Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 153 - 167 2016-04-14

Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher

Necati BOZKURT [1]

253 730

Bu çalışmada Tarih öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesi ve bu özgüvenin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği programında okuyan 134 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplamak amacıyla orijinali Graham vd. (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Timur ve Taşar (2011) tarafından yapılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Tarih öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine yönelik özgüven düzeyi yüksek çıkmış, tüm alt boyutlar arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmada ayrıca ölçeğin alt boyutları arasında tarih öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen, okudukları sınıf düzeyine göre Teknolojik Pedagojik bilgi ve Teknolojik alan bilgisi alt boyutlarda anlamlı fark bulunmuştur. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Özgüven, Tarih Öğretmeni
 • Kaynakça
 • Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 Online Distance Educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 • Akgün, F. (2013). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz-yeterlik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.
 • Ay, Y., Karadağ, E. & Acat, M.B. (2015). The Technological Pedagogical Content Knowledge-Practical (TPACK-Practical) model: Examination of its validity in the Turkish culture via structural equation modeling, Computers & Education, 88, 97-108. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.017
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 15-32.
 • Baştürk, S. ve Dönmez, G. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi Bileşeni Bağlamında İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (3), 17-37.
 • Bilgin, İ., Tatar, E. ve Ay, Y. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye karşı tutumlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)’ne katkısının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 27-30.
 • Bilici, S. C., Yamak, H. ve Kavak, N. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İmajları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde (http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/ tam_metin/pdf/sonx.pdf).
 • Brown, D., & Warschauer, M. (2006). From the University to the Elementary Classroom: Students' Experiences in Learning to Integrate Technology in Instruction. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 599-621.
 • Chuang, H-H. & Ho, C-J. (2011). An Investigation of Early Childhood Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in Taiwan. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 99-117.
 • Efe, R. (2011). Science Student Teachers and Educational Technology: Experience, Intentions, and Value. Educational Technology & Society, 14 (1), 228–240.
 • Gömleksiz, M. N. & Fidan, E. K. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4), 593-620.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Iİn service Science Teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Hammond, M., Fragkouli, E., Suandi, I., Crosson, S., Ingram, J., JohnstonWilder. P., Johnston-Wilder, S., Kingston, Y., Harris, J. B., Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2007). Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge: Curriculum-Based Technology Integration Reframed. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL
 • Hughes, J. (2005). The Role of Teacher Knowledge and Learning Experiences in Forming Technology-Integrated Pedagogy. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2), 277-302.
 • Kaya, Z., Emre, İ., & Kaya, O.N. 2010. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kaya, Z., Özdemir, T. Y. , Emre, İ. ve Kaya, O. N. (2011). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Seviyelerinin Belirlenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ-Turkey.
 • Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Kazu, İ. Y.& Erten, P. (2011).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Görüşleri. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye.
 • Koh, J.H.L., Chai, C.S., & Tsai, C.C. (2010). Examining the Technological Pedagogical Content Knowledge of Singapore Preservice Teachers with a Large-Scale Survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 563-573.
 • Lee, C. B., Chai, C. S., Teo, T., & Chen, D. (2008). Preparing Pre-Service Teachers’ for the Integration of ICT Based Student-Centered Learning (SCL) Curriculum. Journal of Education, 13, 15-28.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054.
 • Öztürk, İ. H. (2012). Wikipedia as a teaching tool for technological pedagogical content knowledge (TPCK) development in pre-service history teacher education. Educational Research and Review, 7(7), 182-191.
 • Pamuk, S., Ülken, A. ve Dilek, N. (2012). Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım yeterliliklerinin teknolojik pedagojik içerik bilgisi kuramsal perspektifinden incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17)
 • Pala, A. (2006). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16.
 • Rakes, G.C., Fields, V.S., & Cox, K.E. (2006). The influence of Teachers’ Technology use on Instructional Practices. Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 411-426.
 • Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L. & O'Connor, K. (2003). Examining Teacher Technology Use: Implications for preservice and İn service teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54, 297- 310.
 • Sancar Tokmak, H. Yavuz Konokman, G. & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-22.
 • Timur, B. ve Taşar, M. F. (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2): 839 -856.
 • Torkzadeh G. & Van Dyke, T. (2002). Effects of training on Internet self-efficacy and computer use attitudes. Computers in Human Behavior, 18, 479-494.
 • Tuysuz, C..(2014). Determination of pre-service teachers’ self-confidence levels towards technology subdimension of technological pedagogical content knowledge. International Journal of Academic Research Part B; 6(1), 34-41.
 • Tokmak, H. S., Konokman, G.Y. ve Yelken, T. Y. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1), 35-51.
 • Usta E. ve Korkmaz Ö,(2010),Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlikleri Ve Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Necati BOZKURT

Bibtex @ { mkusbed208945, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {153 - 167}, doi = {}, title = {Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Necati} }
APA BOZKURT, N . (2016). Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 153-167. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/208945
MLA BOZKURT, N . "Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 153-167 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/208945>
Chicago BOZKURT, N . "Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 153-167
RIS TY - JOUR T1 - Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher AU - Necati BOZKURT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 167 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher %A Necati BOZKURT %T Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD BOZKURT, Necati . "Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 153-167.