Year 2015, Volume 12, Issue 29, Pages 149 - 160 2015-04-21

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS

Abdullah Atli [1] , Gökay Keldal [2] , Osman Sonar [3]

223 1092

This research study aims to examine the loneliness levels of university students in terms of various variables and determine the relationship between their loneliness and alienation levels. The study group is selected through convenience sample technique and consists of 403 students (226 girls, 177 boys) studying at Inonu University during the 20132014 academic year. In the study, UCLA Loneliness Scale, Dean Alienation Scale and Personal Information Forms were used as data collection tools. In the data analysis part regarding the examination of loneliness levels of university students in terms of various variables, t-test was used for the comparison of two groups and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) techniques were used for the comparison of more groups. F statistics was used to determine

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemeyi ve yabancılaşma ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır.  Araştırmanın çalışma gurubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 403 (226 kız ve 177 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak UCLA Yalnızlık Ölçeği, Dean Yabancılaşma Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesine ilişkin olarak yapılan analizlerde iki grubun karşılaştırılmasında t-testi, daha fazla grupların karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Gruplararası farklılığı belirlemek için F istatistiği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin  yabancılaşmalarının yalnızlık düzeylerini  yordamadaki gücünün belirlenmesinde adımsal (stepwise) regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda;  erkek öğrencilerin ve okuduğu bölümden memnun olmayan öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan adımsal regresyon analizi sonucunda yabancılaşmanın alt boyutlarından yalıtılmışlık ve güçsüzlük ile yalnızlık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunurken, kuralsızlık ile yalnızlık arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, Yabancılaşma, Yalıtılmışlık, Güçsüzlük, Kuralsızlık.

This research study aims to examine the loneliness levels of university students in terms of various variables and determine the relationship between their loneliness and alienation levels. The study group consists of 403 students (226 girls, 177 boys) studying at Inonu University during the 2013-2014 academic year. In the study, UCLA Loneliness Scale, Dean Alienation Scale and Personal Information Forms were used as data collection tools. In the data analysis part regarding the examination of loneliness levels of university students in terms of various variables, t-test was used for the comparison of two groups and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) techniques were used for the comparison of more groups. F statistics was used to determine the intergroup differences. In addition, stepwise regression analysis was carried out to determine the power of the university students’ alienation in predicting their loneliness levels. According to the results of the study, male students and the students who are not satisfied with their departments have higher levels of loneliness. As a result of the stepwise regression analysis, while a significant positive, correlation was found between isolation, a sub-dimension of alienation, powerlessness and loneliness; a significant negative correlation was found between irregularity and loneliness.

Key Words: Loneliness, Alienation, Isolation, Powerlessness, Irregularity


 

