Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 456 - 480 2018-12-30

Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Examination of Psychometric Characteristics of Perceived Community Support Subscale in a University Sample

Selen Demirtaş-Zorbaz [1] , Nilüfer Koçtürk [2]

24 109

Sosyal destek  bireylerin sorunlarla başa çıkmalarında psikolojik bir kaynaktır. Alanyazında toplum desteğinin gerek normal gerekse klinik popülasyonda vurgulanan önemine karşın Türkiye’de üniversite örnekleminde toplum desteğinin psikolojik boyutunu ölçebilecek bir ölçme aracına ulaşılamamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Toplum Desteği Alt Ölçeği Üniversite Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ordu Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören toplam 300 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi ölçeğin tek boyutlu yapısının kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçüte dayalı geçerlik için yapılan analiz sonucunda Toplum Desteği Alt Ölçeği, Aileden Algılanan Sosyal Destek Alt Ölçeği ve Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeğiyle arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte güvenirlik çalışması kapsamında hesaplanan Cronbach alfa (0.93) ve eşdeğerlik kat sayıları (0.93) ölçeğin güvenirliğine kanıt olarak değerlendirilmiştir. Buna ek olarak cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin toplum desteği algıları arasında fark bulunamamıştır. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 

Social support is the psychological source for individuals to deal with problems. In our knowledge, there is no measurement instrument to measure psychological dimension of community support for university students in Turkey despite the importance of the community support emphasized both in normal and clinical population in literature. For this reason, in the study, the validity and reliability of community subscale of Perceived Social Support Scale developed by Yıldırım (1997) in high school sample was examined in university student sample. For this purpose, data were collected from 300 university students who continue their education in various faculties in Ordu University. As a result of the confirmatory factor analysis, it has been observed that single factor structure of the scale had acceptable coefficients. The correlations between Perceived Community Support Subscale, Perceived Social Support from Family Subscale and Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale were examined to determine the criterion based validity of the scale and these values were found as significant. In addition, within the scope of the reliability studies of Perceived Community Support Subscale, Cronbach alpha internal consistency coefficient and the equivalence coefficient was calculated and it was found as .93 and .93, respectively. Also, it is found that community support levels of university students do not vary by gender. These findings are discussed in the light of the related literature.

