Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 28 2019-06-29

Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi
Views of School Counselors on Social Interest in School Mental Health Services

Ümre KAYNAK [1] , Şerife IŞIK [2]

160 139

Bu çalışmada okul psikolojik danışmanlarının okul ruh sağlığı hizmetlerinde sosyal ilgi kavramına ne kadar yer verdiklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla dört soru ve demografik sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) görev yapan 44 okul psikolojik danışmanından görüş alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır.  Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İki araştırmacı tarafından veriler ayrı ayrı kodlanarak ortak temalar belirlenmiştir. Kodlayıcılar arasındaki güvenirlik katsayısı .82 bulunmuştur. Elde edilen verilere göre sosyal ilgi tanımı, sosyal ilgi uygulamaları ve öneriler temalarla kodlanmış, sosyal ilgi uygulama temalarının psikolojik sağlık, topluma uyum, aidiyet, başa çıma, topluma yararlı, sosyal varlık, yaşam görevleri temalarında toplandığı bulunmuştur. Okul psikolojik danışmanlarından elde edilen görüşler incelendiğinde sosyal ilgi kavramını tanımlamakta güçlük çektikleri, literatüre uygun tanımlayamayan psikolojik danışmanların literatüre uygun tanım yapan psikolojik danışmanlarla benzer etkinlikler uyguladığı, uygulanan etkinliklerin genellikle MEB tarafından istenen zorunlu uygulamalar olduğu, sorun odaklı yaklaşımla uygulamalara odaklandıkları görülmüştür.

In this research study, it is aimed to determine the extent to which the concept of social interest is embraced in school mental health services. In order to gather the opinions of school counselors on social interest practices in school mental health services, a structured interview form consisting of four questions in addition to the demographic questions was prepared. Content analysis was used to examine the data. The obtained data were coded within the themes of definition of social interest, social interest practices, and suggestions, and the codes regarding the theme of social interest practices were found to be clustered under the psychological health, adaptation to society, the sense of belonging, coping, being beneficial to society, social presence, and life tasks categories. When the opinions obtained from school counselors were examined, it appeared that the psychological counselors have difficulty in defining the concept of social interest, that the ones who could define it properly in parallel with the literature and the ones who could not implement similar practices, that the activities they use are generally the ones which are mandatory as demanded by the Ministry of National Education, and that they focus on practices with a problem-oriented approach.

