Year 2018, Volume 15, Issue 41, Pages 147 - 174 2018-04-29

AN INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING PRICE MECHANISM IN FRESH PRODUCE SUPPLY CHAINS: A DISTRIBUTION CHANNEL PERSPECTIVE
TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ

Seçil GÜLMEZ [1] , Gül DENKTAŞ ŞAKAR [2]

74 228

Fresh produce supply chains differ from many other supply chains in terms of the perishability of a product, short shelf life, seasonability, long production process, physical specialties etc. as well as a large number of intermediaries involved. Stated specifications of a fresh produce supply chain are also interrelated with the factors that have a direct impact on price levels. Involvement of many actors within these supply chains as well as their changing needs and expectations may result in the emergence of possible conflicts and issues related to power. Although there is an increasing interest in fresh produce supply chains in the recent literature, studies that focus on the changing price mechanisms from the perspectives of various actors, especially in Turkey, are limited.  Hence, this study aims to review the basic price changing mechanisms and identify the main problems experienced by various actors involved in fresh produce supply chains through the application of the distribution channel theory and the power-conflict theory. Interviews were conducted with various members of fresh produce supply chains in Izmir, Turkey and a qualitative analysis software (Nvivo) was used for content analysis and interviews were interpreted. Findings highlight the power relations and conflict factors between the fresh produce supply chain members. Although there are various factors which cause price fluctuations as cited in the literature, power and conflict factors cannot be neglected. Interview results show that the weakest members in fresh produce supply chain are the producers, who have no right to determine the price levels due to their unorganized structure. Merchants, wholesale market commissioners (WMC), industrial buyers and retailers gain dominance in fresh produce supply chain for the reasons of paying in advance, providing vast amount of quantity orders and incentives, concerns of producers regarding no purchase decisions, cash money requirements of producers, and claim of selling crops faster due to product characteristics. A conceptual framework is presented in order to reveal the main links between the actors and the related dimensions in fresh produce supply chains. 

Taze Sebze meyve tedarik zinciri, ürünlerin dayanıksız olması, mevsimsellik, kısa raf ömrü, uzun üretim süreçlerine ihtiyaç duyulması, farklı ürün özelliklerine sahip olmalarının yanı sıra içerisinde çok sayıda aracı bulundurması sebebiyle diğer birçok tedarik zincirlerinden farklılık göstermektedir. Taze sebze meyve tedarik zincirinin özellikleri, fiyat seviyeleri ile doğrudan etkisi olan unsurlarla da bağlantılıdır. Birçok aktörün, bu tedarik zincirleri içerisinde bulunmalarının yanı sıra bu aktörlerin değişen ihtiyaçları ve beklentileri, olası kanal içi çatışmalar ve güç ile ilgili sorunların çıkmasına sebep olabilir. Literatürde, son dönemde, taze sebze meyve tedarik zincirine olan ilginin artmasına rağmen, özellikle de Türkiye’de, çeşitli aktörlerin bakış açılarından fiyat mekanizmalarına odaklanmış çalışmalar sınırlıdır. Dolayısı ile bu çalışma, temel fiyat değişimi mekanizmalarını ve tedarik zinciri içerisinde bulunan aktörlerin tecrübe edindiği temel problemleri, dağıtım kanalı ve güç-çatışma teorisi kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Mülakatlar, İzmir-Türkiye’de taze sebze meyve tedarik zinciri içerisinde faaliyet gösteren çeşitli üyelerle gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi için nitel analiz yazılımı (Nvivo) kullanılmış ve mülakatlar yorumlanmıştır. Bulgular, taze sebze meyve tedarik zinciri üyeleri arasındaki güç ilişkilerini ve çatışma unsurlarını belirtmektedir. Literatürde de belirtildiği gibi taze sebze meyve fiyatlarının dalgalanmasına sebep olan çeşitli unsurlar olmasına rağmen, güç ve çatışma unsurlarının etkisi yadsınamamaktadır. Mülakat sonuçlarına göre, taze sebze meyve tedarik zinciri içerisindeki en zayıf üye, organize olmamalarından da kaynaklı olarak ve fiyat seviyelerinin belirlenmesinde de herhangi bir etkisi bulunmayan, üreticilerdir. Tüccarların, hal komisyoncularının, endüstriyel alıcıların ve perakendecilerin üreticilere avans vermeleri, yüklü miktarlarda ürün siparişi vermeleri, üreticileri teşvik etmeleri, ayrıca; üreticilerin ürünleri satabilmesi ile ilgili endişeleri, üreticilerin nakit ihtiyaçları ve ürün niteliğinden kaynaklı olarak üreticilerin ürünlerini hızlı bir şekilde satmak istemesi gibi sebepler ile pazarda hakimiyet kurmaktadırlar. Çalışma kapsamında, taze sebze meyve tedarik zinciri içerisinde yer alan aktörler arasındaki ilişkilerin ve ilgili boyutların ortaya çıkarılması amacıyla kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır. 

