Year 2016, Volume 13, Issue 35, Pages 0 - 0 2016-09-24

Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language

Deniz MELANLIOĞLU [1] , Tazegül DEMİR [2]

1031 484

Özet

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde amaç, öğreniciyi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin hâle getirmektir. Bu beceriler içerisinde yazma düşünme, söz varlığı, gramer vb. pek çok açıdan hedef dildeki gelişimi somutlamakta ve öğreticiye dili kullananları değerlendirme imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla öğrenicinin yazma etkinliğinde kendini güvende ve rahat hissetmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde hedef dili öğrenenler yazma görevine karşı olumsuz tutum geliştirecek, olumsuz tutum yazma kaygısına dönüşecek, bu kaygı yazma öz yeterlik algısını azaltacak ve sonuçta öğreniciler ya yazmaktan kaçınacak ya da hiç yazmayacaktır. Dolayısıyla yazma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak için yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazmaya yönelik öz yeterlik algılarının bilinmesi gerekir. Öğrenicinin öz yeterlik algısının şekillenmesi, kendi yazma süreci hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğuyla ilgilidir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma öz yeterlikleri üzerinde yansıtıcı günlük kullanımının etkisini belirlemektedir. Çalışmanın verileri kendi ülkelerinde Türkçe öğrenen Boşnak öğrenicilerden ön test son teste dayalı yarı deneysel yöntemin sunduğu imkânlar doğrultusunda toplanmıştır. Ön test ve son test aşaması dâhil on haftada tamamlanan uygulama sonucunda öğrenicilerin yansıtıcı günlük kullanımlarının, yazma öz yeterlik algısının alt boyutlarında anlamlılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazma öz yeterliği, yansıtıcı günlük.

Abstract

The aim of teaching Turkish as a second language is to have learners become competent in the skills of listening, speaking, reading and writing. Of these four skills, writing concretizes development in the target language in many ways, including thinking, vocabulary and grammar, and gives teachers the opportunity to evaluate language learners. Thus, it is important that learners feel safe and comfortable during writing activities. Otherwise, the learners will develop a negative attitude towards writing tasks, which can become an anxiety. Anxiety reduces self-efficacy perception about writing, and eventually, anxiety-ridden students either avoid writing or do not write at all. For this reason, it is necessary to be informed about the writing self-efficacy perceptions of those who learn Turkish as a second language to get to know about their writing processes. Learners' self-efficacy perceptions are shaped by their level of information about their own writing processes. This is a quasi-experimental study with pretest-posttest design. Its objective was to determine the effect of reflective diary use on the writing self-efficacy perceptions of students of Turkish as a second language. The study data were collected from Bosnian students learning Turkish in their own country. The study was conducted for ten weeks, including the pretest and posttest phases. It was concluded that students' reflective diary uses had a significant effect on their writing self-efficacy perceptions.

Key words: Teaching Turkish to foreigners, writting skills, writing self-efficacy, reflective diary.

 • Ataman, M. (2009). Türkçe derslerinde kullanılabilecek yaratıcı etkinlikler ve yaratıcı yazma örnekleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Atay, D.Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Avcı, D. E. (2008). Using students’ diary on science and technology education. Eurasian Journal of Educational Research. 30, 17-32.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). İngilizce dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 128-142.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Can, R. ve Altuntaş, B. (2016). Yansıtıcı günlük yazma uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4 (1), 53-63.
 • Cengiz, C. ve Karataş, F. A. (2014). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirme: Fen bilgisi öğretmen adayları ile gerçekleştirilen yansıtıcı günlük tutma uygulamasının etkileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 120-129.
 • Cingöz, S. (2012). How do students’ diaries enhance pre-service english language teachers’ reflectivity in practice?. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Coşkun, E. (2011). Yazma eğitiminde aşamalı gelişim. (Ed.: Murat Özbay), Yazma Eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık, 45-83.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Columbus: Pearson Merril Prentice Hall.
 • Demir, T. (2014). Yazma öz yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 67-74.
 • Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (1), 84-114.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Doğanay, A. (2007). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi. (Ed.: A. Doğanay), Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: PegemA Yayınları
 • Günel, M., Kabataş M. E. ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin ve analoji kurmanın üniversite düzeyinde mekanik ünitesini öğrenmeye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 401-419.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. TÜBAR, 32, 127-146.
 • Güvenç, H. (2011). Çalışma günlüklerinin 6. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenmeleri üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, 206-218.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırnık, D. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem Çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (154), 82-92.
 • Malthouse, R. ve Roffey B. J. (2013). Reflective practice in education and training. London: Sage Publications.
 • Moon, J. (2009). The use of graduated scenarios to facilitate the learning of complex and difficult to describe concepts. Art, Design & Communication in Higher Education, 8 (1), 57-70.
 • Moon, J. A. (2007). Learning journals: A handbookf or reflective practice and professional development. New York: Routledge.
 • Moon, J. (1999). Reflection in learning, professional development, theory and practice. London: Kogan Page Inc.
 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Western Anatolia Journal of Educational Science, 3 (5), 1-28.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri ıı. Ankara: Öncü Yayınevi.
 • Raoofi, S., Tan, B. H. ve Chan, S.H. (2012). Self-efficacy in second/foreign language learning contexts. English Language Teaching, 5 (12), 60-73.
 • Raw, J.,Brigden, D. ve Gupta, R. (2005). Reflective diaries in medical practice. Reflective Practice, 6 (1), 165-169.
 • Schiller, A. (1954). The use of creative writing in theteaching of literature. College English, (16) 2.
 • Tiryaki, E. N. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 38-44.
 • Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf fen ve matematik derslerinde günlüklerin kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Walker, B. J. (2003). Supporting struggling readers. Canada: Pippin Publishing Corporation.
 • Wilson J. ve Jan W. L. (1993). Thinking for themselves developing strategies for reflective learning. Australia: Eleanor Curtain Publishing.
 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması. International Online Journal of EducationalSciences, 2 (1), 267-289.
 • Yavuz, A. (2014). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde ağ günlüklerinin (blog) yazma becerisine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Deniz MELANLIOĞLU

Author: Tazegül DEMİR

Bibtex @ { mkusbed259984, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language}, key = {cite}, author = {MELANLIOĞLU, Deniz and DEMİR, Tazegül} }
APA MELANLIOĞLU, D , DEMİR, T . (2016). Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259984
MLA MELANLIOĞLU, D , DEMİR, T . "Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259984>
Chicago MELANLIOĞLU, D , DEMİR, T . "Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language AU - Deniz MELANLIOĞLU , Tazegül DEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 35 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language %A Deniz MELANLIOĞLU , Tazegül DEMİR %T Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 35 %R %U
ISNAD MELANLIOĞLU, Deniz , DEMİR, Tazegül . "Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 35 (September 2016): 0-0.