Year 2010, Volume 3, Issue 1, Pages 146 - 157 2010-04-01

Sürdürülebilir Gelişme Açısından Göller ve Yaşanan Tehditler: Akşehir Gölü Örneği.
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ

Handan ERDAL [1]

234 257

The biological abundance, natural beaty, coast productivity and physical characteristics of lakes have constituted habitat prefered by the people firstly. It is known that, technologic developments destroyed to ecosystem in this area and this is very harmful. To be seen as pour region of agriculture-settlement areas of lakes and negative intervenes of people to ecosystem is caused anxieties forming on constituousness of our natural areas. Ecological structure of the lake has been affected by the 81 settlement in surrounding area. In this study, it was aimed to determine solution suggestions related protection Akehir Lake's structure. Also, for the last fifty years, the people have been contibued wrong intervenes to Lake Akşehir and this position has been caused negative results. Another goal of this study was to determine of these negative results and to bring solution suggestions. Observations and researches made in Lake Eğirdir and its environment have been supported by related literature and studies.
Göllerin biyolojik zenginlikleri, doğal güzellikleri, kıyıların verimliliği ve fiziki özellikleri; insanların ilk tercih ettikleri ortamları oluşturmuştur. Bu alanların teknolojik gelişmelerle hızlanan tahrip ve yok etme çalışmaları, ekosisteme önemli oranda zarar verecek düzeylere ulaştığı bilinmektedir. Göllerin, tarım ve yerleşim alanlarının artık alan olarak görülmesi ve ekosisteme insanların olumsuz müdahaleleri doğal alanlarımızın sürdürülebilirliğinde ciddi kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. Akşehir Gölü'nün ekolojik yapısı, çevresindeki 81 yerleşim alanının etkisi altındadır. Bu çalışmada, Akşehir Gölü'nde insanların son elli yıldır çeşitli nedenlerle sürdürdükleri yanlış müdahalelerin, gölün ekolojik yapısında oluşturduğu olumsuzlukların sonuçlarını ve gölün mevcut yapısının korunmasıyla ilgili çözüm önerileri amaçlanmıştır. Akşehir Gölü ve çevresinde yürütülen etüt ve gözlemler, havzada konu ile ilgili yaptığımız araştırmalarımız ve literatürlerle desteklenmiştir.
 • ıı .“rlak Ainm'an. libwr (.m'n: Sam-Jan Vuh'ı Yawn-Ila”.
 • ANONYML‘L 5 "FM]. J ula-a AMİN ?' MG'L' (i 'nyîıılın. mıı
 • r. BUI\'J|IIII Huiud ı;
 • \R UOBA. UCIIL ÜDÜ"). “L': Ic Ekannırıiı Gıl
 • Tüpün. MKII) wi. Ankara. ml T-l-iTS. ıı Ksmı'mywıırı-n amlı-ıı A'sMAA:HmwllW]1."‘Sn_u.\L|ul: '.r Kama" Sdzlcgmhi" r'hbidr III: hıı—"ııı I'Jrr" '
 • m ."KI'IREcII vc hı ıtem Sııruılaııııııı ms_ıc _Lılııııık :ılyıııırııuı [ ııı.-ı ııı: Bıı mic A -f_mI.€.' hIIIkIL'Ier' mo Arı urn.
 • Lşjl :Kf'HNr MIL-my {:‘Ml L'ikD.L~jIk 'leume DON". Çın-. Alıılıliıh Yıkılan. ayının 'ı'yyınlı'm. lsıııııbıır.
 • MURT. lı'q'âı'l [Pilli-1“. III.—şişm Dünyalı Sn:)ulııji. Mfr Yw— ıılşıı' E=m'lıul.
 • L'.[Iİ|K Şama. Ccllgii MEI—IN v: M. Ilıcı'ı CÖP-K I‘I'şl' EtrrŞşll‘. SJ millikll‘ri W Flwpsnkıclmı
 • (II:-ine muş-.ıımılar. Ewr [;ı'ıı'ı'ı M g'ı-wr .Sdıı...vı'c'ı Sampsqıwnw. (I MAJ-Is. Bolvadin- Afym. mum.-ııı; rm ( "yıxımlsıımmi nanm-. amm- m Inn. Pın'ıi: ııwuı. SLIM A.. Knıuıııııaıw. my}: mum mum. [ımı-ııı. ERDAL. Halıt—m '.(İII ' '.IİH'L' rim (kukla ulll'WI-I 3
 • l'o Cd; ı'ı'rı. : v: Coma-L
 • Mın nün.“ L ııı., av km []nwımîıiı IJil. 'I'aı nanm. mm.: mı.-4