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.
 • Aramyan, L.H. & Kuiper, M. (2009). Analyzing price transmision in agri-food supply chains: An overview. Measuring Business Excellence, 13, 3-12.
 • Aramyan, L. H., Lansink, A. G. J. M. O., Van der Vorst, J. G. A. J. & Van Kooten, O. (2007). Performance measurement in agri-food supply chains: A case study. Supply Chain Management: An International Journal, 12, 304-315.
 • Atkinson, R. & Flint, J. (Ed.). (2004). Snowball sampling. The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods, USA: Sage Publications.
 • Aysoy, C., Kırlı, D. & Tümen, S. (2015). How does shorter supply chain affect pricing of fresh food? Evidence from a natural experiment, Working paper, Central Bank of Republic of Turkey, Ankara, October.
 • Azeem, M. & Salfi, N. A. (2012). Usage of NVivo software for qualitative data analysis, Academic Research International, 2, 262-266.
 • Baker, C. (2004). Membership categorization and interview accounts, qualitative research: Theory, method and practice. Great Britain: Sage Publications. Bandara, W. (2006). Using NVivo as a research management tool: A case narrative. Proceedings of QualIT2006: Quality and Impact of Qualitative Research (2006), Brisbane, Australia, 6-19.
 • Baourakis, G. & Kourgiantakis, M. (2002). The Impact of e-commerce on agro-food marketing: The case of agricultural cooperatives, firms and consumers in crete. British Food Journal, 104, 580-590.
 • Belaya, V. & Hanf, J. (2012). Managing Russian agri-food supply chain networks with power. Journal on Chain and Network Science, 12, 215-230.
 • Benton, W. C. & Maloni, M. (2005). The influence of power driven buyer/supplier relationships on supply chain satisfaction. Journal of Operations Management, 23, 1-22.
 • Bobot, L. (2011). Functional and dysfunctional conflicts in retailer-supplier relationships. International Journal of Retail & Distribution Management, 39, 25-50.
 • Boeck, H. & Wamba, S. F. (2008). RFID and buyer-seller relationships in the retail supply chain. International Journal of Retail & Distribution Management, 36, 433-460.
 • Bonet, D. & Pache, G. (2005). A new approach for understanding hindrances to collaborative practices in the logistics channel. International Journal of Retail & Distribution Management, 33, 583-596.
 • Boulay, J. (2010). The role of contract, information systems and norms in the governance of franchise systems. International Journal of Retail & Distribution Management, 38, 662-676. Briggs, C. H. (1986). Learning how to ask sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science. UK: Cambridge University Press.
 • Brown, J. R., Lusch, R. F. & Nicholson, C. Y. (1995). Power and relationship commitment: Their impact on marketing channel member performance. Journal of Retailing, 74, 363-392.
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods. (4th Edition). NY: Oxford University Press.
 • Chow, C. S. F., Kaynak, E. & Yang, C. J. (2011). Channel power struggle between a manufacturer giant and a retailer giant in china who is the winner?. International Business Journal, 21, 306- 321. Crook, T. R. & Combs, J. G. (2007). Sources and consequences of bargaining power in supply chains. Journal of Operations Management, 25, 546-555.
 • Crouch, M. & McKenzie, H. (2006). The logic of small samples in interview-based qualitative research. Social Science Information, 45, 483-499.
 • Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. GB: Sage Publications.
 • Dahl, R. A. (1957). The concept of power. System Research and Behavioral Science, 2, 201-215.
 • Dapiran, G. P. & Hogarth-Scott, S. (2003). Are co-operation and trust being confused with power?. International Journal of Retail & Distribution Management, 31, 256-267.
 • Darling, J. & Gabrielsson, M. (2004). Conflict management in export distribution channels: A case focusing on skills to improve operations. Journal of Business Economics, 4, 383-403.
