Year 2018, Volume 13, Issue 4, Pages 121 - 131 2018-11-04

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Esra Eyyupoğlu [1] , Yaşar Özbay [2]

114 231

belirtilerinin psikolojik ihtiyaçlar ve çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Araştırma, 352 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formuve “Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği“ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde pearson korelasyon analizi, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, psikolojik ihtiyaçlar ve internet bağımlılığı belirtileri cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. İnternet bağımlılığı belirtileri ve psikolojik ihtiyaçlarla interneti kullanma amacı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İnternet bağımlılığı belirtileri ile psikolojik ihtiyaçlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon sonucuna göre ise, internet bağımlılığı belirtilerinin psikolojik ihtiyaçların yaklaşık %077’sini açıkladığı, internet bağımlılığı belirtilerinin psikolojik ihtiyaçların anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. 

İnternet Bağımlılığı Belirtileri, Psikolojik İhtiyaçlar, Üniversite Öğrencileri, İnterneti Kullanma Amacı, İnternet Bağımlılığı
 • • Anderson, K.J., (2001). Internet Use Among College Students: An Exploratory Study. Journal of American College Health, 50(1):21-26.
 • • Balta, Ç.Ö. ve Harzum, B.M., (2008). Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:41, Sayı:1, ss:187-205.
 • • Beard, K. and Wolf, E.M., (2001). Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383.
 • • Canoğulları, Ö. ve Güçray, S.S., (2017). Internet Bağımlılık Düzeyleri Farkli Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal Kaygıları ve Anne Baba Tutum Algılarının İncelenmesi, Journal of The Çukurova University, Institute of Social Sciences, Vol:26/1, pp:42-57.
 • • Caplan, S.E., (2002). Problematic Internet Use and Psychosocial Well-being: Development of a Theory-based Cognitive-Behavioral Measurement Instrument. Computer in Human Behavior, 18, 553-575.
 • • Davis, R.A., (2001). A Cognitive-behavioral Model for Pathological Internet Use (PIU). Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195.
 • • Deci, E.L. and Ryan, R.M., (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 4, 227–268.
 • • Durak, M. and Durak, E., (2013). Associations of Social Anxiety and Depression wiht Cognitions Related to Problematic Internet Use İn Youths. Education and Science, 38(169), 19-29.
 • • Eşici, H., (2014). Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği.
 • • Eysenck, H., Arnold, J.W., and Meili, R., (1972). Encyclopedia of Psychology. Fontana/Collins.
 • • Frey, L.M. and Wilhite, K., (2005). Our Five Basic Needs: Application for Understanding the Function of Behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156-160.
 • • Glasser, W., (1997). Choice Theory and Student Success. Education Digest, 63(3),16-21.
 • • Glasser, W., (2003). Seçim Teorisi. İstanbul:Hayat Yayınları.
 • • Griffiths, M.D., (1999). Internet Addiction: Fact or Fiction? The Psychologist, 12(5), 246- 250.
 • • Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., and Rimpela, A., (2004). Internet Addiction? Potentially Problematic Use of the Internet in a Population of 12-18 Year Old Adolescents. Addiction Research and Theory, 12(1), 89–96.
 • • Kandell, J.J., (1998). Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. Cyberpsychology and Behavior, 1, 11–17.
 • • Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • • Kutlu, M., Savcı, M., Demir, Y., Aysan, F., (2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 17(Ek.1):69-76.
 • • Morahan Martin, J. and Schumacher, P., (2000). Incidance an Correlates of Pathological Internet Use Among College Students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29.
 • • Nalwa, K. ve Anand, A., (2003). Internet Addiction in Students: A Cause of Concern. CyberPschology & Behavior, 6(6), 653-656.
 • • Oktan, V., (2015). Üniversite Öğrenci̇lerinde Problemli İnternet Kullanımı, Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281–292.
 • • Özbay, Y. ve Palancı, M., (2001). Sosyal Kaygı Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • • Özçınar, Z., (2011). The Relationship between Internet Addiction and Communication, Educational and Physical Problems of Adolescents in North Cyprus. Australian Journal of Guidance and Counselling, 21(1), 22–32.
 • • Peterson, A.V., (2000). Choice Theory and Reality Therapy. TCA Journal, 28(1), 41-50.
 • • Ryan, R.M., Rigby, C.S., and Przybylski, A.K., (2006). The Motivational Pull of Video Games: A Self-determination Theory Approach. Motivation and Emotion, 30, 347–364
 • • Shapira, N.A., Lessig, M.C., Goldsmith, T.D., Szabo, S.T., Lazoritz, M., Gold, M.S., et al., (2003). Problematic Internet Use: Proposed Classification and Diagnostic Criteria. Depress Anxiety, 17, 207-216.
 • • Shen, C.X., Liu, R.D., and Wang, D., (2013). Why are Children Attracted to the Internet? The Role of Need Satisfaction Perceived Online and Perceived in Daily Real Life. Computers in Human Behavior, 29, 185–192.
 • • Sheldon, K. and Bettencourt, B., (2002). Psychological Needs and Subjective Wellbeing in Social Groups. British Journal of Social Psychology, 41, 25-38.
 • • Şahin, İ. ve Kesici, Ş., (2009). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları ve İnternet Kullanım Fonksiyonlarının Problematik İnternet Kullanımlarını Yordaması. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
 • • Tanrıverdi, S., (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • • Wubbolding, R.E., (1988). Using Reality Therapy. Toronto: Fitzhenry and Whiteside Ltd.
 • • Young, K.S., (1996). Internet Addiction: The Emergence of a new Clinical Disorder. CyberPsychology and Behavior, 1(3), 237-244.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3501-9679
Author: Esra Eyyupoğlu (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9355-8238
Author: Yaşar Özbay
Institution: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 4, 2018

Bibtex @research article { nwsaedu462883, journal = {Education Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7274}, address = {NWSA}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {121 - 131}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Eyyupoğlu, Esra and Özbay, Yaşar} }
APA Eyyupoğlu, E , Özbay, Y . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ. Education Sciences, 13 (4), 121-131. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nwsaedu/issue/40132/462883
MLA Eyyupoğlu, E , Özbay, Y . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ". Education Sciences 13 (2018): 121-131 <http://dergipark.org.tr/nwsaedu/issue/40132/462883>
Chicago Eyyupoğlu, E , Özbay, Y . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ". Education Sciences 13 (2018): 121-131
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Esra Eyyupoğlu , Yaşar Özbay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Education Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 131 VL - 13 IS - 4 SN - -1308-7274 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Education Sciences ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Esra Eyyupoğlu , Yaşar Özbay %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Education Sciences %P -1308-7274 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Eyyupoğlu, Esra , Özbay, Yaşar . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ". Education Sciences 13 / 4 (November 2018): 121-131.
AMA Eyyupoğlu E , Özbay Y . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ. NWSA. 2018; 13(4): 121-131.
Vancouver Eyyupoğlu E , Özbay Y . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ. Education Sciences. 2018; 13(4): 131-121.