 • Adler, A. (2002). Psikolojik aktivite (Üstünlük duygusu ve toplumsal aktivite). (B. Çorakçı, Çev). İstanbul: Say.
 • Adler, A. (2003). İnsan doğasını anlamak. (D, Başkaya, Çev.). İzmir: İlya Basım.
 • Adler, A. (2008). Nevroz sorunları; toplumsal duygu yoksunluğu ve erkeksi protesto. (A. Kılıçoğlu, Çev.). İstanbul: Say.
 • Adler, A. (2011). Bireysel psikoloji. (H. Özgü, Çev.). İstanbul: Hayat Yayıncılık
 • Adler, A. (2015). Sosyal ilgi insanoğluna bir davet. (A. Tekşen, Çev.).İstanbul: Payel Yayıncılık.
 • Adler, A. (1956). The origin of the neurotic disposition. The İndividual Psychology of Alfred Adler. New York: Basic Books.
 • Akkaya, E. (2012). Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve İdeal Okul Algılarının Metafor Yoluyla Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ansbacher, H. L. (1991). The concept of social interest. Individual Psychology: Journal of Adlerian Theory, Research & Practice, 41(1), 28-46.
 • Argon, T., & Kösterelioğlu, M. A. (2009). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi ve fakülte kültürüne ilişkin algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 43-61.
 • Arıcıoğlu, A., & Tagay, Ö. (2008). Okullarda ruh sağlığı hizmetleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(2), 76-99.
 • Altun, T., & Camadan, F. (2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 883-918.
 • Bubenzer, D. L., Zarski, J. J., & Walter, D. A. (1991). Measuring social interest: A validation study. Individual Psychology: Journal of Adlerian Theory, Research & Practice, 47(1), 124-135.
 • Buelow, R. K. D., Hansen, A., & Hoffman, M. K. (2015). Serious reading, internet, and the development of social interest. The Journal of Individual Psychology, 71(2), 205-213.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 693-712.
 • Çokamay, G., Kapçı, E. G., & Sever, M. (2017). Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. İlköğretim Online, 16(4), 1395-1406.
 • Crandall, J.E., & Harris, M.D. (1991). Social interest, cooperation, an altruism. Individual Psychology, 47, 115 -120.
 • Dreikurs, R., Cassel, P. ve Kehoe, D. (1974). Discipline Without Tears. Hawthorn Books.
 • Edwards, D., & Kern, R. (1995). The implications of teachers' social interest on classroom behavior. Individual Psychology: Journal of Adlerian Theory, Research & Practice, 51(1), 67-73.
 • Ekiz, D., & Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf öğretmenlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 439-458.
 • Esin, İ. S., & Dursun, O. B. (2014). Okullarda görülen sorun davranışlar ve okul ruh sağlığı uygulamaları: bir gözden geçirme. Sakarya Tıp Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Guzick, D. T., Dorman, W. J., Groff, T. S., Altermatt, E. R., & Forsyth, G. A. (2004). Fostering Social Interest in Schools for Long-Term and Short-Term Outcomes. Journal of Individual Psychology, 60(4).
 • Henry, K. L., & Slater, M. D. (2007). The contextual effect of school attachment on young adolescents’ alcohol use. Journal of School Health, 77(2), 67-74. DOI: 10.1111/j.1746-1561.2007.00169.x
 • Hjelle, L. A. (1991). Relationship of social interest to internal external control and self-actualization in young women. Individual Psychology: Journal of Adlerian Theory, Research & Practice, 47(1), 101-105.
 • Johnson, P., Smith, A., & Nelson, M. (2003). Predictors of social interest in young adults. Journal of Individual Psychology, 59, 281-292.
 • Kalaycı, H., & Özdemir, M. (2013). Lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının okul bağlılıkları üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2).
 • Kalkan, M. (2010). Ergen romantik ilişkilerinde duygusal istismar, fiziksel istismar ve soruna yönelmeye Adlerian bir bakış: Sosyal ilgi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 242-247.
 • Kann, L., Brener, D. N. and Wechsler, H. (2007). Overview and Summary: School Health Policies and Programs Study 2006. Journal of School Health, 77(8): 385-397.Kaplan, H. (1991). Sex differences in social interest. Individual Psychology, 4, 120-123.
 • Kaplan, H. (2003). The relationship of social interest to cooperative behavior. Journal of Individual Psychology, 34, 36-39.
 • Kaplan, B., & Aksel, E. Ş. (2013). Ergenlerde bağlanma ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(1), 20-49.
 • Karcher, M. J., & Lindwall, J. (2003). Social interest, connectedness, and challenging experiences: What makes high school mentors persist?. Journal of Individual Psychology, 59(3).
 • Kayacı, Ü., & Özbay, Y. (2016). Üniversite öğrencilerinin travmatik yaşantı, psikolojik doğum sıraları ve sosyal ilgilerinin psikolojik dayanıklılıklarını yordaması. The Journal of Happiness anad Wellbeing. 4(1), 128-142.
 • Manaster, G., Cemalciler, Z., & Knill, M. (2003). Social interest, the individual and society: pratical and theoretical considerations. Journal of Individual Psychology, 59, 109-122.
