Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 212 - 226 2016-04-14

Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties

Durdağı AKAN [1]

175 960

Özet

Akademisyenlerin inceleme/soruşturma görev zorluklarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitleme tekniği ile belirlenmiştir. Katılımcılar daha önce en az bir defa inceleme/soruşturma görevini yapmış Atatürk Üniversitesinin 5 farklı fakültelerinde görev yapan 12 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiş, içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre; akademisyenler inceleme soruşturma görevi ile ilgili başlangıç ve süreç aşamasında büyük bir zorluk yaşamaktadırlar. Akademisyenler bu görevi yaparken kendilerini büyük bir baskı altında hissetmektedirler. Ayrıca, akademisyenler inceleme/soruşturma işinin uzmanlık gerektiren bir iş olduğuna vurgu yaparak, bu görevin asıl yapmaları gereken işlerini aksatmakta olduğunu belirtmektedirler.

 

                                  

inceleme, soruşturma, disiplin, akademisyen
 • Kaynakça
 • Adar, İ.; Aşıcı, C.; Kaya, T.; Bulut, M.; Karakurt, Z. ve
 • Karadaş, H. (2008). Disiplin amirleri ve muhakkikler için soruşturma rehberi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Akyılmaz, B. (2003). Anayasal esaslar çerçevesinde kamu personeli disiplin hukuku ve uygulamadaki sorunlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1-2,
 • Atay, K. (1995). İlköğretim müfettişlerinin yeterlilikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Başar, H. (2000). Eğitim deneticisi (Rolleri, Yeterlilikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi), Ankara: Pegem-A yayıncılık.
 • Beyhan, A. (2008). İlköğretim müfettişlerinin disiplin soruşturması sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi, Antalya: Siyasal Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., &
 • Karadeniz, Ş. ve Demirel, .(2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
 • Ercan, İ. (2008). Hakim ve savcıların disiplin sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eren, E. (1989). Yönetim psikolojisi. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, No:105, İstanbul.
 • Gözübüyük, A. Ş. (2008). Yönetim hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Karagözoğlu, G. (1977). İlköğretimde teftiş uygulamaları. Ankara. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Korkmaz, K. (2009). Takdir yetkisinin disiplin hukukunda kullanımı ve yargısal denetimi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIII, S. 1-2
 • Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB, (1996). İdari ve adli soruşturma rehberi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB, (2000). İnceleme ve soruşturma rehberi. Ankara: Teftiş Kurulu Başkalığı Yayınları.
 • MEB, (2007). Disiplin amirleri ve muhakkikler için soruşturma rehberi. Ankara: Teftiş Kurulu Başkalığı Yayınları.
 • Özdem, G.; Albay, T. ve Çelik, İ. (2012). Eğitim denetmenlerinin soruşturma sürecinde göstermiş oldukları davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri, International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1591-1618.
 • Özmen, F. ve Şahin, Ş. (2010). İlköğretim müfettişlerinin soruşturma görevini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 92-109.
 • Sancakdar, O. ve Tepe, İ. (2011). Alman federal disiplin kanunu ve idari disiplin soruşturmalarının temel esasları, İÜHFM C. LXIX, S.l -2, s. 251-272,
 • Sorguç, B. (1992) Disiplin ve idari soruşturma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Taymaz, H. (2002). Teftiş (Kavramlar, İlkeler, Yöntemler), Ankara: Pegem-A yayıncılık.
 • TDK (2015). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr (Erişim: 08.12.2015).
 • Pınar, İ. (2003). Memur suçlarında adli ve idari soruşturma usulleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Durdağı AKAN

Bibtex @ { mkusbed209102, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {212 - 226}, doi = {}, title = {Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties}, key = {cite}, author = {AKAN, Durdağı} }
APA AKAN, D . (2016). Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 212-226. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209102
MLA AKAN, D . "Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 212-226 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209102>
Chicago AKAN, D . "Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 212-226
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties AU - Durdağı AKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 226 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties %A Durdağı AKAN %T Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD AKAN, Durdağı . "Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 212-226.