs among first-time mothers of infant. Paper Presented At The Biennial Meeting Of The Society For Research in Child Development. Indianapolis, IN, March 30- April 2.
 • Patch, A. R. (1984). Reflections on Perfection. American Psychologist, 39 (4), 386–390.
 • Salonen, A. (2010). Parenting satisfaction and parenting self-efficacy during the postpartum period evaluation of an internet-based intervention. Unpublished master of degree. University of Tampere, Tampere.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim (Onikinci Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, 773–791.
 • Simons, R. L., Beaman, J., Conger, J.D., & Chao, W. (1993). Stress, Support, and Antisocial Behavior Trait as Determinants of Emotional Well-being and Parenting Practices among Single Mothers. Journal of Marriage and the Family, 55, 385-398.
 • Sintes-Yallen, A. R.(2008). Validity and reliability of a measure of latina mother's nutritional self-efficacy, Thesisof Master, The University of Texas-Houston Health Science Center school of public health houston, Texas.
 • Slaney, R. B., Pincus, A. L., Uliaszek, A. A. & Wang, K. T. (2006). Conceptions of Perfectionism and Interpersonal Problems: Evaluating Groups Using the Structural Summary Method for Circumplex Data. Assessment, 13, 2, 138-153.
 • Stoeber, J. & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46, 530–535.
 • Tezel- Şahin, F. & Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Turan, E., Tezel F. Ş., Turla A., & Can, M. (1999). Anne çocuk eğitimi programının annelerin çocuk gelişimi ile ilgili bilgilerine ve ev ortamlarının düzenlenmesine etkisi. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirgeleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 306-325.
 • Tümkaya, S. (2010). Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. (Editörler: Songül Tümkaya, Fikret Gülaçtı). Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 279-312.
 • Ünlüer, E. (2010). Okul öncesi eğitimde ailenin yeri ve önemi. (Editör: Tülin Güler). Anne-Baba Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 94-102.
 • Üre, Ö. (2013). Mesleki Rehberlik. (Editör: M. Engin Deniz, Atılgan Erözkan). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Maya Akademi.
 • Vieth, A. Z. & Trull, T. J. (1999). Family patterns of perfectionism: anexamination of college students and their parents. Journal of Personality Assessment, 72, 49-67.
 • Wood, R. E.,& Bandura, A. (1989). Effect of perceived controllability and performance standards on self-regulation of complex decision-making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 805-814.
 • Zhang, B., & Cai, T. (2012). Moderating effects of self-efficacy in the relations of perfectionism and depression. Studia psychologica, 54, 1.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Canan YILDIZ ÇİÇEKLER

Author: Canan Yıldız çiçekler

Author: Çağla Girgin büyükbayraktar

Author: Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR

Author: Rukiye KONUK ER

Author: Rukiye Konuk er

Author: Devlet Alakoç pirpir

Author: Devlet ALAKOÇ PİRPİR

Dates

Publication Date: June 23, 2014

Bibtex @ { mkusbed208270, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {109 - 124}, doi = {}, title = {1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yıldız çiçekler, Canan and GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla and Konuk er, Rukiye and ALAKOÇ PİRPİR, Devlet} }
APA YILDIZ ÇİÇEKLER, C , Yıldız çiçekler, C , Girgin büyükbayraktar, Ç , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ç , KONUK ER, R , Konuk er, R , Alakoç pirpir, D , ALAKOÇ PİRPİR, D . (2014). 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (26), 109-124. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19572/208270
MLA YILDIZ ÇİÇEKLER, C , Yıldız çiçekler, C , Girgin büyükbayraktar, Ç , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ç , KONUK ER, R , Konuk er, R , Alakoç pirpir, D , ALAKOÇ PİRPİR, D . "1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 109-124 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19572/208270>
Chicago YILDIZ ÇİÇEKLER, C , Yıldız çiçekler, C , Girgin büyükbayraktar, Ç , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ç , KONUK ER, R , Konuk er, R , Alakoç pirpir, D , ALAKOÇ PİRPİR, D . "1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 109-124
RIS TY - JOUR T1 - 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Canan YILDIZ ÇİÇEKLER , Canan Yıldız çiçekler , Çağla Girgin büyükbayraktar , Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR , Rukiye KONUK ER , Rukiye Konuk er , Devlet Alakoç pirpir , Devlet ALAKOÇ PİRPİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 124 VL - 11 IS - 26 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Canan YILDIZ ÇİÇEKLER , Canan Yıldız çiçekler , Çağla Girgin büyükbayraktar , Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR , Rukiye KONUK ER , Rukiye Konuk er , Devlet Alakoç pirpir , Devlet ALAKOÇ PİRPİR %T 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 26 %R %U
ISNAD YILDIZ ÇİÇEKLER, Canan , Yıldız çiçekler, Canan , Girgin büyükbayraktar, Çağla , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla , KONUK ER, Rukiye , Konuk er, Rukiye , Alakoç pirpir, Devlet , ALAKOÇ PİRPİR, Devlet . "1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 26 (June 2014): 109-124.
AMA YILDIZ ÇİÇEKLER C , Yıldız çiçekler C , Girgin büyükbayraktar Ç , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR Ç , KONUK ER R , Konuk er R , Alakoç pirpir D , ALAKOÇ PİRPİR D . 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(26): 109-124.
Vancouver YILDIZ ÇİÇEKLER C , Yıldız çiçekler C , Girgin büyükbayraktar Ç , GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR Ç , KONUK ER R , Konuk er R , Alakoç pirpir D , ALAKOÇ PİRPİR D . 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(26): 124-109.