Year 2017, Volume 32, Issue 1, Pages 40 - 45 2017-02-15

Determination of energy balance of apple (Malus Domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province
Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği

İlker H. Çelen [1] , Mehmet Fırat Baran [2] , Eray Önler [3] , Yılmaz Bayhan [4]

518 743

This study aims to define the energy usage efficiency in apple cultivation in the Province of Tekirdağ. The study was conducted during 2015 production season through observation and measurement in an apple garden with a land area of 12 da and located in Nusratlı village in Central Tekirdağ. It has been tried to reveal the role of mechanization energy among all the inputs. According to the calculated data, in apple cultivation the respective figures for total energy input, total fruition, total energy output, energy output/input rate, specific energy, energy productivity and net energy have been calculated as 58839.65 MJ ha-1, 38370 kg ha-1, 92088.00  MJ ha-1, 1.56, 1.53 MJ kg-1, 0.65 kg MJ-1 and 33248.35 MJ ha-1 respectively. As a result, among the general energy inputs in apple cultivation, the highest energy consuming items have been respectively defined as fertilizer energy, fuel-oil energy, chemicals, machinery, human labour and irrigation energy.


Bu çalışmada, Tekirdağ ilinde yetiştirilen elma yetiştiriciliğinde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Enerji kullanım etkinliği çalışması, Tekirdağ ili Merkez ilçesi Nusratlı köyündeki bir işletmede 2015 üretim sezonunda 12 da alana sahip elma bahçesinde yapılan gözlem ve ölçüm yoluyla gerçekleştirilmiştir. Girdiler içerisinde mekanizasyon enerjisinin rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hesaplanan verilere göre, elma yetiştiriciliğinde toplam enerji girdisi, toplam ürün verimi, toplam enerji çıktısı, enerji çıktı/girdi oranı, özgül enerji, enerji verimliliği ve net enerji verimi sırasıyla 58839.65 MJ ha-1, 38370 kg ha-1, 92088.00 MJ ha-1, 1.56, 1.53 MJ kg-1, 0.64 kg MJ-1 ve 33248.35 MJ ha-1 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, elma yetiştiriciliğinde genel enerji girdileri içerisinde en fazla enerji tüketim sırasıyla gübre enerjisi, yakıt-yağ enerjisi, kimyasallar, makine, insan işgücü ve sulama enerjisi olarak belirlenmiştir. 
 • Anonymous 2016a. Has fidancılık Elma, http://www.hasfidancilik.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=37(Erişim tarihi: 28.03.2016)
 • Anonymous, 2016b. Türkiye’de elma üretimi, http://www.ulusaltarim.com/3508/Turkiye-de-elma-üretimi. (Erişim tarihi: 28.03.2016).
 • Anonymous 2016c. Tekirdağ coğrafi yapısı, http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-658&Bilgi =tekirda%C4%9F%C4%B1n-o%C4%9Frafiyas%C4%B1-ve-co%C4%9Frafi yap%C4%B1s%C4%B1(Erişim tarihi: 28.03.2016).
 • Anonymous, 2016d. http://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/ Belgeler/il_yatirim_rehberleri/ tekirdag.pdf. (Erişim tarihi: 28.03.2016).
 • Arıkan, M., 2011. Adana ilinde kolza üretiminde enerji kullanımı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Baran, M. F., Gökdoğan, O. 2014. Karpuz ve kavun yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Kırklareli ili örneği, Anadolu J. Agr Sci., 29(3): 217-224.
 • Baran, M. F., Gökdoğan, O., Karaağaç, H.A., 2014, Kanola üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi (Kırklareli ili örneği), Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt:1 (3): 331-337.
 • Baran, M. F., Gökdoğan, O., Bayhan, Y., 2015, Adıyaman ilinde organik nar yetiştiriciliğinde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1, Sayfa : 502-507, 02-5 Eylül 2015, Diyarbakır.
 • Cennet, O., Karaçayır, H. F., 2009. Türkiye’de elma üretimi, tüketimi, pazar yapısı ve dış ticareti, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2(1): 41-49, 2009, www.nobel.gen.tr.
 • Dalgaard, T., Halberg, N., Porter, J.R., 2001. A model for fossil energy use in Danish agriculture used to compare organic and conventional farming. Agric Ecosyst Envi., 87: 51-65.
 • Ekinci, K., Akbolat, D., Demircan, V., Ekinci, Ç., 2005. Isparta ili elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Mersin.
 • El Saleh, Y., 2000. Suriye ve Türkiye’de mercimek ve nohut hasadında mekanizasyon olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış), Adana.
 • Eren, Ö., 2011. Çukurova Bölgesinde tatlı sorgum (sorghum bıcolor (l.) moench) üretiminde yaşam döngüsü enerji ve çevresel etki analizi. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
 • Göktürk, B., 1999. Kuru soğanın hasada yönelik bazı özelliklerinin saptanması, kazıcı bıçaklı tip hasat makinesinin geliştirilmesi ve diğer hasat yöntemleri ile karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış), Tekirdağ.
 • Gözübüyük, Z., Demir, O., Öztürk, İ., Çelik, A., Zengin, H., Turgut, N., 2009. Erzurum kuru ve sulu tarım koşullarında değişik toprak işleme-ekim sistemlerinin, enerji ve işgücü gereksinimi, toprak ve nem muhafazası ile ürün verimi yönünden karşılaştırılması, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TAGEM-BB-980210K1.
 • Gözübüyük, Z., Çelik, A., Öztürk, İ., Demir, O., Adıgüzel, M.,C., 2012. Buğday üretiminde farklı, toprak işleme-ekim sistemlerinin enerji kullanım etkinliği yönünden karşılaştırılması. Tarım Makineleri Bilimi Dergisi. 8(1):25-34.
 • Güzel, E., 1986. Çukurova Bölgesinde yerfıstığının söküm ve harmanlanmasının mekanizasyonu ve bitkinin mekanizasyona yönelik özelliklerinin saptanması üzerine bir araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No: 47, Ankara.
 • Karaagac, H. A., S. Aykanat, B. Cakir, O. Eren, M. M. Turgut, Z. B. Barut, H. H. Ozturk., 2011. Energy balance of wheat and maize crops production in Haciali undertaking. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, 21-23 September, Istanbul, Turkey, p. 388-391.
 • Kizilaslan, H., 2009. Input-output energy analysis of cherries production in Tokat province of Turkey. Applied Energy, 86: 1354-1358.
 • Mani, I., P. Kumar, J. S. Panwar, K. Kant., 2007. Variation in energy consumption in production of wheat-maize with varying altitudes in hill regions of Himachal Prades, India. Energy, 32: 2336-2339.
 • Özcan, M. T., 1986. Mercimek hasat ve harman yöntemlerinin iş verimi, kalitesi, enerji tüketimi ve maliyet yönünden karşılaştırılması ve uygun bir hasat makinası geliştirilmesi üzerine araştırmalar. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Yayınları, Yayın No: 46. Ankara.
 • Öztürk, H. H., 2011. Bitkisel Üretimde Enerji Yönetimi. Hasad yayıncılık.
 • Pimentel D.,1980. Handbook of energy utilization in agriculture. Boca Raton, FL, CRC Pres.
 • Rafiee, S., Seyed, H., Mousavi, A., Ali M., 2010. Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for apple production in Iran, Energy, 35: 3301-3306.
 • Rathke, G. W., Diepenbrock, W., 2006. Energy balance of winter oilseed rape (Brassica napus L.) cropping as related to nitrogen supply and preceding crop. Europ. J. Agronomy, 24: 35-44.
 • Sabah, M., 2010. Söke Ovasında İkinci Ürün Yağlık Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Shrestha, D.S., 1998. Energy use efficiency indicator for agriculture, Available from: http://www.usaskca/agriculture/caedac/PDF/mcrae.PDF,10/10/2002.
 • Singh, J. M., 2002. On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. International Institute of Management University of Flensburg. Sustainable Energy Systems and Management. Master of Science, Germany.
 • Strapatsa, A.V., Nanos, G.D., Tsatsarelis, C.A., 2006. Energy flow for integrated apple production in Greece. Agric Ecosyst Environ, 116: 176-180.
 • Sonmete, M. H., 2006. Fasulyenin hasat-harman mekanizasyonu ve geliştirme olanakları. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış), Konya.
 • Yaldız, O., Ozturk, H. H., Zeren, Y., Bascetincelik, A., 1993. Energy usage in production of field crops in Turkey. 5th international congress on mechanization and energy in agriculture, Kusadasi, Turkey. October, 11-14, 527-536.
 • Yılmaz, İ., Özalp, A., Aydoğmuş, F., 2010. Antalya ili bodur elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Elmalı ilçesi örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2): 93-97.
Subjects Science
Journal Section Agricultural Machinery
Authors