 • Alisinanoğlu, F., ve Özbey, S. (2013). Validity and reliability study of the Social Support Scale for preschool children. Asian Journal of Management Sciences and Education, 2(1), 19-28.
 • Bentler, P. M., ve Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. doi:10.1037/0033-2909.88.3.588
 • Berns, R. (2012). Child, family, school, community: Socialization and support (9th ed.). USA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye'de kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(3), 108-114.
 • Black, A. R., Cook, J. L., Murry, V. M., & Cutrona, C. E. (2005). Ties that bind: Implications of social support for rural, partnered Af-rican American women’s health functioning. Women's Health Issues, 15(5), 216-223. doi:10.1016/j.whi.2005.05.003
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Brothers, B. M., ve Andersen, B. L. (2009). Hopelessness as a predictor of depressive symptoms for breast cancer patients coping with recurrence. Psycho‐Oncology, 18(3), 267-275. doi:10.1002/pon.1394 Büyüköztürk, S. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
 • Camara, M., Bacigalupe, G., ve Padilla, P. (2017). The role of social support in adolescents: are you helping me or stressing me out?. International Journal of Adolescence and Youth, 22(2), 123-136. doi:10.1080/02673843.2013.875480
 • Can-Öz, Y., ve Ünsal-Barlas, G. (2017). Şizofrenili bireylerde istihdamın önemi. JAREN, 3(1), 46-50. doi:10.5222/jaren.2017.1009
 • Ceresnie, A. D. (2014). Associations of spiritual coping, gender, perceived community support, and the maintenance of religious affiliation in Jewish adult children of divorce (Doctoral dissertation, Adler School of Professional Psychology).
 • Çankaya, Z. C. (2009). Özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma: Öz-belirleme kuramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 23-31.
 • Dilworth-Anderson, P., ve Marshall, S. (1996). Social support in its cultural context (pp. 67-79). In Handbook of social support and the family (Eds. G.R. Pierce, B.R. Sarason ve I. G. Sarason). Springer, Boston, MA.
 • Doğan, T. (2008). Psikolojik belirtilerin yordayıcısı olarak sosyal destek ve iyilik hali. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 30-44.
 • Dolenc, B. J. (2009). Coming of age in rural America: Sense of purpose, coping, and perceived progress toward adulthood. Master of Science in Human Development and Family Studies, Oregon State University.
 • Eker, D., Arkar, H., ve Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.
 • Gökler, I. (2007). The Turkish adaptation study of Social Support Appraisals Scale to be used with children and adolescents: Factor structure, validity and reliability. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 14(2), 90-99.
 • Grills-Taquechel, A. E., Littleton, H. L., ve Axsom, D. (2011). Social support, world assumptions, and exposure as predictors of anxiety and quality of life following a mass trauma. Journal of Anxiety Disorders, 25(4), 498-506. doi:10.1016/j.janxdis.2010.12.003
 • Gülaçtı, F. (2010). The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3844-3849. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.602
 • Herrero, J., ve Gracia, E. (2007). Measuring perceived community support: Factorial structure, longitudinal invariance, and predictive validity of the PCSQ (Perceived Community Support Questionnaire). Journal of Community Psychology, 35(2), 197-217. doi:10.1002/jcop.20143
 • Hobfoll, S.E. (2001). Social support and stress. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 14461-14465. doi:10.1016/B0-08-043076-7/03823-7
 • Kan, A. (2007). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (ed. Atılgan, H.). Anı Yayıncılık: Ankara
 • Kapıkıran, Ş., ve Acun-Kapıkıran, N. (2010). Algılanan elde edilebilir destek ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(2), 51-73.
 • Keldal, G. (2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 103-115.
 • Kline, P. (2010). A psychometrics primer. London: Free Assn Books.
 • Koçtürk, N., & Bilge, F. (2018). Social support of adolescent survivors of child sexual abuse and sexual revictimization in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 27(1), 38-52. doi:10.1080/10538712.2017.1354348
 • Nwoke, M. B., Chukwuorji, J. C., ve Ebere, M. O. (2016). Number of dependents, community support, and mental health in later life: Does gender make a difference? The International Journal of Aging and Human Development, 83(1), 63-87. doi:10.1177/0091415016641691
 • Oh, H. J., Ozkaya, E., ve LaRose, R. (2014). How does online social networking enhance life satisfaction? The relationships among online supportive interaction, affect, perceived social support, sense of community, and life satisfaction. Computers in Human Behavior, 30, 69-78. doi:10.1016/j.chb.2013.07.053
 • Pinquart, M., ve Sorensen, S. (2010). Correlates of physical health of informal caregivers: A meta-analysis. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62, 126-137. doi:10.1093/geronb/62.2.P126
 • Soysal, S., & Arıkan, Ç. A. (2017). Kayıp veri atama yöntemlerinin faktörleştirme teknikleri üzerindeki etkisi (syf. 315-332). Küreselleşen Dünyada Eğitim E Kitabı içinde (ed. Demirel, Ö ve Dinçer, S.)
 • Stack-Cutler, H. L. (2014). Examining resilience among university students with reading difficulties using ınternal and external protective factors (Doctoral Dissertation). Edmonton: University of Alberta.
 • Stack‐Cutler, H. L., Parrila, R. K., ve Torppa, M. (2015). University students with reading difficulties: Do perceived supports and comorbid difficulties predict well‐being and GPA? Learning Disabilities Research & Practice, 31(1), 45-55. doi:10.1111/ldrp.1209
 • Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., ... & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(63), 1-13. doi:10.1186/1477-7525-5-63
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TÜİK, 2016). İllerde yaşam endeksi, 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561 adresinden 13.11.2018 tarihinde erişildi.
 • Wilcox, B. L., ve Vernberg, E. M. (1985). Conceptual and theoretical dilemmas facing social support research (pp. 3-20). In Social support: Theory, research and applications (Eds. I. G. Sarason ve B.R. Sarason). Dordrecht: Springer.
 • Yalçın, İ. (2011). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college students. International Journal for the Advancement of Counselling, 33(2), 79-87. doi:10.1007/s10447-011-9113-9
 • Yalçın, İ. (2014). İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye’de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(1), 21-32. doi:10.5080/u7769
 • Yıldırım, İ. (1997). Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81-87.
Primary Language tr
Subjects Psychology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0040-9095
Author: Selen Demirtaş-Zorbaz (Primary Author)
Institution: ORDU UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6124-1842
Author: Nilüfer Koçtürk
Institution: ANKARA T.C. SB. ANKARA YBÜ. YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bibtex @research article { opus456777, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {456 - 480}, doi = {10.26466/opus.456777}, title = {Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demirtaş-Zorbaz, Selen and Koçtürk, Nilüfer} }
APA Demirtaş-Zorbaz, S , Koçtürk, N . (2018). Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 456-480. DOI: 10.26466/opus.456777
MLA Demirtaş-Zorbaz, S , Koçtürk, N . "Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 456-480 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/456777>
Chicago Demirtaş-Zorbaz, S , Koçtürk, N . "Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 456-480
RIS TY - JOUR T1 - Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi AU - Selen Demirtaş-Zorbaz , Nilüfer Koçtürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.456777 DO - 10.26466/opus.456777 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 456 EP - 480 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.456777 UR - https://doi.org/10.26466/opus.456777 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi %A Selen Demirtaş-Zorbaz , Nilüfer Koçtürk %T Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.456777 %U 10.26466/opus.456777
ISNAD Demirtaş-Zorbaz, Selen , Koçtürk, Nilüfer . "Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 456-480. https://doi.org/10.26466/opus.456777