Year 2017, Volume 0, Issue 42, Pages 17 - 43 2017-09-19

İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Life's Meaning and Psychological Well- Being

Mevlüt Kaya [1] , Nurettin Küçük [2]

411 1953

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin ibadetlere devam etme durumları ile hayatın anlamı ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan öğrencilerin ibadetlere devam durumunu gösteren anket ile hayatın anlamı ve psikolojik iyi olma ölçekleri, 2016-2017 güz yarıyılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden toplam 280 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır.

 

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin ibadetlere devam etme durumlarıyla hem hayatın anlamı hem de psikolojik iyi olma arasında önemli ve olumlu bir ilişki görülmüştür. Namaz ve dua ibadetlerine devam etme durumları ile hem hayatın anlamı hem de psikolojik iyi olma puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Oruç ibadeti ile psikolojik iyi olma arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

This study examines the relationship between university students' attitudes towards worship continuity, the meaning of life and psychological well-being. For this purpose, questionnaires showing the status of students attending worship and the scales of the meaning of life and psychological well-being are prepared and performed on 280 students who studying at the Faculties of Science and Literature and Education Faculties of Samsun Ondokuz Mayis University in 2016. In order to test the findings, t-test and analysis of variance are used.

 

At the end of the study, it was found that there was a significant and important relationship between the meaning of life and the psychological well-being of university students who are continuing to worship. There is a meaningful relationship between both "praying" and "invocation" in terms of the meaning of life and psychological well-being scores. On the other hand, Fasting has a meaningful relationship with the psychological well-being.

 

 • Akgül, M. (2004). “Yaşlılık ve Dindarlık: Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve Mutluluk İlişkisi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı:19, ss.18-56.
 • Aydın, C., Kaya, M. ve Peker, H. (2015). “Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği:  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:38, ss.39‐55. 
 • Ayten, A. (2013). Din ve Sağlık: Bireysel Dindarlık, Sağlık Davranışları ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:13, Sayı:3, ss.7-31.
 • Bahadır, A. (1999). Hayatın Anlam Kazanmasında Psiko-Sosyal Faktörler ve Din. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Baynal, F. (2015). Yetişkinlerde Dindarlık ve Ruh Sağlığı İlişkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, ss.206-211. 
 • Bozkır, M. (2007). İbadetlerin Ruhsal Boyutu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Briki, W. (2013). Involvement in Religion and Self-Regulation: Explanations of Muslims’ Affects and Behaviors during Ramadan. H. Chtourou (ed.), Effects of Ramadan Fasting on Health and Athletic Performance. (pp.3-9) in. USA: 731 Gull Ave, Foster City. CA 94404.
 • Cenkseven, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Certel, H. (1998). “İslami İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri”. Ekev Akademi Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, ss.149-156.
 • Çimen, S. (2003). 15-18 Yaş Grubu Gençlerde Riskli Sağlık Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eaglaton, T. (2007). The Meaning of Life. Oxford University Press, pp.135-175.
 • Ekşioğlu, H. (2011). İnanç veya Dünya Görüşüne Sahip Olma Tarzıyla Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Ellison, C.G., Boardman, J.D., Williams, D. R. and Jackson, J. S. (2001). Religious İnvolvement, Stress and Mental Health: Findings from the 1995 Detroit Area Study. Social Forces, 80 (1): pp.215-249.
 • Fleischer, M. and Davis, S. (2004). New Study of College Students Finds Connection Between Spirituality, Religiousness and Mental Health. (http://spirituality.ucla.edu/docs/news/release_health.pdf)
 • Gashi, F. (2016). Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, ss.1-29.
 • Gürsu, O. (2011). Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Hayta, A. (2000). U. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İbadet ve Ruh Sağlığı (Psiko-Sosyal Uyum) İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:9, ss.487-506. 
 • Hayta, A. (2002). “İbadetler ve Ruh Sağlığı”, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi. H. Hökelekli (ed.), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, ss.117-152.
 • İşgör, İ.Y. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Muhafazakâr Yaşam Tarzları ile Psikolojik İyi Oluşlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Karabeyeser, M, (2013). Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumları ve Stresli Yaşam Olaylarına Göre Psikolojik İyi Oluşu. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Komisyon, (2003). Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, DİB Yaayını, Ankara.
 • Özen, Ö. (2005). Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pınar, Z. (2013). Duanın Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri (Sivas/Şarkışla İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Rew, L., Wong, Y.J. (2006). “A Systematic Review of Associations Among Religiosity/Spirituality and Adolescent Health Attitudes and Behaviors”. Journal of Adolascent Health, 38(4), pp.433-442.
 • Salsman, J.M., Brown, T.L., Brechting, E.H., Carlson, C.R. (2005). “The Link Between Religion and Spirituality and Psychological Adjustment:. The Mediating Role of Optimism and Social Support”. Personality and Social Psycology Bulletin, 31(4), ss.522-535.
 • Salsman, J.M., Carlson, C.R. (2005). “Religious Orientation, Mature Faith, and Psychological Distress: Elements of Positive and Negative Associations”. Journal For The Scientific Study Of Religion, 44(2), pp.201-209
 • Seyhan, B.Y. (2013). Üniversite Öğrencilerinde İnanç Tarzları, Denetim Odağı ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şengül, F. (2007). Dindarlık ve Ruh Sağlığı İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Tabarânî, (1415-1994). El-Mu‘cemu’l-evsât. I-X. Kahire.
 • Taş, İ. (2011). Öğretmenlerde Yaşamın Anlamı Yaşam Doyumu Sosyal Karşılaştırma ve İç-Dış Kontrol Odağının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Yaparel, R. (1987). Yirmi-Kırk Yaşlar Arası Kişilerde Dini Hayat ile Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yapıcı, A. (2012). Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, ss.1-40.
 • Yılmaz, Ö. (2004). Din ve Mutluluk. TDV Yayınları, Ankara.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mevlüt Kaya
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nurettin Küçük
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 19, 2017

Bibtex @research article { omuifd307463, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {17 - 43}, doi = {}, title = {İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Mevlüt and Küçük, Nurettin} }
APA Kaya, M , Küçük, N . (2017). İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (42), 17-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/31177/307463
MLA Kaya, M , Küçük, N . "İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 17-43 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/31177/307463>
Chicago Kaya, M , Küçük, N . "İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 17-43
RIS TY - JOUR T1 - İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Mevlüt Kaya , Nurettin Küçük Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 43 VL - 0 IS - 42 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Mevlüt Kaya , Nurettin Küçük %T İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 42 %R %U
ISNAD Kaya, Mevlüt , Küçük, Nurettin . "İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 42 (September 2017): 17-43.
AMA Kaya M , Küçük N . İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(42): 17-43.
Vancouver Kaya M , Küçük N . İbadetler ile Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(42): 43-17.