Year 2014, Volume 11, Issue 28, Pages 35 - 48 2015-01-22

Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda

Sevda Deneçli [1] , Ceyda Deneçli [2]

211 1087

Propaganda, which is a method of public relations, is based on a unidirectional model and is accepted without the interpretation of the target group. Propaganda, which attempts to rapidly transmit messages in a unidirectional manner to individuals and to create change in their thoughts, can be handled as a process of persuasion since individuals accept the messages transmitted to them without interpreting them. Propaganda which is varying as black, white and gray, has the intention of manipulating individuals to predetermined point of view can achieve this aim via some images and slogans. As a result of these efforts it is aimed to change the target group’s attitudes and behaviours. Emotional, behavioral and cognitive processes are effective in persuading the target group and creating a change in attitude in these individuals. In this study, the elaboration likelihood model, which deals with cognitive processes and falls within the persuasive communication models and one of the most important of these models, will be explained in detail and its relationship with propaganda will be approached within a conceptual framework

Özet

Halkla ilişkiler yöntemlerinden biri olan propaganda, tek yönlü bir modele dayanmakta olup, hedef kitle tarafından yorumlanmadan kabul edilmektedir. Mesajları kısa süre içinde tek taraflı olarak bireylere iletme ve onların düşüncelerinde değişime yol açma çabası içinde olan propaganda, bireylerin kendilerine yönlendirilen mesajları herhangi bir yoruma tabi tutmaksızın kabul etmelerinden dolayı bir ikna süreci olarak ele alınabilmektedir. Bireyleri önceden saptanmış bir bakış açısına yönlendirmeyi hedefleyen propaganda, bu hedefini bireylerin duygularını ve önyargılarını etkileyebilecek olan imajlar ve sloganlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bütün bu çabalar sonucunda hedef kitlenin tutum ve davranışlarının değişmesi amaçlanmaktadır. Hedef kitlenin ikna olmasında ve bu bireylerde tutum değişimi yaratılmasında duygusal, davranışsal ve bilişsel süreçler etkili olmaktadır. Bu çalışmada bilişsel süreçleri ele alan ve ikna edici iletişim modellerinin içinde yer alan ve bu modellerin en önemlilerinden biri olan ayrıntılandırma olasılığı modeli detaylı bir şekilde açıklanarak, bu modelin propaganda ile ilişkisi kavramsal bir çerçevede ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Propaganda, ikna, ayrıntılandırma olasılığı modeli

 

Abstract

Propaganda, which is a method of public relations, is based on a unidirectional model and is accepted without the interpretation of the target group. Propaganda, which attempts to rapidly transmit messages in a unidirectional manner to individuals and to create change in their thoughts, can be handled as a process of persuasion since individuals accept the messages transmitted to them without interpreting them. Propaganda which has the intention of manipulating individuals to predetermined  point of view can achieve this aim via some images and slogans. As a result of these efforts it is aimed to change the target group’s attitudes and behaviours. Emotional, behavioral and cognitive processes are effective in persuading the target group and creating a change in attitude in these individuals. In this study, the elaboration likelihood model, which deals with cognitive processes and falls within the persuasive communication models and one of the most important of these models, will be explained in detail and its relationship with propaganda will be approached within a conceptual framework.   

