Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 287 - 309 2018-12-20

İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ

Metin KAPLAN [1]

105 239

İş erteleme, işleri yarına kadar erteleme, daha sonraya bırakma, ağırdan alma ve geciktirme anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, demografik özellikler açısından çalışanların iş erteleme davranışları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada bağımsız değişken demografik özellikler, bağımlı değişken ise iş ertelemedir. Veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmış olup, anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iş erteleme, ikinci bölümde ise demografik özellikler ile ilgili sorular yer almaktadır. Araştırmanın örneklemini, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan 218 iş gören oluşturmaktadır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek içi K-S testi uygulanmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için, parametrik olmayan testler; Mann-Whitney U” ve “Kruskall Wallis" testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, çalışanların eğitim düzeyi değişkeni açısından iş erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ancak çalışanların cinsiyet, medeni durum, yaş, iş deneyimi ve konum değişkenleri açısından iş erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya konulmuştur.

Demografik Özellikler, İş Erteleme, Banka Çalışanları
 • Aksu, A. Ira, N., Yalçınkaya, M. ve Yurttaş, A. (2017). Öğretim Elemanlarının İşi Erteleme Davranış Düzeyleri ile A-Tipi Kişilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,6(5): 2446-2458.
 • Aksoy, H. (2017). Kamu Kurumlarında Erteleme Davranışı: Bir Kamu Kurumunda Örnek Çalışma. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Arıkan E. H. (2016). Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri İle Akademik Erteleme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Sivas.
 • Aktan, S. (2016). Gençlerde Erteleme, Kişilik Özellikleri ve Duygu Düzenleme Güçlükleri Arasındaki İlişkiler. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Van.
 • Aydoğan, D. (2008) Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı ve Öz- Yeterlilik İle Açıklanabilirliği. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Ankara.
 • Balkıs, M. (2007). Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin Karar Verme Stilleri İle İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergis,. 21(1): 67-83.
 • Baltacı, A. (2017). Erteleme Davranışı Eğilimi ve Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Arasındakiİlişkiler: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 3(1): 56-80.
 • Cömert M (2009) Okul Yöneticilerinin Ertelemecilik Davranışları, İş Yükleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Algıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Malatya.
 • Çakıcı, Ç. D. (2003). Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme ve Akademik Erteleme Davranışının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çelik, B. Ç. (2014). Akademik Ertelemenin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Açıklanması ve Gerçeklik Terapisine Dayalı Akademik Erteleme ile Başa Çıkma Eğitim Programının Etkiliğinin Sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Trabzon.
 • Çelikkaleli Ö, Akbay, E. S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 237-254.
 • Çeri K. B., Çavuşoğlu, C. ve Güral, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 34: 385-394.
 • Çetin, Ş. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 1-7.
 • Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin İşleri Son Ana Erteleme Eğilimlerinin, Mesleki Yeterlilik Algıları, Mesleki Deneyimleri ve Branşları Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Eğitimin Psikolojik Temelleri Programı, Ankara.
 • Gürültü E. ve Deniz, L. (2017). Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ve Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(1): 772-788.
 • Kaplan M, Hatice, U. (2017). Psikolojik Sermayenin İş Erteleme Davranışı Üzerindeki Etkisi; Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52: 442-454.
 • Özkan, G, Akdemir, B. (2017). Örgütsel Sinizmin Çalışanlarda Erteleme Davranışına Etkisinde Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal, 3(8): 387-402.
 • Sadykova G. (2016). İş Rolü Belirsizliğinin İşyerindeki Erteleme Alışkanlığı (Prokrastinasyon) Üzerine Etkisi: Hizmet Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1): 87-112.
 • Şirin, E. K, ve Duman, S. (2018). Cinsiyete Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Genel Erteleme ve Akademik Özyeterliğin Rolü. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 1-10.
 • Tuckman, B. W. (1991). The Development and Concurrent Validity of the Procrastination Scale. Educational and Psychological Measurement, 51; 473-480.
 • Yıldırım, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarı, Akademik Erteleme, Kopya Çekme ve Devamsızlık Durumlarının Yordayıcısı Olarak Sosyal Bağlılık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programı, Tokat.
 • Yiğit, R. ve Dilmaç, B. (2011). Ortaöğretimde Öğrencilerinin Sahip Oldukları İnsani Değerler İle Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31: 159-178.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Full Issue
Authors

Author: Metin KAPLAN (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @research article { nevsosbilen453179, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {287 - 309}, doi = {10.30783/nevsosbilen.453179}, title = {İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KAPLAN, Metin} }
APA KAPLAN, M . (2018). İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8 (2), 287-309. DOI: 10.30783/nevsosbilen.453179
MLA KAPLAN, M . "İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 8 (2018): 287-309 <http://dergipark.org.tr/nevsosbilen/issue/41375/453179>
Chicago KAPLAN, M . "İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 8 (2018): 287-309
RIS TY - JOUR T1 - İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ AU - Metin KAPLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30783/nevsosbilen.453179 DO - 10.30783/nevsosbilen.453179 T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 309 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-3871 M3 - doi: 10.30783/nevsosbilen.453179 UR - https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.453179 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ %A Metin KAPLAN %T İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ %D 2018 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 8 %N 2 %R doi: 10.30783/nevsosbilen.453179 %U 10.30783/nevsosbilen.453179
ISNAD KAPLAN, Metin . "İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 8 / 2 (December 2018): 287-309. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.453179
AMA KAPLAN M . İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2018; 8(2): 287-309.
Vancouver KAPLAN M . İŞ ERTELEME: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2018; 8(2): 309-287.