Yalnızlık, Yabancılaşma, Yalıtılmışlık, Güçsüzlük, Kuralsızlık
 • Kaynakça
 • Atik, G. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasındaki zorbalık davranışını yordamada denetim odağı, benlik saygısı, aile stili, yalnızlık ve akademik başarının rolü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Batıgün, D. A. (2008). İntihar Olasılığı ve Cinsiyet: İletişim Becerileri, Yaşamı Sürdürme Nedenleri, Yalnızlık ve Umutsuzluk Açısından Bir İnceleme. Türk Psikoloji Dergisi 23 (62), 65-75.
 • Brennan, T. (1982). Loneliness at Adolescence. In L.A Peplau and D.Perlman (Eds.), Loneliness: A Sourcebook of Current Theory Research and Therapy, (p. 269- 290). New York: Wiley.
 • Buluş, M. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 82-90.
 • Ceyhan, E. & Ceyhan, A. A. (2011). Üniversite Psikolojik Danışma Merkezine Başvuran Öğrencilerin Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 36(160), 65-80.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd edition). Hillsdale, New Jersey: Erlbaum
 • Dean, D. G. (1961). Alienation: Its meaning and measurement. American Sociological Review, 26(4), 753 – 758.
 • Demir, A. (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-18.
 • Demirli, A. (2007). Cinsiyetin, bağlanma tipinin ve aile yapısının üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyi üzerindeki rolü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ditommaso, E. & Spinner, B. (1997). Social and Emotional Loneliness: A Reexamination of Weiss’ Typology of Loneliness. Personality and Individual Differences, 22, 417-427.
 • Duru, E. (2008). The Predictive Analysis of Adjustment Difficulties from Loneliness, Social Support, and Social Connectedness. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 849-856.
 • Eskin, M. (2001). Ergenlikte Yalnızlık, Başetme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ile İlişkisi. Klinik Psikyatri Dergisi, 4, 5-11.
 • Fraenkel, J. R., Wallend, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th edition). New York: McGraw Hill.
 • Goodwin, R., Cook, O. & Yung, Y. (2001). Loneliness and Life Satisfaction Among Three Cultural Groups. Personal Relationships, 8, 225-230.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (third edition). London: SAGE Publications Ltd.
 • Haskan, Ö. (2009). Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal destek (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hegel, G. W. F. (2004).Tinin Görüngübilimi (Çev: A. YARDIMLI). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Johnson, G. M. (2007). Student alienation, academic achievement, and WebCT use. Journal of Educational Technology and Society, 8(2), 179 - 189.
 • Jones, W. H., J. E., Freeman, J. H. & Goswick, R. A. (1981). The Persistence of Loneliness: Şelf and Other Determinants. Journal of Personality, 49. 27-48.
 • Jones, W. H., Hobbs, S. A. & Hockenbury, D. (1982). Loneliness and Social Skill Deficitis. Journal of Personality and Social Pyschology, 42, 682-689.
 • Karakaya, F. (2010). Çağdaş İnsan ve Yabancılaşma Üzerine Bir Dizi Resim Önerisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Keskin, G. & Sezgin, B. (2009). Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 3-18.
 • Kızıldağ, S. (2009). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal Destek (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kiraz, S. & Erjem, Y. (1992). Açıklamalı Sosyolojik Terimler Sözlüğü, Konya: Göksu Matbaası.
 • Koçak, R. (2005). Duygusal İfade Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Alektisimi ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 29-45.
 • Lamm, H. & Stephan, E. (1987). Loneliness Among German University Student:Some Correlates. Social Behavior and Personality,15(2),161-164.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Meriç, C. (2006). Kırk Ambar II. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Odacı, H. & Kalkan, M. (2010). Problematic Internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computers & Education, 55, 1091–1097 .
 • Oruç, T. (2013). Üniversite Öğrencilerinde Psikososyal Değişkenlere Göre Yalnızlık ile Otomatik Düşünceler İlişkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Öksüz, Y. (2005). Duyguların açılması eğitiminin üniversitesi öğrencilerinin yalnızlık düzeylerine etkisi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 185-195.
 • Peplau. L. A. & Perlman, D. (1982). Loneliness: A Sourcebook of Current Theory; Research and Therapy. New York: Wiley-Interscience.
 • Russell, D., Peplau, L. A. & Ferguson, M. L. (1978). Developing a Measure of Loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294.
 • Rovai, P. A. & Wighting, J. M. (2005). Feelings of Alienation and Community Among Higher Education Students in a Virtual Classroom. Internet and Higher Education, 8, 97 – 110.
 • Sarıçam, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. Ameri¬can Sociological Review, 24(6), 783-791.
 • Shepard, J. M. (1972). Aliention as A Process: Work as A Case in Point, The Sociological Quarterly. 13(2),161-173.
 • Subaşı, G. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler. Eğitim ve Bilim, 32 (144), 3-15.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R. ve Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.
 • Şişman, M. & Turan, S. (2004). Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu ve Sosyo-Duygusal Yalnızlık Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, 32 (144), 3-15.
 • Tinto, V. (1975). Dropout From Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45, 89-125.
 • Tolan, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı, Anomi ve Ya¬bancılaşma. Ankara: İTİA Yayını.
 • Young, J. E. (1982). Loneliness, Depression and Cognitive Therapy: Theory and Application. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (p.379-406). New York: Wiley.
 • Valverde, S. (1987). A comparative study of Hispanic high school dropouts and graduates: Why do some leave school early and some finish? Education and Urban Society, 19(3), 320 – 329.
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The Experience of Emotion and Social Isolation Cambridge: MIT Press.
 • Weidman, J. (1987). Under Graduate Socialization. Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education. Baltimore.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Abdullah Atli

Author: Gökay Keldal

Author: Osman Sonar

Bibtex @ { mkusbed208760, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {149 - 160}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS}, key = {cite}, author = {Atli, Abdullah and Keldal, Gökay and Sonar, Osman} }
APA Atli, A , Keldal, G , Sonar, O . (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 149-160. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208760
MLA Atli, A , Keldal, G , Sonar, O . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 149-160 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208760>
Chicago Atli, A , Keldal, G , Sonar, O . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 149-160
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS AU - Abdullah Atli , Gökay Keldal , Osman Sonar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 160 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS %A Abdullah Atli , Gökay Keldal , Osman Sonar %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Atli, Abdullah , Keldal, Gökay , Sonar, Osman . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (April 2015): 149-160.