Year 2008, Volume 1, Issue 1, Pages 59 - 71 2008-04-01

İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.
İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.

Fulden KARADAL Murat TÜRK [1]

339 408

At the last quarter of 20. century’s, incredible technological developments provided technology management to be a developing branch of science too. Now, unless firms use to technology in their works they cannot be succesfull. After Total Quality Management has being applied; faster, more quality and cheapper production which is the aim of all the firms can only be done with the perfect use of technology in bussines process. In this paper, it is being mentioned consept of technology management and its history and also process of its application and its future. Aspecially, studies which are being done nowadays, for efficant use of technology management in firms is the main subject of this paper.
20. yy’ın son çeyreğindeki, baş döndürücü teknolojik gelişmeler, teknoloji yönetiminin de yönetim biliminin gelişen bir dalı olmasını sağlamıştır. Günümüzde işletmeler, teknolojiyi işlerine dahil etmedikleri sürece başarılı olamamaktadır. Toplam kalite yönetiminin uygulamaya geçirilmesiyle tüm işletmelerin amacı olan; daha hızlı, daha kaliteli ve daha ucuz üretim, ancak, teknolojinin işletme süreçlerinde kusursuz biçimde uygulanması sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Teknolojinin işletme süreçlerinde kusursuz biçimde uygulanması ise doğru teknoloji yönetimiyle mümkündür. Bu çalışmada, teknoloji yönetimi kavramından ve tarihçesinden, uygulanmasındaki süreçlerden ve geleceğinden bahsedilmektedir. Özellikle, teknoloji yönetiminin işletmelerde etkin biçimde kullanılması için, son yıllarda yapılan çalışmalar bu makalenin asıl konusunu oluşturmaktadır.
 • ARIKAN, Sahir(2008), “Bilgisayar Destekli Üretim”, http:// www.aku.edu.tr/~recepozkan/ doktora/ Donem_ II/Uretim%20Sistemleri/Bilgisayar%20Destekli%20UretimModelleme%20Kaynaklar/CAM.pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • ATALAY, İlker (2003), http://www.ilkeratalay.com(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • AYDOĞAN, Enver ve Süleyman SEMİZ(2004), “İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri Üretim Teknolojileri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, http://www.sosyalbil. selcuk.edu.tr/sos_mak/ makaleler%5CEnver% 20AYDO%C4%9, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • BELLAMY, Al; Pamela BECKER and Paul KUWIK(2008), “Developing a Technology Management
 • Curriculum from the Perspective of Strategic Intent”, The Journal of Technology Studies.
 • BERMAN, Evan; Eduardo, VASCONCELLOS and William B.WERTHER(1994), “Executive Levers for the
 • Strategic Management of Technology: Leaders Must Have the Tool to Move Their Firms
 • Toward the Use of Technology as a Strategic Resource”, Business Horizons, Vol: 37, No:1.
 • CETRON, Marvin and Owen DAVIES(2001), “Trends Now Changing the World: Technology, the Workplace,
 • Management, and Institutions”, The Futurist; Mar/Apr 2001; 35, 2.
 • CENGİZ, Yaşar Baki ve Yeşim Yayla ÖZTÜRK(1995), “Dizayn Kalitesinin Oluşturulmasında Eşzamanlı
 • Mühendislik Yaklaşımı”, IV. Ulusal Kalite Kongresi, Toplam Kalite Yönetimi ve
 • Eğitimde Kalite, 8-9 Kasım 1995, Cilt: 1, İstanbul, 85.
 • ÇETİNDAMAR, Dilek(2003), http://www.mmoistanbul.org, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • DENİZ, Nevin(1999), Global Eğitim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ERDAL, Murat(2008), www.meslekiyeterlilik.com/inovasyon/9.Yenilik%20Yonetimi%20ve%20Yaratici%20 orgut%.(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • GARCI´A-MUİN˜A, Fernando E. ve Eva PELECHANO-BARAHONA(2008), “The Complexity of Technological Capital and Legal Protection Mechanisms”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 1, 2008, 86-104 q Emerald Group Publishing Limited 1469-1930 DOI 10.1108/14691930810845821.
 • GÖKŞEN, Yılmaz ve Sabri ERDEM(2003), “Hücresel Üretim Sisteminde Makine-Parça Ailelerinin Oluşturulmasında Dengeli Talep-Kapasite Ve Dengesiz Talep-Kapasite Durumunun Analizi”, http://www.emu.edu.tr/ smeconf/turkcep df/ bildiri_ 24.pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • http://enm.blogcu.com/4543333/ 2007, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Moore_Yasası%C4%B1, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • http://www.aydesign.net,İnternet ve İntranet Nedir?, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • http://www.egitimilanlari.com/default.asp?pg=makale_goster&makale_id=1896, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008)