Key Wods: Propaganda, persuasion, elaboration likelihood model

Propaganda, İkna, Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
 • Referanslar
 • Aziz, A. (2007).Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel Yayın.
 • Babür Tosun, N. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi. İstanbul. Beta Yayınevi.
 • Bektaş, A. (2007). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık
 • Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N ve F. Strack. (1990). Mood and Persuasion: A Cognitive Response Analysis. Personality and Social Psychology Bulletin., 16(2), 331-345.
 • Chomsky, N. (2008). Medya Denetimi. (E. Baki,Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.
 • Cull, N.J., Culbert, D. ve D. Welch. (2003). Propaganda and Mass Persuasion - A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Amerika: ABC-CLIO, Inc.
 • Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi
 • Higbee, K.L. (1969). Fifteen Years of Fear Arousal: Research on Threat Appeals: 1953-1968. Psycholofical Bulletin. 72(6): 426-444.
 • Hovland, C.I. & Weiss, W. (1951). The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness,
 • http://synapse.princeton.edu/~sam/hovland_weiss_source-credibility-Public-Opinion-Quarterly-1951-52.pdf
 • İnceoğlu, M. (2011). Tutum Algı İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • İslamoğlu, A.H. ve Altunışık, H. (2003). Tüketici Davranışları. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Jones, L.W., Sinclair, R.C. & Courneya, K.S. (2003). The Effects of Source Credibility and Message Framing on Exercise Intentions, Behaviors, and Attitudes: An Integration of the Elaboration Likelihood Model and Prospect Theory, Journal of Applied Social Psychology, 233(1), 179-196.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Keller, P.A. & Block, L.G. (1996). Increasing the Persuasiveness of Fear Appeals: The Effect of Arousal and Elaboration. Journal of Consumer Research, 22 (4), 448-459.
 • Kumkale, T.T. (2007). Psikolojik Savaş: Küresel İşgal. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Leventhal, H., Singer, R. & Jones, S. (1965). Effects of Fear and Specificity of Recommendation Upon Attitudes and Behaviour. Journal of Personality and Social Psychology. 2( 1), 20-29.
 • Lilleker, D.G. (2013). Siyasal İletişim: Temel Kavramlar . (A. Altın, A.Nas, B.Ekşi, F.M.Tınç, K. Bölükbaşı, S. Midilli, S.N. Mustafa ve Y. Göksun, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Maigret , É. (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi. (H. Yücel,Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Odabaşı, Y. ve Barış,G. (2007). Tüketici Davranışı. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Özsoy, O. (1998). Geçmişten Günümüze Yöntem ve Uygulamalarıyla Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma. İstanbul :Alfa Basım.
 • Perloff, R.M. (2002). The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century. London:Lawrence Erlbaum Associates.
 • Petty, R.E. & Cacioppo,J.T. (1984). The Effects of Involvement on Responses to Argument Quantity and Quality: Central and Peripheral Routes to Persuasion. Journal of Personality and Social Psychology,46 (1), 69-81.
 • Petty, R.E. ve Cacioppo, J. T. (1984). Source Factors and the Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances in Consumer Research. 11, (Ed: T. C. Kinnear ). Provo,UT : Association for Consumer Research. s. 668-672.
 • Petty, R.E. ve Cacioppo, J. T. (1986), The Elaboration Likelihood Model of Persuasion
 • psychology.uchicago.edu/people/faculty/cacioppo/jtcreprints/pc86.part1.pdf
 • Petty, R.E., Brinol, P. & Priester, J.R. (2009). Mass Media Attitude Change: Implications of the Elaboration Likelihood Model of Persuasion. (Ed: J. Bryant ve M.B. Oliver). Media Effects Advances in Theory and Research. İngiltere: Routlage - Taylor & Francis. s.125-165.
 • Pratkanis, A. & Aronson, E. (2008). Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali. (N. Haliloğlu,Çev). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Pratkanis, A.R. ve Turner, M.E. (1996). Persuasion and Democracy: Strategies for Increasing Deliberative Participation and Enacting Social Change. Journal of Social Issues. 52 (I), 187-205.
 • Shiffman, L. G. ve Kanuk, L. L. (1997). Consumer Behavior. New Jersey: Prentice Hall.
 • Solomon, M.R. (1994). Consumer Behavior, Buying, Having and Being. Boston: Allyn and Bacon.
 • Srull, T.K. (1983). Affect and Memory: the Impact of Affective Reactions in Advertising on the Representation of Product Information in Memory. Advances in Consumer Research. 10: 520-525.
 • Sternthal,B., Phillips,L.W. & Dholakia,R (1978). The persuasive effect of scarce credibility: a situational analysis. The Public Opinion Quarterly, 42(3), 285-314.
 • Tarhan, N. (2006). Psikolojik Savaş: Gri Propaganda. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Tiedens, L.Z. & Linton, S. (2001). Judgment Under Emotional Certainty and Uncertainty: The Effects of Specific Emotions on Information Processing. Journal of Personality and Social Psychology, 81(6), 973-988.
 • Wells,William D., Moriarty, Sandra ve Burnett,John (2006). Advertising Principles and Practice. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 • Wilkie, W.L.(1994). Consumer Behavior. New York: John Wiley& Sons, Inc.
 • http://www.physics.smu.edu/~pseudo/Propaganda/
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Sevda Deneçli

Author: Ceyda Deneçli

Bibtex @ { mkusbed208795, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {35 - 48}, doi = {}, title = {Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda}, key = {cite}, author = {Deneçli, Sevda and Deneçli, Ceyda} }
APA Deneçli, S , Deneçli, C . (2015). Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), 35-48. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208795
MLA Deneçli, S , Deneçli, C . "Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 35-48 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208795>
Chicago Deneçli, S , Deneçli, C . "Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 35-48
RIS TY - JOUR T1 - Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda AU - Sevda Deneçli , Ceyda Deneçli Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 48 VL - 11 IS - 28 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda %A Sevda Deneçli , Ceyda Deneçli %T Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 28 %R %U
ISNAD Deneçli, Sevda , Deneçli, Ceyda . "Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 28 (January 2015): 35-48.