Year 2010, Volume 3, Issue 1, Pages 98 - 115 2010-04-01

Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.
Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.

Ruziye COP Deniz OYAN [1]

253 212

There have been many considerable changes in the world together with the development of communication technology. One of such changes is the becoming widespread of the usage of computer among consumers, and the emergence of a new sales method so called marketing in the internet medium. Thanks to the conveniences and advantages which the Internet technology has brought, consumers taking recognizance of such conveniences have trended to the shopping being made in the internet medium in order to rise their living standards and to spare much more time for themselves in social places. Opportunities of the place where consumers are located show differences in respect of shopping. While it is possible to encounter many shops and sales points in greater cities, such a situation is nearly not subject matter for a small town. This work, the behaviors of the consumers doing shopping in the Internet Medium have been studied in-depth, and the issue on how the living conditions and the places where the consumers are living affect their buying behaviors.
Dünyada iletişim teknolojisinin gelişmesiyle değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerden bir tanesi de, bilgisayar kullanımının tüketiciler arasında yaygınlaşması ve internet ortamında pazarlama olarak adlandırılan yeni yönteminin ortaya çıkmasıdır. İnternet teknolojisinin getirmiş olduğu kolaylıklar ve avantajların farkına varan tüketici, yaşam standardını artırmak, kendisine sosyal alanda, daha fazla zaman ayırmak için internet ortamında alışveriş yapmaya yönelmiştir. Tüketicilerin bulunduğu yerin, alışveriş açısından olanakları farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde adım başı mağaza ve satış yeriyle karşılaşmak mümkünken, bu durum bazen küçük bir kasabada yok denilecek kadar azdır. Bu çalışmada, internet ortamında alışveriş yapan tüketicilerin davranışları belirlenip, yaşam koşulları ve bulundukları yerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediği konusu incelenmiştir.
 • AKIN, H.Bahadır (1999), “World Wide Web’in Gelişmesi ve WEB Temelli Uygulamaların E-Ticaret Üzerine Etkisi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 13 (75), Mayıs-Haziran.
 • AKIN, Murat (1998), “İnternet’in İşletmelere Sunduğu Yeni Ufuk: Sanal Pazarlama”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 2 (70), Temmuz-Ağustos.
 • ALLEN, D.Ware (1998), İnternet Öğrenim Kılavuzu, Çeviren: Cahit Akın, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
 • ALTINTAŞ, M.Hakan, F.Çınar ALTINTAŞ ve TOKOL, Tuncer (2006), “E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimine Etkisi: Türkiye’deki İhracatçı KOBİ’ler Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4).
 • BAŞAR, M.Sinan ve LÜTFÜ, Öztürk (2004), “E-ticaretin Önündeki Engeller Güvenirlik”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Ankara.
 • BENSGHİR, Türksel Kaya (1996), Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, Ankara: TODAİE Yayın No: 274.
 • BRYNJOLFSSON, Erik ve SMITH, Michael, D. (2000), “Frictionless Commerce A Comparison of İnternet and Conventional Retailers”, Management Science,46(4), April.
 • COŞKUN, Neslihan (2004), “Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2).
 • COŞKUN, Neslihan (2005), “Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslar Arası Düzeyde Çözüm Arayışlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi14(1).
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (2006), “Türkiye ve Dünyada Yapılan Sanal Fuarların Sorunları ve E-Ticaretin Sağladığı Avantajların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 35(2).
 • ÇEŞTEPE, Hamza (2003), “Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri: Dünya ve Türkiye Üzerinde Bir Değerlendirme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,22(1).
 • DEMİRCİ, Aybala (2007), “Doğrudan Pazarlama: Tüketici Açısından Avantaj ve Dezavantajları”, Meslek Eğitim Dergisi, 17.
 • EKİN, Nurettin (1998), Bilgi Ekonomisinde E-Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:61.
 • ELİBOL, Halil ve KESİCİ, Burcu (2004), “Çağdaş İşletmecilik açısından Elektronik Ticaret”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11.
 • ERDAL, Murat; (2003), “Elektronik Devlet”, Pazarlama Dünyası Dergisi,17, Mayıs- Haziran.
 • GÜLMEZ, Mustafa; (2002), “İnternet’te Mükemmel Müşteri Hizmeti Nasıl Sağlanır?” Pazarlama Dünyası Dergisi, 16, Temmuz-Ağustos.
 • HALSTEAD, Diane ve BECHERER Richard C. (2003), “Internet auction sellers:does size really matter?”, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy,13(3).
 • KALAYCI, Şeref (2008), SPSS Uygulamalar Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara:3 Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • KALAYCI, Cemalettin (2004), “Elektronik ticaret ve muhtemel ekonomik etkileri” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:XXIII, Sayı:1.
