Year 2018, Volume 15, Issue 41, Pages 202 - 225 2018-04-29

MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI

NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN [1] , VAHİDE BAHAR YİĞİT [2]

165 887

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının ideallerindeki müzik öğretmenine ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma 135 müzik öğretmen adayıyla yapılmıştır.  Veriler, “İdealimdeki müzik öğretmeni……. gibidir; çünkü, . . …” cümlesiyle toplanmıştır ve içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Katılımcılar toplamda 76 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar 9 farklı kategori altında toplanmıştır. Müzik öğretmen adaylarının, ideallerindeki müzik öğretmenini çoktan aza doğru sıralandığında; sevecen ve destekleyici öğretmen,  bilgi aktaran öğretmen, ‘yetenekleri ortaya çıkaran ve yönlendiren öğretmen, dikkat çeken öğretmen, eğlenceli öğretmen, terapist öğretmen, motivasyonu yüksek öğretmen, otoriter öğretmen ve adaletli öğretmen olarak algıladıkları görülmüştür. Müzik öğretmen adaylarının ideal müzik öğretmenine ilişkin algılarında en fazla sevecen ve destekleyici öğretmen rolü ön plana çıkmıştır.  

Metafor, Müzik öğretmeni
 • Afacan, Ö. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. NEWSA. 6(1):1242-1254.
 • Akbulut, E. (2006). “Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır?” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 20.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim Ve Öğretimde Etik. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Aydın, B. (2012). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry. Tıbbi Sanat Terapisi Medical Art Therapy. 4(1):69-83. http://www.cappsy.org/archives/vol4/no1/cap_04_05.pdf doi:10.5455/cap.20120405
 • Babacan, E. (2014). Agsl Öğrencilerinin Müzik Kavramina İlişkin Algilari: Metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(1):124-132.
 • Balcı, A.F. (2011). Metaphorical images of school: School perception of primary education supervisors. Eurasian Journal of Educational Research. 44:51-70.
 • Barışeri Ahmethan, N. (2016). Correlation between the teaching style preferred by music candidate teachers and mentor teachers. Educational Research and Reviews, 11(13):1228-1235.
 • Barışeri Ahmethan, N., Yiğit, V.B.(2017). Preservice music teachers` perception of their music teachers. Educational Research and Reviews, 12 (7):432-441.
 • Bela, H. B. (1969). Inslructional Systems. Fearon Publishers. California, (25-34).
 • Celal, G., Seyratlı, E. (2014). Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Cilt:3 Sayı:3 Makale No: 02 ISSN: 2146-9199
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(4):693-712.
 • Çetin, Ş. (2001). İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 149 http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/149/cetin.htm
 • Czubaj, C.A. (1996) “Maintaining Teacher Motivation” , Education, V116.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demir, B. (2015). Müzik Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerinin Belirli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Alkım Yayınları, ss. 38
 • Geçit, Y., Gençer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi. 23:1-19.
 • Grasha, A.F. (1996). Teaching With Style. Pittsburgh, PA: Alliance Publishers.
 • Grasha, A.F. (1994). A Matter Of Style: The Teacher As Expert, Formal Authority, Personal Model, Facilitator And Delegator. College Teaching. 42(4):142-149.
 • Gökay, M., Özdemir Ş. S. (2010). Görsel Sanatlar (Resim-Đş) Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler: Konya Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Drrgisi, 26: Kalyoncu, N. (2004). Müzik Öğretmeni Yeterlikleri ve Güncel Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta.
 • Kavcar, C. (1987). “Yüksek Öğretmen Okulunun Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri”, Gazi Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Yükseköretim Kurumlarının Dünü-Bugünü Geleceği Sempozyumu. Tebliğler: 39-52.
 • Kılıç, M., Kaya, A., Yıldırım, N. , Genç, G. (2004). Eğitimci Gözüyle Öğretmen Ve Öğrenci. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/464.pdf
 • Koca, Ş. (2012). The primary school teacher candidates’ metaphorical thinking about the concept of music. Procedia Social and Behavioral Sciences. 47:807-811.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought. New York, NY: Basic Books.
 • Mahlios, M., Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers’ thinking. Int J Educ Res. 29:227-240.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2004). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Taslağı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Öğretmen yeterlikleri. Milli Eğitim Bakanlığı, http://otmg.meb.gov.tr/calismalar.html.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Miller, S. I. (1987). Some Comments on the Utility of Metaphors for Educational Theory and Practice. Educational Theory. 37,3:219-227
