Year 2015, Volume 12, Issue 30, Pages 113 - 138 2015-07-21

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI

Hüsameddin Demir [1] , Kenan Kapukaya [2] , Burhan Özfidan [3]

158 716

The purpose of this research is to identify the problems of English Language instructors and suggest possible solutions about regarding these issues. This research paper will be the first comprehensive study in Turkish Education System English addressing to these issues .To do this, language instructors’ problems were scrutinized, therefore the literature review was conducted. Later, the data were collected from the work group by means of semi-structured form, and analyzed with descriptive analysis technic. Later, the work group involved 71 instructors working in two private and two state universities. By means of semi-structured form, questions about the difficulties instructors may experience were directed to the participants. The answers given to these questions were analyzed through content analyses technic and then categorized under different themes. Results indicate that instructors prefer this job because of the desire to give education to adults, better working conditions, better income, and finally a gateway to academic studies. %55 of the instructors appear to have negative perception about their status. When compared with other academics, they have the perception
Bu çalışmanın amacı  Yabancı diller yüksek okullarında görev yapan İngilizce okutmanlarının  sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Türk Eğitim Sisteminde yüksek öğretim kademesinde ilk kez bu çalışmayla  İngilizce okutmanların  sorunlarını ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu amaçla yüksek öğretim kademesinde okutman/öğretim elemanı sorunsalıyla ilgili olan literatür taranmıştır. Daha sonra araştırma verileri yarı yapılandırılmış form aracılığıyla çalışma grubundan alınmış ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma grubunu Gaziantep ve Diyarbakır illerinde bulunan iki vakıf ve iki devlet üniversitesinde çalışan  71 okutman oluşturmuştur. Çalışma grubuna  yarı yapılandırılmış form aracılığıyla  okutmanların yaşayabileceği güçlüklerin ne olabileceğine dair  sorular sorulmuştur. Bu sorulara verilen  cevaplar içerik analizi tekniğiyle analiz edilip, temalar altında gruplandırılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre, okutmanlar yetişkinlere eğitim vermek, çalışma koşullarının görece iyi olması, maddi kazanç ve akademik çalışmalara  başlama amacıyla okutmanlık mesleğini tercih etmektedir. Okutmanların %55’i kendi statüleriyle ilgili olumsuz algıya sahiptir. Diğer akademisyenlerle karşılaştırdıklarında ders yüklerinin ve  mesailerinin fazla, maaşlarının ve kendilerine gösterilen saygının az olduğu algısına sahiptir. Okutmanların %41’i  düşük mesleki doyuma sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yönetimsel, mali, iş yükü, çalışma koşulları, sosyal haklar ve statüleri  açısından sorunların öne çıktığı tespit edilmiştir
Okutmanlık Görevi, Okutman Sorunları, Nitel Araştırma
 • Artut, K. (2011). Üniversitelerde öğretim görevlilerin sorunları ve çözüm önerileri. Eğitim Bilim Toplum, 6(23), 50-69.
 • Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayım.
 • Barnett, R. (2008). Üniversitede İdeoloji ile Yaşamak. Sunum: İlhan Tekeli. S.244.Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 • Bülbül, T. (2006). Üniversite öğretim elemanlarının ücretlerinin akademik yaşama yansımalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış̧ doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Buluş̧, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam doyum düzeyi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (16): 1-13.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çetinkanat, C. (2002). İş doyumu ve tükenmişlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9: 186-193
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Dost, M. T., & Cenkseven, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2).
 • Eroğlu, E. (2004). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Evans, R. G. (2007). Akademisyenler ve Gerçek Dünya. Çev.: Ebru Kılıç. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 • Korkut, H., Muştan, T., & Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(1), 19-36.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2007). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri. Eğitim Araştırmaları, 28, 102-112.
 • Leech, Nancy L. (2005). The role of sampling in qualitative research. Academic Exchange Quarterly, http://www.thefreelibrary.com/The role of sampling in qualitative research-a0138703704. (Erişim Tarihi: 10.11. 2014)
 • Mason, M. (2010, August). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 11, No. 3).
 • Murray, J. P.ve Cunningham, S. (2004). New rural community college faculty members and job satisfaction. Community College Review, 32, (2): 19-38.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Rice, R. E. (1996). Rethinking Faculty Careers: Heeding New Voices. Educational Record, 77 (4), 25-26.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Terpstra, D. & E., Honoree, A. L. (2004). Job satisfaction and pay satisfaction levels of University faculty by discipline type and by geographic region, Education, 124, (3)
 • Thomson, Bruce S. (2004). Qualitative research: Sample size and validity, http://www.buseco.monash.edu.au/research/studentdocs/mgt.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2014)
 • Tümkaya, S. (2006). İş̧ ortamı ve mizah yoluyla başa çıkmanın öğretim elemanlarındaki tükenmişlikle ilişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3): 889-921.
 • Uygun, S. (2013). Türk Eğitim Sistemi Sorunları (geleneksel ve güncel). Nobel Yayın ve Dağıtım: Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • YÖK Yol Haritası, 2014. https://yolharitasi.yok.gov.tr/docs/SonucVeOneriler.pdf. 5 Aralık 2014 tarihinde erişildi.
 • YÖK Yüksek Öğretimde Kalite İçin, 2014. http://kaliteicin.yok.gov.tr/docs/yuksekogretimde_kalite_icin.pdf. (Erişim Tarihi: 5.11.2014)
 • Sayılı Yükseköğretim Kanunu http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547. (Erişim Tarihi: 5. 11. 2014)
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Hüsameddin Demir

Author: Kenan Kapukaya

Author: Burhan Özfidan

Bibtex @ { mkusbed208845, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {113 - 138}, doi = {}, title = {YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI}, key = {cite}, author = {Demir, Hüsameddin and Kapukaya, Kenan and Özfidan, Burhan} }
APA Demir, H , Kapukaya, K , Özfidan, B . (2015). YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 113-138. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208845
MLA Demir, H , Kapukaya, K , Özfidan, B . "YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 113-138 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208845>
Chicago Demir, H , Kapukaya, K , Özfidan, B . "YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 113-138
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI AU - Hüsameddin Demir , Kenan Kapukaya , Burhan Özfidan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 138 VL - 12 IS - 30 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI %A Hüsameddin Demir , Kenan Kapukaya , Burhan Özfidan %T YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 30 %R %U
ISNAD Demir, Hüsameddin , Kapukaya, Kenan , Özfidan, Burhan . "YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 30 (July 2015): 113-138.