 • http://www.tyd.org.tr/teknolojiyonetimi.pdf, (29.10.2006), (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • İŞMAN, Aytekin(2001), “Teknolojinin Felsefi Temelleri Sakarya Üniversitesi Eğitim, 2001 -ef.sakarya.edu.tr”, http://www.ef.sakarya.edu.tr/dergi/efdergisayi1.pdf. ,(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • KEPENEK, Yakup(1997), Küreselleşmenin Ekonomik ve Siyasal Boyutları, Ed. Martin Setzer ve diğerleri, SODEV Yayınları, Ankara:, 51-55.
 • LEE, Sungjoo; Sungryon KANG; Euisuk PARK and Yongtae PARK(2008), “Applying Technology Road- Maps in Project Selection and Planning”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 25, No: 1, 39-51 q Emerald Group Publishing Limited 0265-671X DOI 10.1108/ 02656710810843568(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • MESTÇİ, Aytaç ve R. Haluk KUL(2005), “Teknoşirket’lerde Kriz Yönetim Sistemi”, http://ab.org.tr/ab05/ tammetin/156.pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • NISBERG, Jay N. (2007), “Future Trends and Accelerated Change”, Firm Of The Future, June.
 • ROTHWELL, Roy(1994), “Towards the Fifth-Generation Innovation Process”, International Marketing Review, Vol: 11, No: 1, 8.
 • SARIHAN, Halime İnceler(1998), Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul, 56-57.
 • SEVİM, Şerafettin ve Mesut ÖNCEL(2002), “İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Çalışması”, inettr.org.tr/inetconf8/bildiri/ 122.doc İnet.Tr.02 Konferansı, 15-21 Aralık, İstanbul, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • SOYAK, Alkan(2002), “Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye: Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-ge Destekleri Açısından Bir Değerlendirme”, Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, http://mimoza.marmara.edu.tr/~asoyak/teknoloji-politikasi-sinaimulkiyet (alkan) .pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • SZCZERBICKI, Edward(2006), “Intelligent Information, Knowledge and Technology Management”, Cybernetics and Systems: An International Journal, 37: 505–508, Copyright Q 2006 Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0196-9722 print=1087-6553 online DOI: 10.1080/01969720600734370.(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008)
 • ŞİMŞEK, Şerif(1978), Teknolojik Değişim ve Yönetim Sorunları, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 71.
 • TEKİN, Mahmut; Hasan Kürşat GÜLEŞ ve Adem ÖĞÜT(2003), Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, 79.
 • TÜRK, Murat(1998), “Bir İşletme Stratejisi Olarak Teknoloji Yönetimi ve Tekstil Sanayii’ndeki Sorunların Çözümü Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana.
 • ULUĞ, Feyzi(2000), İlköğretimde Teknoloji Eğitimi, Ankara: Millî Eğitim Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 2000 - yayim.meb.gov.tr, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146 /ulug.htm.(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • YILDIZ, Erhan(2007), Teknoloji Yönetimi, http://kutuphane.ksu.edu.tr/e tez/sbe/T00712/erhan_ yildiz_tez.pdf . (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
 • ZERENLER, Muammer; Necdet TÜRKER ve Esen ŞAHİN(2007), “Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkisi” http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/ 2007/17/ MZERENLER -NTURKER-ESAHIN.PDF., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fulden KARADAL Murat TÜRK

Bibtex @ { niguiibfd211311, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {59 - 71}, doi = {}, title = {İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.}, key = {cite}, author = {TÜRK, Fulden KARADAL Murat} }
APA TÜRK, F . (2008). İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 59-71. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211311
MLA TÜRK, F . "İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 59-71 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211311>
Chicago TÜRK, F . "İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 59-71
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. AU - Fulden KARADAL Murat TÜRK Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 71 VL - 1 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. %A Fulden KARADAL Murat TÜRK %T İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. %D 2008 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD TÜRK, Fulden KARADAL Murat . "İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 / 1 (April 2008): 59-71.