 • away;-ı...... I-.I. amacı.-ııı. ve: Mam ama; fılmı. Lem Snrıııcrı Ncmııeı L'Iizm-Jor [Luz-men ve
 • Mnıksıy Anlayışı"llcııiklı'ııL'chıııı—ı ııı—(ııı. Y'nyınrıl'. ı m
 • ı1ıı ıı: Tu a \‘IJşlle'Jlll Ko-uu'a Kıııııjnııııırı : Hmın'anı END.- f. I57 FISIJNI'M‘ I'I NIJI KI -. Hzr-ırı [Man.îWM "î'ı'ıı'nııııJı: açıklık mı. i'oIIIII'III-I, rm mm blush.
 • Yıl HISin-udi". GÖRMEZ. [Ç.—ım] [ Tumi“ [iL-ıı v| . Hasırın. :.".Üıwi-Lz. M.vıal Izurm. CrwŞimimi II: E'n‘imn'iazi Kiaa‘wai. Anka" GORMEZ. Kımaı [zou-n. ıcı—mr 5min. Nobel VaIIIILeIrI.AnJIII:.a (:?um AR. 'Thnıu : ıoiîjı. “".-imi. Bnyuııcı Ar.:ınıu da Tahinin nagişiı-rı'". Çal-N Ic İman. Andık. Sayı ti. C.IDDFNS Anılımıyç _ümj,ı'nmruji aşı-.iç Yayınını-.. Anları. GU'HER. HJscyin “9615]. “Men. Eriki. Hamill Ve Pvc .1: lecm'i'Kirklmli} Zooplanklunik
 • mammalian ıRnııfem. ı' kı.?xfm. Camii'ni v.: Minimal Dıgıl-. mlarr" . I. G.Pa- Bı:
 • Em. DMTezi. h'iaaıı- Maya- Haziran I998. Sayı: ..
 • _ [ms—'.). may can»: && er ur yanar..-. . Ömlhh'ıvı'. .rri Yayınını,
 • LNFL‘JDLK Ilumil ( I9651. Türk.-Jr Gâ'lı'e'n', [ılanuul Üniverıiı:siYuyınla.1.Nır llSS
 • KAPLAN. WI [ınan Kan-: rf (rm swuian ı.— “*“an mm.-_.w'e. Bın'zğı miş
 • rai-,wılnrı 'Tulrı DLL'si No. IS. Amara. mı.-wr N'mnalin(l'}93)."1h9diiv I'iniiIIIie iiIiIIczi Tnnuııuşnu". u maaşımı” Xruuı'my:
 • Bfidırı'Ozraıı. ;. [Ti Ankara KELE$_ Rusun “99m. K.'Jııhiı'jııf ününden- 5:37 KESİCİ. Liz—Jül] "Phi—ayırır: . Iısfııiih L.‘nin Aksehir Golu Km {palatal—Ina Ohm Ddijlerj". mam-w
 • Alıyııfm U." m. Uıfrmaf Alo—ij. 36-29 Haziran .VıM'ız Tekn—ik ['u v.. İsıazıiıul. Kışı anaam. Min: [ıf-ımı. c..-y.— w: now. Rm Kiuimi,1mniui MENGİ. may”. .:uga... Nesrin Izm x şinwişnwg Vrmlı'ewz Çığ-mda IIII-Igmi imam'a-i..
 • comman-,.— ram,-nm I. Siyasal K'.w':ıuvi.Ank=rı '1'ı_-'ıui.ı_î. Ilhan zwli
 • Miri—Jan mi Mwamr Liam—.e :'ıımcm'n. um any: AIIIIIII'm.
 • ‘Jnşfy‘frri'l. rir. ryhn. Na. 1 .«nk.II—.I TORLAK. Eı-irıç 4.095]. Rır Kal . Wolfe-'1 (Hawk "waif (indim .‘f'd‘ Nakis. Yenel Ynımımlrr
 • Ümmi: Güncel Yu.-laıicn.) duacı-ııı Özgür, Nobel Yayın:. mum ‘l'l_|Ş .-IN_ Fen—ııı ama], 'm...» 4w Kmvwim m \III 'i'): AII'I'Iiimim rr mb.-N." Y.'ı'nılıliı'ır'ıiınıg
 • Hukuk..-’mkamlınıuclsitç ııii_ IaıiI-n- 'wafiı—uaiüııcgi_,x.ı.im (TRISH. Orhnr “990“ E'h'umunş w: Emma I))gralmufania .îalıdı'rrrı'ln'm'ır Kalkınmanın $'ın.
 • ı.'iır.uı.o1.-ıv ibgııiavımnsı. “ı'm? Cem Yayım Wim “mail"-mura
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Handan ERDAL

Bibtex @ { niguiibfd211354, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {146 - 157}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ERDAL, Handan} }
APA ERDAL, H . (2010). SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 146-157. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211354
MLA ERDAL, H . "SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 146-157 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211354>
Chicago ERDAL, H . "SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 146-157
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ AU - Handan ERDAL Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 157 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ %A Handan ERDAL %T SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ %D 2010 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ERDAL, Handan . "SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN GÖLLER VE YAŞANAN TEHDİTLER: AKŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (April 2010): 146-157.