Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 14 - 26 2017-06-30

HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Metin KAPLAN [1] , Arzu UZUN [2]

411 493

Bu çalışmanın amacı, hizmetkar liderlik algılamalarının tükenmişlik üzerindeki etkisini analiz etmektir. Nevşehir ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışanlardan oluşan örneklemden anket aracılığıyla veri toplanmış ve değerlendirilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre; ahlaki davranmanın duygusal tükenme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu, ancak hizmetkar liderliğin diğer alt boyutlarının duygusal tükenme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Duygusal destek ve iyileştirme ile ahlaki davranmanın duyarsızlaşma üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu, diğer alt boyutların duyarsızlaşma üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Güçlendirmenin ise kişisel başarı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu, ancak diğer alt boyutların kişisel başarı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı araştırma bulguları arasında yer almaktadır.

Hizmetkar Liderlik, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı
 • Akgemci, T., Ögüt, A., ve Demirsel, M. T. (2007). Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Örnegi.15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., 320-327.
 • Akman, G., Özkan, C., ve Eriş, H. (2008). Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (13), 93-115.
 • Akyüz, B. ve Eren M. Ş. (2013). Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Eğitim Sektörü Üzerindeki Etkisine Yönelik Teorik Bir Çalışma.Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 191-205.
 • Arı, G.S. ve Bal, E.Ç. (2008). Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi.Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Ünivesitesi İ.İ.B.F., 15 (1), 131-148.
 • Baytok, A. ve Ergen, F. D., (2013). Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma.İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 105-132.
 • Blake, N. (2000). Designing Social Research. First Ed., Oxford, UK: Blackwell Publishers,.
 • Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama.D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 20 (2), 95-108.
 • Cerit, Y. (2008). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Tükenmişliklerine Etkisi.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 547-570.
 • Chi, J. L. and Chi, G. C. (2013). The Impact of Servant Leadership on Job Burnout Among Employees of a Christian Hospital.International Journal of Management & Human Resources, 1 (1), 86.
 • Çetinkaya, A. Ş.,Kaplan M. ve Öğüt A. (2013), DuygusalEmekileTükenmişlikArasındakiİlişkidePsikolojikSermayeninRolü.21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü,Kütahya, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, 481-483.
 • Gülova, A. A., İspirli, D. ve Eryılmaz, İ. (2014). İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma.Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 25-39.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri (Çeviren: SENESEN, U.; SENESEN, G.G.), İstanbul: LiteratürYayıncılık.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H. and Henderson, D. (2008). Servant Leadership: Development of a Multidimensional Measure and Multi-level Assessment.The Leadership Quarterly, 19, 161-177.
 • Maslach C., Jackson S. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupatıonal Behaviour, 2, 99-113.
 • Maslach, C., Schaufeli, W.B. and Leiter, M.P. (2001). Job Burnout. Annual Revew of Psychology, 52, 397-422.
 • Özgener, S. and Iraz, R. (2006). Customer Relationship Management in Small-Medium Enterprises: The Case of Turkish Tourism Industry. Tourism Management,27, 1356-1363.
 • Polatcı, S. ve Özyer, K. (2015). Rol Stresörlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma.The Journal of Academic Social Science Studies, 33 (Spring), 29-40.
 • Robson, C. (2002). Realword Research. Second Ed., Oxford: Blackwell Publ.
 • Rude, W. (2004). The Connection Between Servant Leadership and Job Burnout.A Thesis in Partial Fulfilliment of the Requirements fort he Degree of Master of Arts, Trinty Western University, Canada.
 • Rude, W. J. and Trinity, W. (2003). Paradoxical Leadership: The Impcat of Servant-Leadership on Burnout of Staff. Servant Leadership Research Roundtable, August, 1-9.
 • Sanı, F. O. Ü., Çalışkan, S. C., Atan, Ö. ve Yozgat, U. (2013). Öğretim Üyelerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları ve Ardılları Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13 (1), 63-82.
 • Spears, L. C. (2004). Practicing Servant-Leadership. Leader to Leader, Fall, 7–11.
Subjects Social
Journal Section Full Issue
Authors

Author: Metin KAPLAN
Country: Turkey


Author: Arzu UZUN

Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { nevsosbilen304332, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {14 - 26}, doi = {}, title = {HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KAPLAN, Metin and UZUN, Arzu} }
APA KAPLAN, M , UZUN, A . (2017). HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7 (1), 14-26. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nevsosbilen/issue/29962/304332
MLA KAPLAN, M , UZUN, A . "HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 7 (2017): 14-26 <http://dergipark.org.tr/nevsosbilen/issue/29962/304332>
Chicago KAPLAN, M , UZUN, A . "HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 7 (2017): 14-26
RIS TY - JOUR T1 - HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Metin KAPLAN , Arzu UZUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 26 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Metin KAPLAN , Arzu UZUN %T HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD KAPLAN, Metin , UZUN, Arzu . "HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 7 / 1 (June 2017): 14-26.
AMA KAPLAN M , UZUN A . HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2017; 7(1): 14-26.
Vancouver KAPLAN M , UZUN A . HİZMETKAR LİDERLİK ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2017; 7(1): 26-14.