Year 2014, Volume 11, Issue 27, Pages 367 - 382 2014-10-28

Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie

Alper Mumyakmaz [1]

219 930

In Turkey where the state tried to create a national bourgeoisie since the founding of the Republic of Turkey it has commence to lose its decisive feature in the face of economic growth experienced over time. Also the sociological and economic realities of the society have influenced this process. Particularly, the January 24th Economic Stabilization Decisions along with a free market economy thanks to the development of this continous change, the businessmen known with their religious and conservative identities, have dominated as the leading actors and they have achieved a significant status in the appearing relationship between Islam and capitalism. As well as their influence observed in economy, these actors who have displayed important roles in the social and political areas have attracted attention in the sociological changes in the last three decades with their thoughts and practices in the issues of religiosity, commerce and capitalism. MUSIAD that emerged just after 1980 as the opposing elites against TUSIAD and having been symbolised as the Islamic bourgeoisie during this process has become the symbol of the conservative values in the Turkish modernization. In order to construe and explain the meaning of its practices in the sogiological change, this study has also been supported by the in-depth interviews with three businessmen having religious and conservative identies and living in Ankara. To conclude, the secular structure of Turkish economy is decisive in the formation of religious and ideological thoughts and approach of businessmen being active in commercial activities.

Özet

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren milli bir burjuvazi oluşturmaya çalışan Türkiye, yaşanan iktisadi gelişmeler karşısında belirleyici olma vasfını zaman içerisinde kaybetmiş, ekonominin ve toplumun sosyolojik gerçeklikleri bu süreci etkilemiştir. 24 Ocak Ekonomik İstikrar Kararları ile birlikte serbest piyasa ekonomisinin gelişimi sayesinde ortaya çıkan bu değişimde, dindar ve muhafazakâr kimlikleri ile tanınan iş adamları başat aktörler olarak rol almış, İslam ve kapitalizm arasındaki ilişkide önemli bir yer elde etmiştir. İktisadi alan dışında toplumsal ve siyasal alanda da önemli roller üstlenen bu aktörlerin; dindarlık, ticaret ve kapitalizm konularındaki düşünce ve pratikleri ise son otuz yılda yaşanan sosyolojik değişim sürecinde dikkati çekmiştir. 1980 sonrasında ortaya çıkan ve daha çok TÜSİAD karşısında karşıt elitler olarak gösterilen ve İslami Burjuvazinin bu süreçte sembolleşen birliği olan MÜSİAD, Türk modernleşmesinin muhafazakâr değerlerinin sembolü haline gelmiştir. Bu çalışma; değişim sürecinin içinde yer alan, dindar, muhafazakâr kimlikleriyle tanınan ve Ankara’da yaşayan, işadamlarından üçüyle yapılan derinlemesine görüşmelerle de desteklenmiş, yaşanan sosyolojik değişimin pratikteki karşılığını anlamlandırmak ve açıklamak için çalışmaya dâhil edilmiştir. Sonuçta Türkiye ekonomisinin seküler yapısının ticari faaliyet içerisinde bulunan işadamlarının dinsel ve ideolojik yaklaşım ve düşüncelerini belirlediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İslami Burjuvazi, Kapitalizm, TÜSİAD, MÜSİAD.

Abstract

Since the founding of the Republic of Turkey trying to create a national bourgeoisie, not purport to be decisive in the face of economic growth experienced over time lost the sociological realities of the economy and society have influenced this process. January 24 Economic Stabilization Decisions along with a free market economy thanks to the development of this emerging change, the businessmen who known their religious and conservative identities, dominated as actors, have played a role, Islam and the relationship between capitalism an important place has achieved. Outside the field of economic, social and political areas of the important roles of these actors; religiosity, ideas and practices in the fields of commerce and capitalism, the sociological changes that occurred during the last thirty years has attracted attention. Emerged after 1980 and more TUSIAD shown as against the opposing elites and Islamic bourgeoisie MUSIAD in this process, which symbolized unity, has become a symbol of Turkish modernization of conservative values. This study; located in the process of change, religious, known for its conservative identity and living in Ankara, businessmen also supported by in-depth interviews with three experienced sociological changes and explain the meaning of the provision in practice were included. As a result of secular structure of Turkish economy found in commercial activities and thoughts of businessmen, religious and ideological approach has been shown to determine.