 • El-Ansary, D. I. & Stern, L. W. (1972). Power measurement in the distribution channel. Journal of Marketing Research, 9, 47-52.
 • Elliott, R. & Timulak, L. (2005). Descriptive and interpretive approaches to qualitative research. (Ed. Miles, J. and Gilbert, P.), A Handbook of Research Methods in Clinical and Health Psychology, New York: Oxford University Press, pp.147-159.
 • Emerson, R. M. (1962). Power-dependence relations. American Sociological Review, 27,31-41.
 • Falk, T., Schepers, J. Hammerschmidt, M. & Bauer, H. H. (2007). Identifying cross-channel dissynergies for multichannel service providers. Journal of Service Research, 10, 143-160.
 • Fernie, J., Sparks, L. & McKinnon, A. C. (2010). Retail logistics in the uk: past, present and future. International Journal of Retail & Distribution Management, 38, 894-914.
 • Fleischmann, M., Hall, J. M. & Pyke, D. F. (2003). Smart pricing: linking pricing decisions with operational insights. MIT Sloan Management Review, 45, 9-13.
 • Frazier, G. L. (1983). On the Measurement of Interfirm Power in Channels of Distribution. Journal of Marketing Research, 20, 158-166.
 • French, J. R. P. & Raven, B. H. (1959). The bases of social power. (Ed. Cartwright, D.) Studies in Social Power, Ann Arbor: University of Michigan Press, pp.150-167.
 • Fowler, F.J. (2004). Structured interview. The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods. USA: Sage Publications.
 • Gaski, J. F. (1984). The Theory of power and conflict in channels of distribution. Journal of Marketing, 48, 9-29.
 • Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. British Dental Journal, 204, 291-295.
 • Handayati, Y., Simatupang, T.M. & Perdana, T. (2015). Agri-food supply chain coordination: the state-of-the- art and recent developments. Logistics Research, 8, 1-15.
 • He, Q., Ghobadian, A. & Gallear, D. (2013). Knowledge acquisition in supply chain partnerships: The role of power. International Journal of Economics, 141, 605-618.
 • Heide, J.B. & John, G. (1988). The role of dependence balancing in safeguarding transaction-specific assets in conventional channels. Journal of Marketing, 52, 20-35.
 • Hingley, M. K. (2005). Power imbalanced relationships: cases from UK fresh food supply. International Journal of Retail & Distribution Management, 33, 551-569.
 • Hingley, M., Lindgreen, A. & Grant, D .B. (2015). Intermediaries in power-laden relatil supply chains: An opportunity to improve buyer-supplier relationships and collaboration, Industrial Marketing Management, 50, 78-84.
 • Howe, W. S. (1998). Vertical market relations in the UK grocery trade: Analysis and government policy. International Journal of Retail & Distribution Management, 26, 212-224.
 • Hua, Z. & Li, S. (2008). Impacts of demand uncertainty on retailer’s dominance and manufacturer-retailer supply chain cooperation, Omega, 36, 697-714.
 • Hunt, S. D. & Nevin, J. R. (1974). Power in a channel of distribution: Sources and consequences, Journal of Marketing Research, 11, 186-193.
 • Iyer, G. & Vilas-Boas, J. M. (2003). A bargaining theory of distribution channels. Journal of Marketing Research, 40, 80-100.
 • Kaipia, R., Dukovska-Popovska, I. & Loikkanen, L. (2013). Creating sustainable fresh food supply chains through waste reduction. International Journal of Physical Distribution &Logistics Management, 43, 262-276.
 • Keith, J. E., Jackson, D. W. & Crosby, L. A. (1990). Effects of alternative types of influence strategies under different channel dependence structures. Journal of Marketing, 54, 30-41.
 • Lindblom, A. & Alkkonen, R. (2006). Category management tactics: An analysis of manufacturer’s control. International Journal of Retail & Distribution Management, 34, 482-496.
 • Liu, X., Tang, O. & Huang, P. (2008). Dynamic pricing and ordering decision for the perishable food of the supermarket using RFID technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20, 7-22.
 • Lusch, R.F. (1976). Sources of power: Their impact on intrachannel conflict. Journal of Marketing Research, 8, 382-390.
 • Mahmoud, M. A., Hinson, R.E. & Anning-Dorson, T. (2011). Channel structure and conflict management among multinational corporations (MNCs) in Ghana. International Management Review, 7, 35-43.