Author: İlker H. Çelen
Institution: NAMIK KEMAL UNIV

Author: Mehmet Fırat Baran
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Eray Önler
Institution: NAMIK KEMAL UNIV

Author: Yılmaz Bayhan
Institution: NAMIK KEMAL UNIV

Dates

Publication Date: February 15, 2017

Bibtex @research article { omuanajas289604, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {40 - 45}, doi = {10.7161/omuanajas.289604}, title = {Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği}, key = {cite}, author = {Çelen, İlker H. and Baran, Mehmet Fırat and Önler, Eray and Bayhan, Yılmaz} }
APA Çelen, İ , Baran, M , Önler, E , Bayhan, Y . (2017). Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32 (1), 40-45. DOI: 10.7161/omuanajas.289604
MLA Çelen, İ , Baran, M , Önler, E , Bayhan, Y . "Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 40-45 <http://dergipark.org.tr/omuanajas/issue/27219/289604>
Chicago Çelen, İ , Baran, M , Önler, E , Bayhan, Y . "Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 40-45
RIS TY - JOUR T1 - Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği AU - İlker H. Çelen , Mehmet Fırat Baran , Eray Önler , Yılmaz Bayhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.289604 DO - 10.7161/omuanajas.289604 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 45 VL - 32 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.289604 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.289604 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Agricultural Sciences Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği %A İlker H. Çelen , Mehmet Fırat Baran , Eray Önler , Yılmaz Bayhan %T Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği %D 2017 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 32 %N 1 %R doi: 10.7161/omuanajas.289604 %U 10.7161/omuanajas.289604
ISNAD Çelen, İlker H. , Baran, Mehmet Fırat , Önler, Eray , Bayhan, Yılmaz . "Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 / 1 (February 2017): 40-45. https://doi.org/10.7161/omuanajas.289604
AMA Çelen İ , Baran M , Önler E , Bayhan Y . Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2017; 32(1): 40-45.
Vancouver Çelen İ , Baran M , Önler E , Bayhan Y . Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2017; 32(1): 45-40.