Year 2017, Volume 0, Issue 42, Pages 227 - 248 2017-09-19

Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri
The Critical Edition of the Paper “Tafsîru Qawlihi Taâlâ Fa in Lam Ya‘tazilukum” by Suleyman Fawzi Pasha, One of the Statesmen of the Last Ottoman Period

Ömer Dinç [1] , Yunus Öztürk [2]

144 299

Süleyman Feyzî Paşa H. XII ve XIII. yy’da yaşamış Osmanlı Devleti’nin önemli bürokratlardan birisidir. Devlet adamlığı ile tanınan Süleyman Feyzi’nin özellikle İslamî ilimler alanında kaleme aldığı birçok risalesi bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Süleyman Feyzî Paşa’nın müfessir Beydâvî’nin Nisa suresi 91. ayetle ilgili yaptığı yorumun tenkidini içeren “Tefsîru Kavlihî Teâlâ fe in lem ya‘tezilûkum” adlı risalesinin tahkikli neşrini sunmaya gayret edeceğiz. Çalışmamızın ilk bölümünde Süleyman Feyzî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verildikten sonra, ilgili risalenin şekil ve muhteva açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise Süleyman Feyzî’nin söz konusu risalesinin tahkikli neşrine yer verilecektir.

Suleyman Fawzi Pasha, living during XII-XIII. Century  is one of the significant bureaucrats in the Ottoman Empire. Known as a statesman, Suleyman Fawzi Pasha has a lot of papers on the Islamic Sciences. In this work, we will try to present the critical edition of the paper “Tafsîru Qawlihi Taâlâ Fa in Lam Ya‘tazilukum”, the subject of which is the critics of the interpretation of al-Baydawi on Q 16. 91. In the first part of the paper, after giving information about the life and works of Suleyman Fawzi, we will pass the paper mentioned in review with regard to the form and content. In the final part, a critical edition of the paper by Suleyman Fawzi is to be included.

  • Atalık, Yalçın, ‘‘Tevkii Süleyman Feyzi Paşa’’Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum Belediyesi Yayınlarıınları Lider Matbaacılık, Çorum 2008.
  • Bağdâdî, İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, Maârif Vekâleti Matbaası, İstanbul 1951.
  • Bayrak, M. Orhan, Osmanlı Tarih Yazarları, Milenyum Yay., İstanbul 2002.
  • Beydâvî, Ebû Saîd Nâsıruddîn Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzîl ve Esrârû’t-Te’vîl, tahk.: Mahmûd Abdulkâdir Arnavut, Daru Sâdır, Beyrut, 2004.
  • Bikâî, Burhâneddîn Ebu’l-Hasen İbrahim b. Ömer, Nazmu’d-Dürer fî Tenâsubi’l-Âyât ve’s-Süver, Daru’l-Kütübi’l-İslamî, Kahire, ty.
  • Ebu’s-Sûud, İbn Muhammed el-İmâdî, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’l-kitâbi’l-Kerîm tahk. Abdulkadir Ahmed Atâ, Mektebetü’r-Riyâdi’l-Hadîseti, Riyâd, ty.
  • Halaçoğlu, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995.
  • İcî, Muhammed b. Abdurrâhman b. Muhammed b. Abdullah, Câmiu’l-Beyân fî Tefsîrİ’l-Kur’ân, tahk.: Abdulhamid Hendâvî, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2004.
  • Kâdîzâde, Ömer b. İbrahim, Umdetü’l-akvâl, Kastamonu İl Halk Ktp. 37 Hk 3889/1.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer Dinç
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yunus Öztürk
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 19, 2017

Bibtex @other { omuifd303320, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {227 - 248}, doi = {}, title = {Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri}, key = {cite}, author = {Dinç, Ömer and Öztürk, Yunus} }
APA Dinç, Ö , Öztürk, Y . (2017). Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (42), 227-248. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/31177/303320
MLA Dinç, Ö , Öztürk, Y . "Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 227-248 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/31177/303320>
Chicago Dinç, Ö , Öztürk, Y . "Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 227-248
RIS TY - JOUR T1 - Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri AU - Ömer Dinç , Yunus Öztürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 248 VL - 0 IS - 42 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri %A Ömer Dinç , Yunus Öztürk %T Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri %D 2017 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 42 %R %U
ISNAD Dinç, Ömer , Öztürk, Yunus . "Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 42 (September 2017): 227-248.
AMA Dinç Ö , Öztürk Y . Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(42): 227-248.
Vancouver Dinç Ö , Öztürk Y . Son Dönem Osmanlı Devlet Adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “Tefsîru Kavlihî Teâlâ Fe İn Lem Ya‘Tezilûkum” Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(42): 248-227.