 • McLaughlin, E.W. (2004). The Dynamics of Fresh Fruit and Vegetable Pricing in the Supermarket Channel. Preventine Medicine, 39, 81-87.
 • Mena, C., Humphries, A. & Choi, T.Y. (2013). Toward a theory of multi-tier supply chain management. Journal of Supply Chain Management, 49, 58-77.
 • Mikkola, M. (2008). Coordinative structures and development of food supply chains. British Food Journal, 110, 189-205.
 • Nagy, A. (2006). Collaboration and conflict in the electronic integration of supply networks. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences (2006), Hawaii, pp. 315-337.
 • Nakandala, D., Lau, H. & Zhang, J. (2016). Cost-optimization modelling for fresh food quality and transportation. Industrial Management & Data Systems, 116, 564-583.
 • Negi, S. & Anand, N. (2014). Supply chain efficiency: an insight from fruits and vegetables sector in India. Journal of Operations and Supply Chain Management, 7, 154-167.
 • Noor, K.B.M. (2008). Case study: A strategic research methodology. American Journal of Applied Sciences, 5, 1602-1604.
 • Official Gazette, (2011). The act on regulation of the trade of vegetable-fruit and other commodities with sufficient depth in respect of supply and demand. Available at: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111207-13.htm (Access Date: 16 August 2017).
 • Ogbonna, E. & Wilkinson, B. (1998). Power relations in the UK grocery supply chain: developments in the 1990s. Journal of Retailing and Consumer Services, 5, 77-86.
 • Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. M. T. (2007). Topology of mixed methods sampling design in social science research. The Qualitative Report, 12, 281-316.
 • Osmonbekov, T., Bello, D. C. & Gilliland, D.I. (2009). The impact of e-business infusion on channel coordination, conflict and reseller performance”, Industrial Marketing Management, 38, 778-784.
 • Rais, M. & Sheoran, A. (2015). Scope of supply chain management in fruits and vegetables in India. Journal of Food Processing and Technology, 6, 427-434.
 • Raven, B. H. (2008). The bases of power and the power /interaction model of interpersonal influence. Analyses of Social Issues and Public Policy, 8, 1-22.
 • Ritchie, J. & Ormston, R. (2014). The application of qualitative methods to social research. Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers (2nd Edition), London: Sage Publications.
 • Rokkan, A.I. & Haugland, S.A. (2002). Developing relational exchange, effectiveness and power. European Journal of Marketing, 36, 211-230.
 • Rolfe, J., Bretherton, P., Hyland, P. & Soosay, C. (2006). Statistical techniques to facilitate the launch price of fresh fruit: bringing science to the art of pricing. British Food Journal, 108, 200-212.
 • Sans, P., Fontguyon, G. & Briz, J. (2005). Meat safety as a tool of differentiation for retailers spanish and french examples of meat “supply chain brands”. International Journal of Retail & Distribution Management. 33, 618-635.
 • Sezen, B. (2004). Expected profit approach used in discount pricing decisions for perishable products. International Journal of Retail & Distribution Management, 32, 223-229.
 • Sheu, J-B. (2015). Power shifts and relationship quality improvement of producer-retailer green channel dyads under government intervention. Industrial Marketing Management, 50, 97-116.
 • Shukla, M. & Jharkharia, S. (2013). Agri-fresh produce supply chain management: A state-of- the-art literature review. International Journal of Operations & Production Management, 33, 114- 158.
 • Singh-Peterson, L., Shoebridge, A. & Lawrence, G. (2013). Food pricing, extreme weather and the rural/urban divide: A case study of northern nsw, Australia. Journal of Food Security, 1, 42-48. Singh, U. S. & Mishra, U. S. (2013). Vegetable supply chain: A conceptual study. Food Science and Quality Management, 15, 30-35.
 • Swasy, J. L. (1979). Measuring the bases of social power. Advances in Consumer Research, 6, 340-346.
 • Taylor, D.H. (2005). Value chain analysis: An approach to supply chain improvement in agri-food supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35, 744-761.
 • Taylor, D.H. & Fearne, A. (2006). Towards a framework for improvement in the management of demand in agri-food supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 11, 379- 384.
 • Tikoo, S. (2005). Franchisor use of influence and conflict in a business format franchise system. International Journal of Retail & Distribution Management, 33, 329-342.
 • Tolani, V. C. & Hussain, H. (2013). Strategic change in model of fruit and vegetables supply chain. Global Journal of Management and Business Studies, 3, 965-970.
