Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 48 - 68 2016-04-14

Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey

Sezgin DEMİR [1]

348 1898

Edebiyat; sanatsal ve estetik kaygı ile üretilen her türlü sözlü ve yazılı ürünü kapsayan, ulusların gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde bir parametre olarak kullanılabilecek, dil eğitiminden soyutlanamayacak bir disiplin olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan edebiyat eğitimini gerçekleştirecek öğretmenlerin lisans düzeyindeki alan eğitimlerine ilişkin aksaklıklar özelde Türk edebiyatının, genelde ise Türk dilinin zenginliklerinin kavratılmasında sorunlar oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının lisans düzeyinde aldıkları edebiyat eğitiminin etkililiğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma 15 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adayı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında NVivo 8 programı kullanılmış ve öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara yönelik olarak frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda lisans düzeyinde gerçekleştirilen edebiyat eğitiminin çeşitli değişkenler açısından farklılaştığı, ayrıca beklenenin altında etkili olduğu görülmüştür.

Türk edebiyatı, edebiyat öğretimi, dil eğitimi, lisans, dil bilimi
 • Aksan, Doğan (2003). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim (1. Cilt). Ankara: TDK Yayınları.
 • Aksan, Doğan (2004). Türkçe Çalışmalarında Dilbilim. Dilbilim ve Türkçe Yazıları. İstanbul: Multilingual.
 • Aktaş, Şerif (1998). Edebiyatta Üslûp Ve Problemleri. Ankara: Akçağ.
 • Culler, Jonathan (2007). Yazın Kuramı. (H. Gür, Çev.). Ankara: Dost.
 • Çakır, Ömer (2009). Servet-İ Fünun Edebiyatı’nın Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 211-236.
 • Çalışkan, Adem (2012). Edebiyat Teorisi Üzerine-4: Edebiyat Teorilerinin Özellikleri ve Tartışılabilir Alanları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 22, Yaz, 37-57.
 • Çelik, Levent (2012). Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ö. Demirel ve E. Altun, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, Tuğba (2013). Dil ve Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı.
 • Çetin, İsmet ve Uzun, Yasemin (2010). Türkiye’de ve İngiltere’de Edebiyat Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, 397-412.
 • Çetişli, İsmail (2006). “Edebiyat Eğitimi”nde “Edebî Metin”in Yeri ve Anlamı. Millî Eğitim, Sayı 169, Kış, Yıl 34.
 • Çiftçi, Musa (2003). Dil ve Edebiyat Öğretiminde Zaman Haritası. TÜBAR-XIII-Bahar, 71-78.
 • Erdem, Cem (2012). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı 1/4, 162-186.
 • Işıksalan, Sevim Nilay (2011). 2005 Türk Edebiyatı Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Nisan, 15-40.
 • Kuduban, Özlem ve Aktekin, Semih (2013). 2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’na Yönelik Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği. Karadeniz Araştırmaları, Güz, Sayı 39, 167-186
 • Kula, Onur Bilge (2012). Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı-I. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Marshall, Julia (1994). Anadili ve Yazın Öğretimi (C. Külebi, Çev.) İstanbul: Çağdaş.
 • Moran, Berna (2003). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim.
 • Oğuzkan, A. Ferhan (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı.
 • Özdemir, Emin (1999). Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler-Yönelimler. Ankara: Bilgi.
 • Sayın, Şârâ (1999). Metinlerle Söyleşi. İstanbul: Multilingual.
 • Solak, Ömer (2014). Kuramdan Uygulamaya Edebiyat Çalışmaları. Ankara: Anı.
 • Todorov, Tzvetan (2011). Edebiyat Kavramı (N. Sevil, Çev.) İstanbul: Sel.
 • Tinyanov, Yuri (2005). Yazınsal Evrim Üstüne. Yazın Kuramı (T. Todorov, Ed.) (M. Rifat ve S. Rifat, Çev.). İstanbul: YKY.
 • Uçan, Hilmi (2008). Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi. Ankara: Hece.
 • Wellek, René ve Warren, Austin (2001). Yazın Kuramı (Y. Salman ve S. Karantay, Çev.). İstanbul: Adam.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Sezgin DEMİR

Bibtex @ { mkusbed209055, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {48 - 68}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey}, key = {cite}, author = {DEMİR, Sezgin} }
APA DEMİR, S . (2016). Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 48-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209055
MLA DEMİR, S . "Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 48-68 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209055>
Chicago DEMİR, S . "Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 48-68
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey AU - Sezgin DEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 68 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey %A Sezgin DEMİR %T Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD DEMİR, Sezgin . "Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 48-68.