Key Words: Islamic Borgeoisie, Capitalism, TUSIAD, MUSIAD.

 • KAYNAKÇA
 • Akarçay, E. (2009). Türkiye’de İslam ahlakı ve kapitalizmin ruhu (olabilir mi?). VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Didim/Aydın. http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/icerik/akarcay_erhan.pdf. (Erişim Tarihi: 03.03.2012)
 • Altay, N. O. (2000). Türkiye’de iktisadi dönüşümlerin sosyo-ekonomik sonuçları üzerine bir deneme, DEÜ İİBF Dergisi, 15(2). http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/article/view/92. (Erişim Tarihi:03.03.2012).
 • Ataay, F. (2001). Türkiye kapitalizminin mekansal dönüşümü, Praksis Üç Aylık Sosyal Bilim Dergisi, http://praksis.fisek.com.tr/ataay01b.php. (Erişim Tarihi: 14.04.2012)
 • Beriş, H. E. (2008). Türkiye’de 1980 sonrası devlet sermaye ilişkileri ve parçalı burjuvazinin oluşumu, Ekonomik Yaklaşım, 19(69). http://www.scopemed.org/?jft=94&ft=94-1395738705. (Erişim Tarihi:03.03.2012).
 • Erkan, H. (2008). Entegre sistemler bağlamında Türkiye’nin ekonomik dönüşüm süreçleri ve geleceğe yönelik gelişimi. II. Ulusal İktisat Kongresi, Türkiye’nin İktisadi Dönüşüm Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2008. http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/herkan.pdf. (Erişim tarihi: 14.04.2012)
 • Göle, N. (2000). Melez desenler. İstanbul: Metis Yay.
 • Göle, N. (2011). Modern mahrem. İstanbul: Metis Yay.
 • Karaaslan, F. O. (2011). Muhafazakâr düşüncedeki değişim ve devamlılık: Adalet ve Kalkınma Partisi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Ocak, A. Y. (1999). Türkler, Türkiye ve İslam, yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri. İstanbul: İletişim Yay.
 • Özdemir, Ş. (2010). İslami sermaye ve sınıf: Türkiye / Konya Müsiad örneği”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 1(1). http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=8455#.VCJhBvl_seg. (Erişim tarihi:24.03.2012)
 • Özlem, E. – Çetiner, Ö. (2009). 1980 sonrası Türkiye’de finansallaşma ve tüketim: Fordizm’in tutarlı bir alternatifi mi?. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, (17-19 Haziran 2009), Eskişehir.
 • Pamuk, Ş. (2007). Dünyada ve Türkiye’de iktisadi büyüme, 1820-2005. Ankara: Hazine Uzmanları Derneği.
 • Sevgisunar, M. K. (2008-2009). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de siyasal, sosyal ve kültürel hayatta yaşanan değişim ve dönüşümler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 7(25). http://www.egitimbilimtoplum.com.tr/index.php/ebt/article/view/230. (Erişim Tarihi:14.04.2012)
 • Toprak, B. – Çarkoğlu, A. (2006). Değişen Türkiye’de din, toplum ve siyaset. İstanbul: Tesev Yay. http://research.sabanciuniv.edu/5851/1/DegisenTRdeDin-Toplum-Siyaset.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2014)
 • Tüsiad (2014). http://www.tusiad.org.tr/tusiad/verilerle-tusiad. (Erişim Tarihi: 15.09.2014)
 • Weber, M. (1997). Protestan ahlak ve kapitalizmin ruhu. İstanbul: Hil Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Alper Mumyakmaz

Dates

Publication Date: October 28, 2014

Bibtex @ { mkusbed208773, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {367 - 382}, doi = {}, title = {Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie}, key = {cite}, author = {Mumyakmaz, Alper} }
APA Mumyakmaz, A . (2014). Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 367-382. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208773
MLA Mumyakmaz, A . "Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 367-382 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208773>
Chicago Mumyakmaz, A . "Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 367-382
RIS TY - JOUR T1 - Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie AU - Alper Mumyakmaz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 382 VL - 11 IS - 27 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie %A Alper Mumyakmaz %T Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 27 %R %U
ISNAD Mumyakmaz, Alper . "Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 27 (October 2014): 367-382.
AMA Mumyakmaz A . Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 367-382.
Vancouver Mumyakmaz A . Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 382-367.