Year 2016, Volume 13, Issue 35, Pages 0 - 0 2016-09-24

Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case

Serpil HARAÇ [1] , Recep BOZLAĞAN [2]

2556 1953

Özet

Türkiye’de yerel yönetimlerin plan yapmasına olanak sağlayan stratejik planlama sürecine geçiş 2000’li yılların başından itibaren hız kazanmıştır. Cumhuriyet döneminden günümüze yerel hizmetlerin şekillenmesinde demografik yapı ve göç önemli derecede etkili olmuştur. 1950’li yıllara kadar yerel hizmetlerdeki ağırlık köylerde iken, 1950’li yıllardan itibaren şehre göçün başlaması ile belediyecilik hizmetleri ön plana çıkmıştır. Göçün etkisiyle belediyecilik hizmetlerinde yetersiz kalınmış, yerelde planlama eksikliği bu dönemde kendini hissettirmeye başlamıştır. Makalede belediyelerde stratejik planlama süreci ülkenin demografik yapısı ve göç olayları ekseninde Çorlu Belediyesi stratejik planları ele alınarak analiz edilmiştir. Çorlu Belediyesi’nin örnek olarak seçilmesinde 3 dönem stratejik plan hazırlanmış olması, ilçenin demografik yapısı, yoğun göç alan bir şehir olması, ilçe belediyesi statüsünden büyükşehir ilçe belediyesi statüsüne geçişi etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Belediyelerde Stratejik Planlama, Çorlu Belediyesi.

 

Abstract

The transition to the strategic planning process which allowed local managements to make plans in Turkey has accelerated with the beggining of year 2000. The demographic structure and migration has played an effective role in shaping local services from Republican period to the present day. While the majority of local services until the 1950s were concentrated in villages, municipal services have become more visible after the 1950s with the start of migration to the cities. Municipal services have become insufficient with the impact of intensive migration, and the lack of local planning was felt strongly in this period. In this article the municipal strategic planning process was analyzed considering Çorlu Municipality ’strategic plans taking into account the region's demographic structure and migration. The fact that Çorlu Municipality prepared strategic plans for three periods, the demographic structure of the town, facing a high migration, and the status transition from town municipal to metropolitan municipality have been the main reasons to choose Çorlu Municipality for this case study.

Keywords: Strategic Plan in Municipals, Çorlu Municipal

 

 • Kaynakça
 • Aşgın, S., Görgün S. ve Altay Ü. (2006). “Kamuda Stratejik Planlama”. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayınları.
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik (2007). Resmi Gazete, Sayı: 26442, Tarih: 22.07.2007.http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/02/20070222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/02/20070222.htm (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • Çorlu Belediyesi 2006-2009 Stratejik Planı.http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/685/Corlu+Belediyesi+_Tekirdag_+2006-2009 (erişim tarihi, 12.12.2014)
 • Çorlu Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
 • http://www.corlu.bel.tr/dokuman/16/0/corlu-belediyesi-stratejik-plani.aspx
 • http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/543/Corlu+Belediyesi+_Tekirdag_+2010-2014 (erişim tarihi, 12.12.2014)
 • Çorlu Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı
 • http://www.corlu-bld.gov.tr/dokuman_detay/16/156/corlu-belediyesi-stratejik-plani-20152019.aspx (erişim tarihi, 01.02.2015)
 • DPT (2006). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu. 2. Sürüm, Haziran, Ankara, www.dpt.gov.tr (erişim tarihi, 01.11.2013)
 • Efe, Ş. (2012). Kamuda Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Yönetimi: Türkiye Uygulaması ve Sorunlar, Sayıştay Dergisi, Sayı: 87, Ekim-Aralık, s. 121-142, ISSN: 1300-1981
 • Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim. 1. Basım, İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınevi.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/10/20031024.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/10/20031024.htm (erişim tarihi: 24.12.2013)
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060317.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060317.htm (erişim tarihi, 05.11.2013)
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm (erişim tarihi, 05.11.2013)
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060310.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060310.htm (erişim tarihi, 05.11.2013)
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (2009). Resmi Gazete, Sayı: 27305, Tarih: 31.07.2009.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090731.htm (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (2009). Ankara: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 04.02.2009.
 • http://kontrol.bumko.gov.tr/TR,2260/kamu-ic-kontrol-standartlarina-uyum-eylem-plani-rehberi.html (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (2006). Resmi Gazete, Sayı: 26111, Tarih: 17.03.2006.
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (2008). Resmi Gazete, Sayı: 26927, Tarih: 05.07.2008.
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006), Resmi Gazete, Sayı: 26179, Tarih: 26.05.2006. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=stratejik plan (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006). Resmi Gazete, Sayı: 26179, Tarih: 26.05.2006. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=stratejik plan (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (2006). Resmi Gazete, Sayı: 26104, Tarih: 10.03.2006.
 • Ökmen, M. ve Parlak B. (2010). Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuatlar. 2. Baskı, İstanbul: Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım. ISBN: 978-975-253-166-6.
 • Özer, M. A. (2008). 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, 1. Basım, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN: 978-605-395-080-6.
 • Songür, N. (2008). Belediyelerin Stratejik Planlama Sürecindeki Gereklilikleri Yerine Durumları Üzerine Bir Araştırma, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 4, Ekim, s. 63-86.
 • T.C. Tekirdağ Valiliği. http://www.tekirdag.gov.tr/ilceler.asp?id=8, (erişim tarihi: 24.11.2014)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) http://www.tüik.gov.tr (erişim tarihi, 24.11.2014)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü (2013).“Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ 2012”. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. ISSN: 1307-0894.www.tüik.gov.tr (Erişim tarihi: 05.05.2015)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü (1937). “1935 Yılı Genel Nüfus Sayımı”. İstanbul: Hüsnü Tabiat Basımevi. www.tüik.gov.tr (Erişim tarihi: 05.05.2015).
 • sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). Resmi Gazete, Sayı: 12056, Tarih:23.07.1965. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12056.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12056.pdf
 • sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (1981). Resmi Gazete, Sayı: 17354, Tarih:29.05.1981.http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17354.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17354.pdf (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (2003), Resmi Gazete, Sayı: 25269, Tarih: 24.10.2003.
 • sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003), Resmi Gazete, Sayı:25326,Tarih:24.12.2003.http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.doc (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004). Resmi Gazete, Sayı: 25531, Tarih: 10.07.2004. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.doc (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • sayılı Belediye Kanunu (2005). Resmi Gazete, Sayı: 25874, Tarih: 13.07.2005. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.doc (Erişim tarihi: 07.05.2015)
 • sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012). Resmi Gazete, Sayı: 28489, Tarih: 06.01.2012.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121206.htm (Erişim tarihi: 07.05.2015)
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Serpil HARAÇ

Author: Recep BOZLAĞAN

Bibtex @ { mkusbed260002, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case}, key = {cite}, author = {HARAÇ, Serpil and BOZLAĞAN, Recep} }
APA HARAÇ, S , BOZLAĞAN, R . (2016). Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/260002
MLA HARAÇ, S , BOZLAĞAN, R . "Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/260002>
Chicago HARAÇ, S , BOZLAĞAN, R . "Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case AU - Serpil HARAÇ , Recep BOZLAĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 35 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case %A Serpil HARAÇ , Recep BOZLAĞAN %T Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 35 %R %U
ISNAD HARAÇ, Serpil , BOZLAĞAN, Recep . "Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 35 (September 2016): 0-0.