Year 2019, Volume 34, Issue 1, Pages 40 - 46 2019-02-20

Factors affecting the desire of farmers for cooperative training: Çanakkale province example
Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği

Bengü Everest [1] , Ayşegül Yavaş [2] , Ebru Tatar [3] , İlker Acar [4] , Fatman Çakar [5]

30 92

As the day progresses more and more, the importance of solving cooperative problems in agricultural sectors has been talked about and understood as in all other sectors. In cooperative study, failure of cooperatives is discussed as a problem. Studies show that awareness of cooperatives should be improved. Therefore, in this study, it was aimed to determine the cooperative education demands in the rural areas. For this purpose, major agricultural development cooperative partners of all the provinces in Çanakkale province were selected. In the survey 93 farmers were selected from these cooperatives. Factors influencing the desire of farmers to receive cooperative training were determined with the help of Logistic Regression Analysis. According to research findings, 61% of cooperative partners want to receive training on cooperatives. On the desire to receive training on cooperatives; the farmers' age levels were negative, the use of internet was positive, and the visits to agricultural fairs were found to be negative. The first thing that partners want to learn is "to see and learn successful co-operatives".

Gün geçtikçe önemi giderek daha çok anlaşılan kooperatifçilik tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de sorunlara çözüm önerisi olarak konuşulmaktadır. Kooperatifçilik üzerine yapılan çalışmalarda ise kooperatiflerin yeteri kadar başarılı olmaması sorun olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalar kooperatifçilik bilincinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada kırsal alanda yaşayanların kooperatifçilik eğitimi taleplerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla Çanakkale ilindeki tüm ilçelerden en fazla ortağı olan tarımsal kalkınma kooperatifleri gayeli olarak seçilmiş ve bu kooperatiflere ortak 93 çiftçi ile görüşülmüştür. Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğine etkili faktörler Lojistik Regresyon analizi yardımıyla belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre kooperatif ortaklarının %61’i kooperatifçilik konusunda eğitim almak istemektedirler. Kooperatifçilik konusunda eğitim alma isteği üzerinde çiftçilerin yaş seviyeleri negatif, internet kullanma durumları pozitif ve tarımsal fuarları ziyaret etme durumları negatif yönde etkili bulunmuştur. Ortakların eğitimini almak istedikleri ilk konu “başarılı kooperatifleri yerinde görüp öğrenme”dir.