 • KIRCOVA, İbrahim (2005), İnternet’te Pazarlama, İstanbul: Beta Yayın (3. Baskı).
 • KÜÇÜK, S. Ümit (1998), “Sanal Ortamda Pazarlama ve İşletme Faaliyetlerine Etkileri”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 12(71), Eylül-Ekim.
 • KÜÇÜKGÖRKEY, Aslı; (2002), Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret, Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat ve İşletme Bölümü, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi/ Bildiriler Kitabı,10-11 Mayıs.
 • LEVY, Michael ve WEITZ, Barton A. (2001), Retailing Management, New York: McGraw-Hill.
 • MERRILEES, Bill ve JAYAWARDHENA Chanaka (2009), “European Journal of Marketing”, Vol:43, No:9/10, Brunel University, Uxbridge.
 • MEYER, J.Axel (1994), “A Scenario of Computer – Intergrated Marketing”, Marketing and Research Today,22(3), August.
 • NAKİP, Mahir (2003), Pazarlama Araştırmaları (Teknikler ve Uygulamalar), Ankara: Seçkin Yayınları.
 • NAKİP, Mahir ve GEDİKLİ, Cüneyt (1996), “Doğrudan Pazarlama ve Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi”, Pazarlama Dünyası, 10(59), Eylül-Ekim.
 • ÖZMORALI, Hakkı (2004), “Müşteriye Adıyla Seslenen Pazarlama” Marketing Türkiye Dergisi, 2(47), 1 Mart.
 • ROBERTS, M.Lou ve BERGER, Paul D. (1989), Direct Marketing Management, Prentice, Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • STOEL, Leslie ve JEONG Sowon (2010), “Beliefs of small, independenetly owned rural retailers about internet use:a typology”, Marketing İntelligence @Planing, 28(1).
 • SWATMAN, Paule M.C. (1997), “Small Business use of the Internet”, International Marketing Review, 14(5), Monash University, Australia.
 • ŞAHİN, Ayşe (2001), “İşletmeler Arası Pazarlamada İnternet Üzerinde Elektronik Ticaret”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 15(6), Kasım-Aralık.
 • ŞAHİN, İ. Erem (2007), “Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’de E-Ticaret ve Vergilendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13)
 • TAVMERGEN, İge (1999), “Doğrudan Pazarlama ve Katalog Kullanımı”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 13(76).
 • T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (2009), “Panik Yapmayın E-Ticaret Yapın”, http://wwe.e-ticaret.gov.tr. Erişim tarihi:12.05.2009.
 • TEK, Ö.Baybars (1997), Pazarlama İlkeleri, İzmir: Geliştirilmiş (7. Baskı).
 • UYDACI, Mert (2004), “Pazarlamada Elektronik Posta Kullanımı”, Ekonomi, İşletme, Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, 4(1-2), Ocak-Temmuz.
 • UZUNOĞLU, Ebru (2007), “Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Model Olarak Değer İletim Sistemi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), Nisan.
 • VENTURA, Keti (2003), “Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaşanan Teknoloji- Tabanlı Değişim”, Ekonomi, İşletme, Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, 3(1-2), Ocak-Temmuz.
 • VASSOS, Tom (1996), Strategic İnternet Marketing, USA: Business Computer Library.
 • YAYLI, Ali (2000), “Doğrudan Pazarlama Aracı Olarak İnternet (Konaklama İşletmeciliği Örneği)”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 14(79), Ocak-Şubat.
 • YU, Jun (2006), “Marketing to Chinese consumers on the internet”, Marketing Intelligence & Planning, 24(4), Chicago, Illinois, Usa.
 • WALTER, Quade (1980), “There İs A Lot Of Satisfaction In Direct Marketing”, Fortune,
 • WHİTE, Gregory K. (1997), “International online marketing of foods to US consumers”, International Marketing Review, 14(5), Maine, Usa.
 • WU, ShwuveIng (2002), “Internet Marketing Involvement and Consumer Behavior”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 14(4), Taichung, Taiwan 411.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ruziye COP Deniz OYAN

Bibtex @ { niguiibfd211351, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {98 - 115}, doi = {}, title = {Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.}, key = {cite}, author = {OYAN, Ruziye COP Deniz} }
APA OYAN, R . (2010). Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 98-115. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211351
MLA OYAN, R . "Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 98-115 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211351>
Chicago OYAN, R . "Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 98-115
RIS TY - JOUR T1 - Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. AU - Ruziye COP Deniz OYAN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 115 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. %A Ruziye COP Deniz OYAN %T Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. %D 2010 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD OYAN, Ruziye COP Deniz . "Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (April 2010): 98-115.