 • Tsay, A. A. & Agrawal, N. (2004). Modeling conflict and coordination in multi-channel distribution systems: A review. (Ed: Simchi-Levi, D. Wu, D. and Shen, M.), Supply Chain Analysis in the E-business Era, Boston: Kluwer Academic Publishers, pp.1-56.
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği (2010). Türkiye Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu. http://www.tzob.org.tr/Portals/0/Dokumanlar/6964_Sayili_kanun.pdf (Access Date 12 August 2017).
 • UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), (2008). Addressing the global food crisis: Key trade, investment and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. Advance Unedited Version, The High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and Bioenergy (2008), Rome: Italy pp.1-25.
 • Ward, R. W. (1982). Asymmetry in retail, wholesale, and shipping point pricing for fresh vegetables. American Journal of Agricultural Economics. 64, 205-212.
 • Webb, K. L. & Hogan, J. E. (2002). Hybrid channel conflict: causes and effects on channel performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 17, 338-356.
 • Weitz, B. and Wang, Q. (2004). Vertical relationships in distribution channels: A marketing perspective. The Antitrust Bulletin, 49, 859-876.
 • Wilkinson, I. F. (1996). Distribution channel management: Power considerations. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26, 31-41.
 • Wilmsmeier, G. & Sanchez, R.J. (2009). The relevance of international transport costs on food prices: Endegenous and exogenous effects. Research in Transport Economics, 25, 56-66.
 • Wong, C.Y. & Johansen, J. (2008). A framework of manufacturer-retailer coordination process: Three case studies. International Journal of Retail & Distribution Management. 36, 387-408.
 • Xhoxhi, O., Pedersen, S.M., Lind, K.M. & Yazar, A. (2014). The determinants of intermediaries’ power over farmers’ margin-related activities: Evidence from Adana, Turkey. World Development, 64, 815-827.
 • Yeung, J.H.Y., Selen, W., Zhang, M. & Huo, B. (2009). The effects of trust and coercive power on supplier integration. International Journal of Production Economics, 120, 66-78.
 • Zamawe, F.C. (2015). The implication of using nvivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections. Malavi Medical Journal, 27, 13-15.
 • Zhang, S. and Deng, X. (2011). Fresh fruits and vegetables distribution system in China: Analysis on the feasibility of agricultural super-docking, MSc Thesis, Linköping University, Sweden.
 • Zhao, X., Huo, B., Flynn, B. B. & Yeung, J. H. Y. (2008). The impact of power and relationship commitment on the integration between manufacturers and customers in a supply chain. Journal of Operations Management, 26, 368-388.
 • Zhou, N., Zhuang, G. & Yip, L.S-C. (2007). Perceptual difference of dependence and its impact on conflict in marketing channels in China: An empirical study with two-sided data. Industrial Marketing Management, 36, 309-321.
 • Zikmund, W. G. & Catalanello, R. F. (1976). Managing channel conflict through channel development. Journal of the Academy of Marketing Science, 4, 801-813.
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-4342-4386
Author: Seçil GÜLMEZ
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gül DENKTAŞ ŞAKAR
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 29, 2018

Bibtex @research article { mkusbed337217, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {147 - 174}, doi = {}, title = {TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ}, key = {cite}, author = {GÜLMEZ, Seçil and DENKTAŞ ŞAKAR, Gül} }
APA GÜLMEZ, S , DENKTAŞ ŞAKAR, G . (2018). TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (41), 147-174. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/36823/337217
MLA GÜLMEZ, S , DENKTAŞ ŞAKAR, G . "TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018): 147-174 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/36823/337217>
Chicago GÜLMEZ, S , DENKTAŞ ŞAKAR, G . "TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018): 147-174
RIS TY - JOUR T1 - TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ AU - Seçil GÜLMEZ , Gül DENKTAŞ ŞAKAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 174 VL - 15 IS - 41 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ %A Seçil GÜLMEZ , Gül DENKTAŞ ŞAKAR %T TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 15 %N 41 %R %U
ISNAD GÜLMEZ, Seçil , DENKTAŞ ŞAKAR, Gül . "TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 41 (April 2018): 147-174.
AMA GÜLMEZ S , DENKTAŞ ŞAKAR G . TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 147-174.
Vancouver GÜLMEZ S , DENKTAŞ ŞAKAR G . TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 174-147.