Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 16 - 25 2018-05-10

A Review of Digital Literacy Levels of Future Primary-School and Secondary-School Teachers in Turkey and Kazakhstan
Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Mehmet Arif ÖZERBAŞ [1] , Aliya KURALBAYEVA [2]

336 490

The purpose of this scientific work is to identify the digital literacy levels of future teachers of Kazakhstan and Turkey and investigate comparatively depending on the definite changes. The research work was prepared in accordance with a comparative study model. The basis of the study is the future primary school and secondary school teachers of Academic Year 2015-2016 in Kazakhstan and Turkey. The total number of 601 future primary school and secondary school teachers studying in the pedagogy faculties of Gazi University in Turkey and Akhmet Yassawi University in Kazakhstan in Academic Year 2015-2016 were taken as an example for this study. The latest digital literacy assessment (review) dimension (system, method) of Acar 2014 was used as a means of collecting data. As a result of the analyses, we came to the conclusion: in terms of sex peculiarity, the number of female teachers was more than that of male teachers in both countries. In terms of the year specifics, a similarity between the numbers of third- and fourth-year future teachers was defined in Turkey, while the greater number of fourth year future teachers in Kazakhstan was identified.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kazakistan’daki öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerini ortaya koymak ve belirli değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında Türkiye ve Kazakistan’da öğrenimlerine devam eden ilkokul ve ortaokul öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise, 2015-2016 öğretim yılında Türkiye’de Gazi Üniversitesi, Kazakistan’da ise Ahmet Yesevi Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde üç ve dördüncü sınıfa devam eden toplam 601 ilkokul ve ortaokul öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Acar, 2014 tarafından geliştirilen Dijital Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır; Cinsiyet değişkenine göre her iki ülkede de kadın öğretmen adayların erkek öğretmen adaylarından daha kalabalık olduğu saptanmıştır. Sınıf değişkenine göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Türkiye’de 3 ve 4. sınıf sayıları benzerken Kazakistan’da dördüncü sınıfların daha kalabalık oldukları görülmüştür. 

  • Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul ortaokul lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfa-sından erişilmiştir. Akkoyunlu, B., & Soylu, M. Y. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/ article/viewFile/449/439 sayfasından erişilmiştir. Aydın, A. (2015). Dijital vatandaşlık. Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 142-146. http://www.tk.org.tr/index.php/ TK/article/view/2530 sayfasından erişilmiştir. Bahar, H. H., & Uludağ, E., & Kaplan K. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 67-83. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/131133-20120405162729-67-83.pdf sayfasından erişilmiştir. Baştuğ, M., & Keskin, H. K. (2013). Ergenlik dönemi okuma tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Turkish Studies, 8(4), 295-311. http://turkishstudies.net/Makaleler/ 780749751_16Ba%C5%9Ftu%C4%9FMuhammet-vd-edb-295-311.pdf sayfasından erişilmiştir. Calvani, A.,& Fini, A., & Ranieri, M. (2009). Models and instruments for assessing digital competence at school. Tecnologie Didattiche, 48, 39-46. Retrieved from http://docplayer.it/8696490- Valutare-la-modelli-teorici-e-competenza-digitale-strumenti-applicativi-assessing-digital-competence-theoretical-models-and-tools.html. Churchill, N., & Ping, L.Ç., & Oakley, G., & Churchill, D. (2008). Digital storytelling and digital literacy learning. International Conference on Information Communication Technologies in Education, Island. Retrieved from https://www.academia.edu/ 2818859/Digital_storytelling_and_digital_literacy_learning. Efimova, L. & Grudin, J. (2008). Crossing Boundaries: Digital Literacy in Enterprises. Lankshare, C. & Knobel, M. (Eds.). (2008). Digital Literacies (pp.203-226). Newyork: Peter Lang Publishing. Retrieved from https://books.google.com.t/books?hl=tr&lr=&id= doVQq67wWSwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=digital+literacy&ots=h3X3frbG7t&sig=RR7_dHnT9pmNjlbtFzmJf4DwHY&redir_esc=y#v=onepage&q=digital%20literacy&f=false Kalaycı, C. (2013). Dijital bölünme, dijital yoksulluk ve uluslararası ticaret. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 145-162. http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/article/view/1025008954 sayfasından erişilmiştir. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel. Kaşıkçı, D. N., & Çağıltay, K., & Karakuş, T., & Kurşun, E., & Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(171), 230-243. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/ article/view/1867 sayfasından erişilmiştir. Özsevgeç, T., & Batman, T., & Yazar, E., & Yiğit, N. (2014). Öğretmen adaylarının teknolojik terim farkındalıklarının belirlenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 235-248. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2500 sayfasından erişilmiştir. Rantala, L. & Suoranta, J. (2008). Digital literacy policies in the EU— Inclusivepartnership as the final stage of governmentality? Lankshare, C. & Knobel, M.(Eds.). (2008). Digital Literacies (pp.91-117). Soby, M. (2008). Digital Competence—From Education Policy to Pedagogy: The Norwegian Context. Lankshare, C. & Knobel, M.(Eds.). (2008). Digital Literacies (pp.91-117). Newyork: Peter Lang Publishing. Retrieved from https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=doVQq67wWSwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=digital+literacy&ots=h3X3frbG7t&sig=RR7_dHnT9pmNjlbtFzmJf4DwHY&redir_esc=y#v=onepage&q=digital%20literacy&f=false. Timur, B.,& Timur, S., &Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 41-59. http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/view/475 sayfasından erişilmiştir. Usta, E., & Bozdaoğan, A., & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8(1), 209-22. http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/ Cilt8Sayi1/JKEF_8_1_2007_209_222.pdf sayfasından erişilmiştir. Yurdadoğ, B. U. (2013). Dijital toplumun öngördüğü bilgi uzmanlığı. Ünak 2013 konferansında sunulmuş bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul. http://kaynak.unak.org.tr/ bildiri/unak03/u03-5.pdf sayfasından erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Aliya KURALBAYEVA
Institution: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Country: Kazakhstan


Dates

Publication Date: May 10, 2018

Bibtex @research article { muefd314761, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {16 - 25}, doi = {10.21666/muefd.314761}, title = {Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖZERBAŞ, Mehmet Arif and KURALBAYEVA, Aliya} }
APA ÖZERBAŞ, M , KURALBAYEVA, A . (2018). Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 16-25. DOI: 10.21666/muefd.314761
MLA ÖZERBAŞ, M , KURALBAYEVA, A . "Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 16-25 <http://dergipark.org.tr/muefd/issue/33939/314761>
Chicago ÖZERBAŞ, M , KURALBAYEVA, A . "Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 16-25
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - Mehmet Arif ÖZERBAŞ , Aliya KURALBAYEVA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21666/muefd.314761 DO - 10.21666/muefd.314761 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 25 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.314761 UR - https://doi.org/10.21666/muefd.314761 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MSKU Journal of Education Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Mehmet Arif ÖZERBAŞ , Aliya KURALBAYEVA %T Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 5 %N 1 %R doi: 10.21666/muefd.314761 %U 10.21666/muefd.314761
ISNAD ÖZERBAŞ, Mehmet Arif , KURALBAYEVA, Aliya . "Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 1 (May 2018): 16-25. https://doi.org/10.21666/muefd.314761
AMA ÖZERBAŞ M , KURALBAYEVA A . Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. MSKUEFD. 2018; 5(1): 16-25.
Vancouver ÖZERBAŞ M , KURALBAYEVA A . Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 25-16.