Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 98 - 109 2018-12-31

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ

Fatma Özmenoğlu Biyik [1]

69 160

Bu araştırmanın amacı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili yönetmeliklerinin emrettiği kurallar ile mevcut durumdaki küçük sanayi sitelerinde çalışanların ilgili durumları arasında farklılık ve benzerliklerini betimleyici bir inceleme yapmak ve  betimlenen bu durumların oluşturduğu sorunların nedenlerini ortaya çıkararak bunlar hakkında çözüm önerilerinde bulunmaktır.

TMMOB’nun 2017 Oda Raporunda, Türkiye de 2016 yılı itibariyle 470 adet küçük sanayi sitesinin bulunduğu, bu sanayi sitelerinde 105.975 işyeri olduğu ve toplam istihdam edilen çalışan sayısının 596.800 kişi olduğu belirtilmiştir ki bu sayı dahi araştırmanın önemini gözler önüne sermektedir(TMMOB Oda Raporu 2017)

Araştırma, araştırmacı tarafından önceden yapılandırılmış görüşme sorularının katılımcılara yüz yüze uygulanması ile elde edilen verilerin uygun istatistiki yöntemler ile incelenmesi ve görüşme öncesi kurulan ve görüşme sonrası elde edilen veriler ile ilaveler yapılan hipotezlerin test edilmesi şeklinde modellendiğinden ötürü araştırma tipi Nicel Araştırma Yöntemlerinden Betimleyici Araştırma Tipi olarak seçilmiştir.

Çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar literatür taraması ile tartışılmış ve sorunlara çözüm odaklı öneriler getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Küçük Sanayi Siteleri, İş Kanunu
 • 1. “Kss Tanımı Ve Kuruluş Hedefleri”, http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx (16.03.2007)
 • 2. 5510 sayılı SGK Kanunu
 • 3. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler
 • 4. Akarsu H. (2013), https://www.csgb.gov.tr/media/2070/meslekhastaliklari.pdf
 • 5. Alper Y.( 2012), Bazı Ülkelerde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Uygulamaları Ve Türkiye'deki Uygulama İle Karşılaştırılması, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.85.
 • 6. Andaç M, Risk Analizi ve Yönetimi (Çevrimiçi) http://www.csgb.gov.tr/csgbportal/showproperty/wlp%20repository/icdenetim/dosyal ar/calisma/riskanaliziveyonetimi 27 Kasım 2013 s.2-3
 • 7. Aslan E. (2007) T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü uzmanlık Tezi, Ankara
 • 8. Bayülken Y., Kütükoğlu C. (2012) Tmmob Makina Mühendisleri Odası
 • 9. Bayülken Y.-Kütükoğlu C.(2005) “Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Teknoparklar” Aralık 2005 / Ankara S:27
 • 10. Ceylan H., Başhelvacı Volkan S.(2011), “Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama”, Uluslararası Mühendislik Araştırma Ve Geliştirme Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, S.26
 • 11. Cox ve Flin, 1998:190
 • 12. Çelikdin B. (1999). “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İş Kazalarının Önlenmesi”, TUDEV İş Dünyası Dergisi, Sayı:6, Yıl:1999, s. 16-18.
 • 13. Çetindağ Ş. (2010), İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuattaki Güncel Durum, Tisk Yayınları No:86, S.1
 • 14. Çiçek Ö., Mehmet Ö.(2015), “Dünyada Ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi”, Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, S.111
 • 15. Durdu H. İ.(2015), İş Kazalarının Ekonomik Analizi Ve Bazı Sektörler Bazında Değerlendirilmesi, Sosyal Güvence Dergisi, S.6
 • 16. Eroğlu Ş. (1998). “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, TUDEV İş Dünyası Dergisi, Sayı:1, Yıl: 1998, s. 33
 • 17. EROL S. (2015)Japon Çalışma Hayatının İki Büyük Problemi: Karoshi Ve KarojisatsuÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 3 / Sayı: 1 / Ocak-Nisan 2015 / Sayfa: 15-31
 • 18. EVANS, L. (1991), TrafficSafetyandthe Driver, Van NostrandReinhold, Newyork
 • 19. Gerek H. N.(2006), İş Sağlığı Ve İş Güvenliği, Eskişehir, S.4
 • 20. http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1429
 • 21. ILO, 2009
 • 22. İş Kanunu 4857 Sayılı Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi:10.6.2003 Sayı: 25134
 • 23. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı Madde 3. Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 30.6.2012 Sayı: 28339
 • 24. KALYONCUOĞLU, F. Ş. (1999). “Sürücü Niteliklerinin Trafik Kazaları Üzerine Etkisi.”II. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi
 • 25. KARA, İ. H. SITMAPINAR, K., ERDEM, Ö., KAPLAN, M., ALDEMİR, M. (2007)“Diyarbakır İlinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi.”
 • 26. Kurt M. (1998), “Ergonomi ve İş Güvenliği”, Tudev İş Dünyası Dergisi, Sayı: 1, Yıl: Mart-Nisan 1998
 • 27. KÜÇÜK.S(2014) Doktora Tezi ‘’Adlî Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi’ne Kusur Durumu Tespiti İstemiyle Gönderilen Ölümlü Araç Kazalarında Sürücü Kusur Durumları Ve Sürücülerin Sosyo demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi’’
 • 28. LESLIE, J.C., ROONEY F. (1996), PsychologicalFactors in Road TrafficAccidents-Statistical Evidentsand A StudyofTheEffects of Viewingand Anti-Speeding Film, IrishJournal of Psychology, Vol.17, No.1, pp.35-47.
 • 29. Mesleki Eğitim Kanunu. Kanun Numarası: 3308 Kabul Tarihi: 5/6/1986 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 19/6/1986 Sayı: 19139 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5Cilt: 26
 • 30. Orhan S.( 2015), İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvencesi Sorunu, Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, S.72
 • 31. Osbuk, “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Kuruluşu Ve Gelişimi”, http://www.osbuk.org/doc/osbukuygulamalar.doc (26.04.2007)
 • 32. ÖZARSLAN Y. 2010Özel Güvenlik Eğitiminin Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği) T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara
 • 33. ÖZDAMAR .K (2003) Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kaan Kitabevi-Eskişehir
 • 34. Özkılıç Ö.(2005), İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Ankara, S.1
 • 35. Pala K. (2005). ISG Politikası ve Güvenlik Kültürü. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, S.19
 • 36. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426
 • 37. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı; Organize Sanayi Bölgeleri Ve Küçük Sanayi Siteleri Sempozyumu, Ankara 1996, S.41.)
 • 38. SOYLU, M.(2006) Özel Güvenlik Personeline Yönelik Düzenlenen Temel Eğitim Etkinliklerine İlişkin Personel Algıları Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı Aralık
 • 39. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 2017 Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri Ve Teknoparklar Ekim Yayın No: Mmo/675
 • 40. Toptaş, Ü.(1996); Özel Ve Devlet Destekli Küçük Sanayi Siteleri Sorunlar Ve Gelişme Perspektifleri, Türkiye Esnaf-Sanatkar Ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü (Tes-Ar) Yayını, Tes-Ar Araştırma Notları, No: 6, Ankara 1996. S.5.
 • 41. Uzunoğlu, S. – Alkin K.(2003); Dünyada Ve Türkiye’de Özel Sanayi Bölgeleri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2003-7, İstanbul 2003, S.11.
 • 42. WHO 2018 http://www.who.int/ Erişim Tarihi: 10.09.2018
 • 43. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786
 • 44. Yargıtay İçtihattı T.C.Yargıtay21. Hukuk Dairesi. 1996/2674K. 1996/2738T. 14.5.1996
 • 45. Yiğit A. (2008) İş Güvenliği ve İş Sağlığı, Aktüel Yayınları, Bursa. S. 2 ve 72
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1356-2478
Author: Fatma Özmenoğlu Biyik (Primary Author)
Institution: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ohsacademy476154, journal = {OHS ACADEMY}, issn = {2630-578X}, address = {Rüştü UÇAN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {98 - 109}, doi = {}, title = {KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ}, key = {cite}, author = {Özmenoğlu Biyik, Fatma} }
APA Özmenoğlu Biyik, F . (2018). KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ. OHS ACADEMY, 1 (3), 98-109. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ohsacademy/issue/41817/476154
MLA Özmenoğlu Biyik, F . "KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ". OHS ACADEMY 1 (2018): 98-109 <http://dergipark.org.tr/ohsacademy/issue/41817/476154>
Chicago Özmenoğlu Biyik, F . "KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ". OHS ACADEMY 1 (2018): 98-109
RIS TY - JOUR T1 - KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ AU - Fatma Özmenoğlu Biyik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - OHS ACADEMY JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 109 VL - 1 IS - 3 SN - 2630-578X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OHS ACADEMY KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ %A Fatma Özmenoğlu Biyik %T KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ %D 2018 %J OHS ACADEMY %P 2630-578X- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Özmenoğlu Biyik, Fatma . "KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEK ALAN: MARMARA SANAYİ SİTESİ". OHS ACADEMY 1 / 3 (December 2019): 98-109.