 • MEB. (2013). Ortaöğretimde sınıf tekrarı, okul terk sebepleri ve örgün eğitim dışında kalan çocuklar politika önerileri raporu. http://www.meb.gov.tr/earged/unicef/Sınıf%20Tekrarı,%20Okul%20Terki%20Politika%20Raporu.pdf adresinden 30.11.18 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf adresinden 10.01.19 tarihinde erişildi.
 • MEB (2017). Millî eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2016-2017. Ankara: MEB.
 • MEB (2018). Millî eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2017-2018. Ankara: MEB.
 • Myrick, R.D. (1993). Developmental Guidance and Counseling: A Practical Approach (2nd ed). Minneapolis, MN: Educational Media Corporation.
 • Nalçacı, A. & Bektaş, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Okul Kavramına İlişkin Algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ,Cilt 13, Sayı 1, Nisan 2012, Sayfa 239-25.
 • Nicoll, W. G. (1996). School life-style, social interest, and educational reform. Individual Psychology, 52(2), 130.
 • Nikelly, A. G. (1991). Social interest: A paradigm for mental health education. Individual Psychology, 47, 79-88.
 • Özan, M. B., & Demir, C. (2011). Farklı lise türlerine göre öğretmen ve öğrencilerin okul kültürü metaforu algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 106-126.
 • Özbilen, F. M., Eranıl, A. K., & Özcan, M. (2018). Lise Öğrencilerinin Okula Bağlanma ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2).
 • Özdemir, Ç. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(163), 96-109.
 • Özpolat A. R. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencilerinin “psikolojik danışma” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 385-396.
 • Partnership for 21st Century Learning (2015). P21 Framework Definitions. http://www.p21.org/our-work/p21-framework adresinden 10.01.2019 tarihinde erişildi.
 • Pilkauskaite-Valickiene, R., Zukauskiene, R., & Raiziene, S. (2011). The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 637–641.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Sağlam, A., & İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1235-1246. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330253.
 • Sarıtaş, E., & Çelik, K. (2013). İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1185-1201.
 • Savi-Çakar, F., & Karataş, Z. (2017). Ergenlerin okula bağlanmalarının yordayıcıları olarak benlik saygısı, okul öfkesi ve yaşam doyumu. Eğitim ve Bilim, 42(189), 121-136. DOI: 10.15390/EB.2017.6573
 • Swayne, L. L. (2008). Increasing social interest among adolescent girls through character education. Doctoral dissertation, Adler School of Professional Psychology.Tolunay-Ateş, Ö. (2016). Öğrencilerin öğretmen ve okul metaforları. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 78-93.
 • Tuzgöl-Dost, M., & Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 389-407.
 • Uğur-Baysal, S., Özmen, B., Parman, T., Sahip, Y., Bulut, A. ve Gökçay, G. (2004). Mental health screening project in Istanbul Turkey. Health service applications. Journal of School Health, 74, 341-343.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com.
 • Whelley, P., Cash, R. E., ve Bryson, D. (2004). Children's Mental Health: Strategies for Educators. Helping Children at Home and School II: Handouts for Families and Educators.
 • Worl Economic Report (2016). https://www.weforum.org/reports adresinden 15.01.2019 tarihinde erişildi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4999-9594
Author: Ümre KAYNAK (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5184-8218
Author: Şerife IŞIK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: June 29, 2019

Bibtex @research article { opdd565090, journal = {Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {}, address = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 28}, doi = {}, title = {Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi}, key = {cite}, author = {KAYNAK, Ümre and IŞIK, Şerife} }
APA KAYNAK, Ü , IŞIK, Ş . (2019). Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2 (1), 1-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/opdd/issue/46711/565090
MLA KAYNAK, Ü , IŞIK, Ş . "Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019): 1-28 <http://dergipark.org.tr/opdd/issue/46711/565090>
Chicago KAYNAK, Ü , IŞIK, Ş . "Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi AU - Ümre KAYNAK , Şerife IŞIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 2 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of School Counseling Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi %A Ümre KAYNAK , Şerife IŞIK %T Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi %D 2019 %J Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P - %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KAYNAK, Ümre , IŞIK, Şerife . "Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 / 1 (June 2019): 1-28.
AMA KAYNAK Ü , IŞIK Ş . Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi. OPDD / JSC. 2019; 2(1): 1-28.
Vancouver KAYNAK Ü , IŞIK Ş . Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(1): 28-1.