 • Morgan, G. (1986). Images of Organisation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Nikitina, L., Furuoka, F. (2008). ‘A language teacher is like…’: examining Malaysian students’ perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. 5(2):192-205.
 • Ocak, G., Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2):293-310.
 • Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına göre orta öğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar. Milli Eğitim Dergisi. 182:36-56.
 • Oxford, R.L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R.Z., Saleh, A., Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System. 26:3-50.
 • Palmquist, R.A. (2001). Cognitive style and users’ metaphors for the web: an exploratory study. J Acad Librarianship. 27(1):24-32.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(2):131-155.
 • Saban, A. (2008b). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55:459-496.
 • Saban, A., Koçbeker, B.N., Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice. 6(2):509-522.
 • Sackman, S.(1989). The Role of Metaphors in Organisation Transformation. Human Relations. 42: 463-485
 • Sevgi, A. (2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim, İnönü Üniversitesi, Malatya:65-68. Sözbir, A.S., Çakmak, Ç.Ö. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Müzik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Int J Soc Sci. 42:269-282. Sun, M. (2000). İdeal Bir Müzik Öğretmeni Nasıl Olmalıdır? MÜZED, 1,1:3. Ankara.
 • Sümbül, M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri, Eğitim Yönetimi. 2, (4)
 • Şengül, S., Katranci, Y., Cantimer, G.G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Matematik Öğretmeni” Kavramina İlişkin Metafor Algilari. Int J Soc Sci. 25-I: 89-111. http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss2155
 • Tezcan, M. Giyim Olgusuna Sosyal Kültürel Bakış. 255-276 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6345.pdf, (erişim tarihi 12.04.2017).
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi (2. Basım). Ankara: Müzik ansiklopedisi yayınları.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, (2. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları s:176.
 • Uçan, A. (2006). Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Denizli : 68-91
 • Umuzdaş, S., Umuzdaş, S.M. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin müzik dersine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. 10(1):719-729.
 • Uygun, A.M. (2015). Öğretmen Adaylarının Geleneksel Müzik Türlerine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. 5-8 Kasım 2015, Afyonkarahisar “90. Yıl Müzik Kongresi” Doi No: 10.5578/Amrj.8905
 • Ünal, A., Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7:2.
 • Yazıcı, Y. (2015). Metaphorical perceptions of class teacher candidates in relation to “music course” concept. Educ Res Rev. 10(24):2937-2943.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., Göçen S., Yılmaz, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 151-164
 • Zhao, H., Coombs, S., Zhou, X. (2009). Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: facilitating a process of change. Teacher Dev. 14(3):381-395.
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: VAHİDE BAHAR YİĞİT
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 29, 2018

Bibtex @research article { mkusbed315714, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {202 - 225}, doi = {}, title = {MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI}, key = {cite}, author = {BARIŞERİ AHMETHAN, NURTUĞ and YİĞİT, VAHİDE BAHAR} }
APA BARIŞERİ AHMETHAN, N , YİĞİT, V . (2018). MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (41), 202-225. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/36823/315714
MLA BARIŞERİ AHMETHAN, N , YİĞİT, V . "MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018): 202-225 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/36823/315714>
Chicago BARIŞERİ AHMETHAN, N , YİĞİT, V . "MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018): 202-225
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI AU - NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN , VAHİDE BAHAR YİĞİT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 225 VL - 15 IS - 41 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI %A NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN , VAHİDE BAHAR YİĞİT %T MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 15 %N 41 %R %U
ISNAD BARIŞERİ AHMETHAN, NURTUĞ , YİĞİT, VAHİDE BAHAR . "MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 41 (April 2018): 202-225.
AMA BARIŞERİ AHMETHAN N , YİĞİT V . MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 202-225.
Vancouver BARIŞERİ AHMETHAN N , YİĞİT V . MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 225-202.