Year 2017, Volume 0, Issue 43, Pages 193 - 216 2017-12-28

Different Use of Ghair Munsarif (diptote) Words in a Sentence in Arabic Grammar
Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları

Aladdin Gültekin [1]

102 532

Every language spoken in the world has its own grammatical features. These features include some difficulties for learners. This paper deals with the subject of diptote (ghair munsarif or al-mamnu min al-sarf) about which makes non-native learners occasionally become confused. The study endeavours to analyze the subject that is generally explained concisely in a more organized manner. The topic in question has been discussed with reference to the trustworthy sources and then presented in this article without supplying details related. The subject of study appears to be much like an issue of phonetics in a field that requires the knowledge of morphology (sarf) and syntax (nahw). This work focuses on main characteristics of the word  together with secondary ones and the pronunciation problem that occurs in the sentence.    

Dünyada konuşulan her dilin kendine ait gramer özellikleri vardır. Bu özellikler, o dili öğrenmek isteyenler için birtakım zorlukları da barındırmaktadır. Çalışma, anadili Arapça olmayanların gramer konularından zaman zaman karıştırdıkları el-memnu mine’s-sarf, bir başka ifadeyle gayr-ı munsarıf konusu hakkındadır. Eski kaynaklarda çoğunlukla muhtasar sayılabilecek şekilde izah edilen bu konuyu bu çalışmada daha tertipli incelemeye çalıştık. Bu konuyu, muteber kabul edilen kaynaklara başvurarak detaylı şekilde inceledikten sonra ayrıntıya girmeksizin makale çalışması biçiminde ortaya koyduk. İnceleme konumuz, kelime ve cümle bilgisi gerektiren bir alan içinde daha çok fonetiği ilgilendiren sorun olarak kendisini göstermektedir. Bu çalışma, kelimenin üzerinde taşımış olduğu bazı temel özellikler ile bunların ilintisi (feri) şeklinde algılananların birlikteliği ve cümle içinde ortaya çıkan telaffuz sorununa odaklanmıştır.

 • Abbâs, Hasan en-Nahvu’l-vâfî, I-V, Kahire, tsz.
 • Câmî, Nureddin Abdurrahman, el-Fevâidu’d-diyâiyye, İstanbul, 1987, s.214.
 • Cerîr b. Atiyye, Şerhu Dîvânı Cerîr, I-II, Dâru Beyrut, Beyrut, 1986.
 • Çelebi, Muharrem, “Muhtasar Nahiv Kitaplarına Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniver-sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir, Sayı V, 1989, ss. 1-31.
 • Ezherî, Halid, Şerhu’t-Tasrih ala’t-tavdıh, I-II, Mısır, tsz.
 • Feyyumî, Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Hamevî, el-Misbâhu’l-munîr, Mektebetu Lübnan, Beyrut, 1987.
 • Galayânî, Eş-Şeyh Mustafa, Câmiu’d-durûsi’l-arâbiyye, I-III, Beyrut, 1402/1982.
 • Hemadânî, Behâuddin Abdullah b. Akîl, el-Mısrî, Şerhu İbn Akîl alâ Elfiyyeti İbn Malik,I-II, nşr. Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, tsz.
 • İbn Hişâm, Cemâluddin b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillah el-Ensâri, Evdahu’l-mesalik ilâ Elfiyyeti ibn Mâlik,I-V, Mısır, 1375/1956.
 • İbn Hişâm, Cemâluddin b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillah el-Ensâri, Şerhu Katri’n-Nedâ bellu’s-Sadâ, nşr. Muhammed Muhyiddin Abdul-hamid, Mısır, 1383/1963.
 • İbn Malik, Muhammed b. Abdillâh el- Endelusî, el-Elfiyye, Mısır, 1351/1932.
 • İbn Manzûr, Ebu’l Fadl Muhammed Cemâluddin Muhammed b. Mukrim, Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut, tsz.
 • İbn Yaîş, Yaîş b. Alî, Şerhu’l-Mufassal, I, 59; Muhammed Rahmî el-Ekînî, Şerhu’l-Akdu’n-namî ala’l-Câmî, I-II, Matbuatu’l-Osmaniyye, 1314.
 • İbnu’l-Cinnî, Ebu’l-Feth Usmân, Sırrı sınâatu’l-irâb,I-II, Şam, 1405/1956.
 • Muberred, Ebu’l-Abbâs Muhammed b. Yezid, el-Muktadab, I-IV, Kahire 1386/1966.
 • Rube b. Accâc, Dîvânu Ru’be b. Accâc, tsh, Velîm b. el-Verd, Kuveyt, 2008.
 • Saymerî, Ebû Muhammed b. Ali, et-Tebsıre ve’t-tezkire, I-II, Mekke, 1402/1987.
 • Sîbevey, Ebû Bişr Amr b. Usman b. Kanber, el-Kitâb,I-V, nşr. Abdusselam Harun, Alemu’l-Kutub, 1403/1987.
 • Suyutî, Celâluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, Hemu’l-hevâmi şerhu Cemi’l-cevâmi, I-II, Beyrut, tsz.
 • Suyutî, Celâluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-İktirâh fî ilmi usûli’n-nahv, tsh. Ahmet Suphi Furat, İstanbul, 1395/1975.
 • Yakûb, Emil Bedi, el-Memnu mine’s-sarf, Beyrut, 1414/1992.
 • Zeccâc, Ebû’İshâk İbrahim, Mâ yansarif ve mâ lâ yansarıf, nşr. Hudâ Mahmûd Firâğe, Kahire, 1981.
 • Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Umer, el-Mufassal, Beyrut, 1410/1990.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aladdin Gültekin
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2017

Bibtex @research article { omuifd343168, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {193 - 216}, doi = {}, title = {Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları}, key = {cite}, author = {Gültekin, Aladdin} }
APA Gültekin, A . (2017). Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (43), 193-216. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/33508/343168
MLA Gültekin, A . "Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 193-216 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/33508/343168>
Chicago Gültekin, A . "Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 193-216
RIS TY - JOUR T1 - Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları AU - Aladdin Gültekin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 216 VL - 0 IS - 43 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları %A Aladdin Gültekin %T Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları %D 2017 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 43 %R %U
ISNAD Gültekin, Aladdin . "Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 43 (December 2017): 193-216.
AMA Gültekin A . Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(43): 193-216.
Vancouver Gültekin A . Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(43): 216-193.