Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 237 - 254 2019-07-01

A RESEARCH ON THE LEARNING APPROACHES OF UNDERGRADUATE STUDENTS TAKEN ACCOUNTING COURSE
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ersin KURNAZ [1]

67 101

The purpose of this study is to determine learning approach level of students who have undergraduate accounting education and it is aimed to determine whether there is a relationship between some variables (gender, age, class, type of education, type of high school graduated, attendance to classes, frequency of repeating lessons, achievement status) and learning approaches. For this purpose, a questionnaire was applied to the students who had taken at least one of the accounting courses in Bayburt University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Questionnaire data were tested with Independent T-Test and One-way ANOVA. As a result of the research, neither a deep learning nor a surface learning approach has been found to be dominant. However, it can be said that students are more prone to surface learning in accounting education. Finally, it has been determined that students who are repeatedly taught and who have a high grade average are more likely to have a deep learning approach, while students who are in the age range of twenty-one and over, fourth grade, graduates of religious high schools and never repeating lessons have tendency to surface learning approach.

Bu çalışma, lisans düzeyinde muhasebe derslerinden en az birini alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına eğilim düzeylerini belirlemeyi ve bazı değişkenler (cinsiyet, yaş, sınıf, eğitim şekli, mezun olunan lise türü, derslere devam durumu, dersleri tekrar etme sıklığı ve başarı durumu) ile öğrenme yaklaşımları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde muhasebe derslerinden en az birini almış olan öğrencilere anket uygulanmıştır. Uygulamaya ilişkin veriler Bağımsız T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, ne derin öğrenme ne de yüzeysel öğrenme yaklaşımı açısından baskın olarak nitelemeye yetecek kadar ciddi bir fark bulunmuştur. Ancak kısmen de olsa öğrencilerin muhasebe eğitiminde yüzeysel öğrenmeye eğilimli oldukları söylenebilir.  Son olarak, yirmi bir ve üzeri yaş aralığında, dördüncü sınıf, imam hatip lisesi mezunu ve derste işlenen konuları hiç tekrar etmeyen öğrenciler yüzeysel öğrenmeye, derste işlenen konuları ders saatleri dışında sürekli olarak tekrar eden ve not ortalaması yüksek olan öğrenciler ise derin öğrenmeye daha yatkın oldukları tespit edilmiştir.

  • Akgül, A. Çevik, O. (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara.Ayanoğlu, Y., Ciğer, A., Abuhanoğlu, H., & Aydın, S. (2014). “İşletme Alanındaki Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 77-92.Batı, A. H., Tetik, C., & Gürpınar, E. (2010). “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Yeni Şeklini Türkçeye Uyarlama ve Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması”. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(5), 1639-1646.Biggs, J., Kember, D., & Leung, D.Y.P. (2001). “The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F”. British Journal of Educational Psychology, 71, 133-149.Biggs, J.B. (1999). Teaching for quality learning at university. Buckingham: Open University Press. Byrne Marann, and Flood Barbara. (2005). "A study of accounting students' motives, expectations and preparedness for higher education." Journal of Further and Higher Education 29(2), 111-124.Demirkan, Şefika. (2001). "Muhasebe eğitim yöntemleri." XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar, 23-27 Mayıs. Ekinci, Necla. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151), 74-88.Ellez A. Murat ve Sezgin Gamze (2002). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: Orta Doğu Teknik, Üniversitesi, http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t288.pdf, Erişim Tarihi: 04.03.2018Entwistle, N. (1988). Styles of learning and teaching. London: David Fulton.Entwistle, N. J., & Entwistle, A. (1991). Contrasting forms of understanding for degree examinations: the student experience and its implications. Higher education, 22(3), 205-227.Figen zaif ve Ayanoğlu yıldız. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme, Gazi üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115-136.Hall, M., Ramsay, A., & Raven, J. (2004). “Changing the Learning Environment to Promote Deep Learning Approaches in First-Year Accounting Students”. Accounting Education, 13(4), 489-505.Hassall, T., & Joyce, J. (2001). Approaches to Learning of Management Accounting Students. Education+ Training, 43(3), 145-153.Hatunoğlu, Zeynep. (2006). "Muhasebe eğitiminde bilgi teknolojisi kullanımının sunum kalitesine olan etkilerinin tespitine ilişkin bir araştırma." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 30, 190-200.Kaytmaz Balsarı Çağnur ve Aslantürk Banu Esra, (2007), “Kavram Haritaları ve Muhasebe Eğitimi, Yönetim Muhasebesi Uygulaması”, XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.Marton, F. & Saljo, R. (1976a). On qualitative differences in learning-I: outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4–11.Marton, F. & Saljo, R. (1976b). On qualitative differences in learning-II: Outcome as a function of the learner’s conception of the task. British Journal of Educational Psychology, 46, 115–127.Önder, İ., ve Beşoluk, Ş. (2010). Düzenlenmiş iki faktörlü çalışma süreci ölçeği’nin (R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 55-67.Öztürk M. (2018). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Derin ve Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Busıness & Management Studıes: An Internatıonal Journal, 6(1), 48-67Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London: Routledge.Sayın, Ş., Yeğinboy, Y., & Ektüfekçi, F. (2005). Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF’de Öğrenci Açısından ve Altyapı Bakımından Muhasebe ve Finans Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 26, 101-108.Tazegül, A., & Gerekan, B. (2017). “Lisans Düzeyinde Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: TRA2 Bölgesi Üniversitelerinde Bir Uygulama”. Electronic Turkish Studies, 12(24), 179-192.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-6787-5368
Author: Ersin KURNAZ (Primary Author)
Institution: Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu411838, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {237 - 254}, doi = {10.29067/muvu.411838}, title = {MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KURNAZ, Ersin} }
APA KURNAZ, E . (2019). MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 237-254. DOI: 10.29067/muvu.411838
MLA KURNAZ, E . "MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 237-254 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/411838>
Chicago KURNAZ, E . "MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 237-254
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ersin KURNAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.411838 DO - 10.29067/muvu.411838 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 254 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.411838 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.411838 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ersin KURNAZ %T MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.411838 %U 10.29067/muvu.411838
ISNAD KURNAZ, Ersin . "MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 237-254. https://doi.org/10.29067/muvu.411838
AMA KURNAZ E . MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. JATS. 2019; 12(2): 237-254.
Vancouver KURNAZ E . MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 254-237.