 • Adrian, J. L. ve Gren, T., W., 2001, Agricultural Cooperative Managers and the Business Environment. Journal of Agribusiness, Volume. 19, Issue 1 (Spring) 17-33 p. http://purl.umn.edu/14685
 • Aydoğan, M., Demiryürek, K., Yulafcı, A., 2016, Samsun İli Tarımsal Üretici Örgütleri Arasındaki İşbirliğinin Örgüt Başarısına Etkisi, Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, Sayı:31, No:2, ISSN: 1308-8750, s:215-222.
 • Didier, V., B., Henninger, M., C. And Akremi, A., E., 2012, The Relationship Between Members’ Trust and Participation in the Governance of Cooperatives: The Role of Organizational Commitment. International Food and Agribusiness Management Review Volume 15, Issue 1.
 • Dinler, Z., 2008, Tarım Ekonomisi. Ekin Kitabevi Yayınları. 6. Basım. Bursa.
 • Espallardo, M., H., Lario, N., A. and Mata´s, G., M., 2012, Farmers’ Satisfaction and Intention to Continue Membership in Agricultural Marketing Co-operatives: Neoclassical Versus Transaction Cost Considerations. European Review of Agricultural Economics pp. 1–22. doi: 10.1093/erae/jbs024.
 • Everest, B. (2015). Tarım Kredi Kooperatiflerinde Ortakların Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları Ve Yönetime Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Bölge Birliği Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Everest, B. ve Tan, S., 2016, A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA p. 208-213.
 • Geray, C., 2015, Kooperatifçilik. Nika Yayınevi. S:42.
 • Gray, T. and Kraenzle, C., A., 1998, Member Participation in Agricultural Cooperatives: A Regression and Scale Analysis, Rural Business-Cooperative Service Research Report 165.
 • GTB, 2018a, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, http://koop.gtb.gov.tr/kooperatifler-hakkinda/kooperatif-nedir (Erişim tarihi: 14 Mart 2018).
 • GTB, 2018b, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, https://www.gtb.gov.tr/data/51c7eb1d487c8e0a98f15f9b/türkiye%20kooperatifçilik%20stratejisi%20ve%20eylem%20planı%20(2012-2016).pdf (Erişim tarihi: 14 Mart 2018).
 • Güreşçi, E. ve Gönç, M., 2017, Türkiye’de Kooperatiflerin Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52 Özel Sayı, s. 219-229.
 • Hazneci, E., Hazneci, K., Kılıç, B., Ceyhan, V., 2012, Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , s:1003-1008. 5-7 Eylül, Konya.
 • ICA, 2014, International Co-operative Alliance, Explorıng The Co-operatıve Economy Report 2013. http://euricse.eu/sites/euricse.eu/files/wcm2013_web_0.pdf (Erişim tarihi: 09 Mart 2018).
 • İnan, İ., H., 2008, Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın no:2008-73, İstanbul.
 • Karthikeyan, M., 2013, Social Statement Approach to Cooperative Social Performance Assessment: A Case of Lume Adama Farmers Cooperative Union in Ethiopia. 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise. EMES-SOCENT Conference Selected Papers, no. LG13-23.
 • Laursen, C., V., Karantininis, K., and Bhuyan, S., 2008, Organizational Characteristics and Member Participationin Agricultural Cooperatives: Evidence from Modern Danish Cooperatives. Paper Submitted To The Seminar: The Role of The Cooperatives in The European Agro-Food System 28th-30th May, Bologna.
 • Miran, B., 2010, Temel İstatistik. ISBN:975-93088-0-0. s.142.
 • Oladejo, M., O., 2013, Stakeholders Perception of Cooperative Societies as a Micro-Credit Delivery Channel in the Nigerian Financial Sector Reform Era. IRMBR Journal. Vol. 2 Issue.2. ISSN: 2306-9007. 457-469 p.
 • Prakash, D., 2003, The Principles of Cooperation, - A Look at The ICA Cooperative Identity Statement. International Cooperative Alliance [World Headquarters], Geneva. Switzerland.
 • Semerci, A., 2015, Türkiye’de Çiftçi Örgütleri: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, s:65-73.
 • Tan, S., Karaönder, İ., 2013. Türkiye'de Tarımsal Örgütlenme Politikalarının ve Mevzuatının İrdelenmesi: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (1): 87-94.
 • Topuz, B. K., Bozoğlu, M. Ve Başer, U. Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52 Özel Sayı, s. 140-161.
 • TRGM, 2018, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Örgütlenme Tablosu. file:///C:/Users/BENGÜ/Desktop/Tarımsal%20Örgütlenme%20Tablosu%20%2001.11.2016%20.pdf (Erişim tarihi: 14 Mart 2018).
 • Yercan, M., 2007, Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Örgütlenme Deseni ve Tarımsal Kooperatifler. Tarım Ekonomisi Dergisi 2007; 13(1) : 19 – 29.
 • Xiang, L., Y. and Sumelius, J., 2010, Analysis of the Factors of Farmers' Participation in the Management of Cooperatives in Finland. Journal of Rural Cooperatıon, 38(2): 134-155. ISSN 0377-7480.
 • Zakic, N., Vukotic, S., Laketa, M. and Laketa, L., 2013, Agrıcultural Co-Operatives: Researching Members’ Perception of Important Issues of Co-Operatıves on The Example of Serbia. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(1): 2013, Page: 290-297. ISSN: 1018-7081.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Agricultural Economics
Authors

Author: Bengü Everest (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşegül Yavaş

Author: Ebru Tatar

Author: İlker Acar

Author: Fatman Çakar

Bibtex @research article { omuanajas408742, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {40 - 46}, doi = {10.7161/omuanajas.408742}, title = {Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği}, key = {cite}, author = {Everest, Bengü and Yavaş, Ayşegül and Tatar, Ebru and Acar, İlker and Çakar, Fatman} }
APA Everest, B , Yavaş, A , Tatar, E , Acar, İ , Çakar, F . (2019). Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34 (1), 40-46. DOI: 10.7161/omuanajas.408742
MLA Everest, B , Yavaş, A , Tatar, E , Acar, İ , Çakar, F . "Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 40-46 <http://dergipark.org.tr/omuanajas/issue/43320/408742>
Chicago Everest, B , Yavaş, A , Tatar, E , Acar, İ , Çakar, F . "Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 40-46
RIS TY - JOUR T1 - Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği AU - Bengü Everest , Ayşegül Yavaş , Ebru Tatar , İlker Acar , Fatman Çakar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.408742 DO - 10.7161/omuanajas.408742 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 46 VL - 34 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.408742 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.408742 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Agricultural Sciences Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği %A Bengü Everest , Ayşegül Yavaş , Ebru Tatar , İlker Acar , Fatman Çakar %T Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 1 %R doi: 10.7161/omuanajas.408742 %U 10.7161/omuanajas.408742
ISNAD Everest, Bengü , Yavaş, Ayşegül , Tatar, Ebru , Acar, İlker , Çakar, Fatman . "Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 1 (February 2019): 40-46. https://doi.org/10.7161/omuanajas.408742