Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 377 - 396 2019-07-01

SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
IMPLEMENTATION OF TARGET COSTING METHOD IN MILK PRODUCTS PRODUCTING ENTERPRICES

Hüseyin DALĞAR [1] , Harun ÖĞÜNÇ [2] , Gizem KOCAMAN [3]

76 197

Yaşanan teknolojik gelişmeler, maliyetlerini yönetebilmek amacıyla rekabetçi iş dünyasındaki işletmeleri geleneksel maliyet belirleme yöntemleri yerine çağdaş maliyet yönetimi yaklaşımlarına sevk etmiştir. Söz konusu çağdaş maliyetleme yöntemlerden biri; tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünün tasarım aşamasından itibaren maliyetlerini kontrol etme imkânı veren hedef maliyetleme yöntemidir. Maliyet azaltma tekniklerinden biri olan bu yöntemin süt ürünleri üreten işletmelerde uygulanabilirliği, bir işletmeden alınan verilerle değerlendirilmiş ve sonucunda üretim sırasında hangi giderlerin kontrol altına alınması gerektiği belirlenmiştir.

Technological developments have led businesses in the competitive business world to contemporary cost management approaches instead of traditional cost determination methods in order to manage their costs. This is one of the contemporary costing methods; is the target costing method which enables to control the costs from the design phase of the product in line with consumer demands and needs. The applicability of this method, which is one of the cost reduction techniques, in milk products producing enterprises, was evaluated with the data obtained from an enterprise and as a result it is determined which costs should be controlled during production.

 • Alagöz, A. (2006). Stratejik Maliyet ve Kar Planlama Aracı Olarak Hedef Maliyet Yönetimi (Target Cost Management), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 63-83.
 • Alpkan, S. (2012). Turizm İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Uygulama Örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük.
 • Ata, İ. F. (2014). Hedef Maliyetleme ve İnşaat İşletmelerinde Uygulanabilirliğinin Analizi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Manisa.
 • Basık, F.O. (2012). Rekabet Stratejisinde Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Bayazıtlı, E. & Koçsoy, M. (2009). Hedef Maliyetlemenin Türk İmalat İşletmelerinde (İSO 500) Uygulanma Düzeyi ve Uygulanabilirliğinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Muhasebe Finansman Dergisi, 42, 58-75.
 • Bozdemir, E. & Orhan M.S. (2011). Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 163-179.
 • Bülbül, S. (2015). Hedef Maliyetleme Açısından Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Bir Model Önerisi ve Bir İşletme Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Can, A.V. (2004). Hedef Maliyetleme Kuram ve Uygulama, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
 • Cooper, R. & Slagmulder, R. (1997). Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Portland.
 • Coşkun, A. (2008). Hedef Maliyetleme ve Uşak İli Battaniye Üretim İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Çarıkçı, O. (2014). İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarının Hastane Yöneticileri Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta.
 • Ergül, A. (2014). Hedef Maliyetleme Çerçevesinde Çağdaş Maliyet Yöntemlerinin Maliyet Etkinliği Boyutunda Entegrasyonu ve Konaklama İşletmelerinde Uygulanması, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Antalya.
 • Feil, P., Yook, K.H., & Kim, I.W. (2004). Japanese Target Costing: A Historical Perspective, International Journal of Strategic Cost Management, Spring, 10-19.
 • Gayret, A. (2010). Hedef Maliyetleme Sistemi ve Sistemin Sofra Camı İmalat İşletmesinde Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Geçgin, E. (2013). Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçlar, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Hacırüstemoğlu, R. & Şakrak M. (2002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Haşaşoğlu, U. (2011). Stratejik Maliyet Yönetim Aracı: Hedef Maliyetleme, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • Kalkancı, N. (2008). Hedef Maliyetleme Sisteminde Bütçe Yaklaşımı, Yöneticilerin Eğitimi ve Bir İşletmede Uygulama, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Karahan, M. (2018). Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 362-378.
 • Kaya, G. A. (2010). Hedef Maliyetleme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 313-332.
 • Kutay, N. & Akkaya, G.C. (2013). Odaklanmış Geliştirme Felsefesiyle Maliyetleme Sitemine Farklı Bir Bakış: Hedef Maliyetleme Uygulaması, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 51-66.
 • Monden, Y. & Hamada, K. (1991). Target Costing And Kaizen Costing In Japanese Automobile Companies, Journal of Management Accounting Research, 3, 16-34.
 • Nubin, S. (2006). Hizmet İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Uygulama Örneği”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Önen, M.O. (1999). Süt ve Süt Ürünleri Sektörü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sektörel Araştırmalar, Ankara.
 • Şakrak, M. (1997). Maliyet Yönetimi Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar”, Yasa Yayınları, İstanbul.
 • Şakrak, M. (1998). Geleneksel Maliyetlemeden Hedef Maliyetlemeye ”Maliyet Bir Çıktı (Sonuç) Değil Girdidir”, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, “2000’li Yıllarda İşletmecilik ve Eğitim” Bildiri Kitabı, Antalya, 293-303.
 • Yükçü, S. & Gönen, S. (2008). Tedarik Zinciri Yönetimi İle Hedef Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 71-83.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Hüseyin DALĞAR
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Harun ÖĞÜNÇ (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Gizem KOCAMAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu435373, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {377 - 396}, doi = {10.29067/muvu.435373}, title = {SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {DALĞAR, Hüseyin and ÖĞÜNÇ, Harun and KOCAMAN, Gizem} }
APA DALĞAR, H , ÖĞÜNÇ, H , KOCAMAN, G . (2019). SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 377-396. DOI: 10.29067/muvu.435373
MLA DALĞAR, H , ÖĞÜNÇ, H , KOCAMAN, G . "SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 377-396 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/435373>
Chicago DALĞAR, H , ÖĞÜNÇ, H , KOCAMAN, G . "SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 377-396
RIS TY - JOUR T1 - SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI AU - Hüseyin DALĞAR , Harun ÖĞÜNÇ , Gizem KOCAMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.435373 DO - 10.29067/muvu.435373 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 396 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.435373 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.435373 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI %A Hüseyin DALĞAR , Harun ÖĞÜNÇ , Gizem KOCAMAN %T SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.435373 %U 10.29067/muvu.435373
ISNAD DALĞAR, Hüseyin , ÖĞÜNÇ, Harun , KOCAMAN, Gizem . "SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 377-396. https://doi.org/10.29067/muvu.435373
AMA DALĞAR H , ÖĞÜNÇ H , KOCAMAN G . SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI. JATS. 2019; 12(2): 377-396.
Vancouver DALĞAR H , ÖĞÜNÇ H , KOCAMAN G . SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 396-377.