Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 600 - 624 2018-12-30

Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
Effect of Hands on Science Experiments on Academic Achievement, Attitude towards Science Course and Retention

Gökhan Uyanık [1]

46 285

Bu araştırmanın amacı, basit araç-gereçlerle yapılan deneylerin fen bilimleri dersine yönelik tutum, akademik başarı ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel desenlerden, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 akademik yılı güz döneminde Kastamonu İl merkezinde yer alan bir devlet ilkokulunda iki dördüncü sınıf şubesindeki toplam 66 öğrenciden oluşmaktadır. Deney ve kontrol grupları rasgele belirlenmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin 32’si deney grubunda, 34’ü de kontrol grubunda yer almaktadır. Deneysel süreç 8 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Bu süreç boyunca deney grubunda dersler basit araç-gereçlerle yapılan deneysel etkinliklerle işlenmiştir. Kontrol grubunda ise dersler ilgili öğretim programına uygun bir şekilde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Başarı Testi” ve “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, deney grubunda uygulanan basit araç-gereçlerle yapılan deneylerin hem Fen Bilimleri dersi akademik başarısının hem de Fen Bilimleri dersine yönelik olumlu tutumların artmasını sağladığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, deney grubunda uygulanan basit araç-gereçlerle yapılan deneysel etkinliklerin, öğrenmenin daha kalıcı gerçekleşmesini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, fen bilimleri dersleri içerisinde yer alan ilgili konularda basit araç-gereçlerle deneysel etkinlikler yapılarak derslerin işlenmesi önerilmektedir.

The aim of this research is to examine the effects of experiments made with simple tools on attitude toward science, academic achievement and permanence of learning. In the study, quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used from experimental designs. The study group consists of a total of 66 students in two fourth grade branches in a state primary school located in Kastamonu province center in the fall semester of 2017-2018 academic year. Experimental and control groups were randomly assigned. Of the students in the study group, 32 were in the experimental group and 34 were in the control group. The experimental application period covers a period of 8 weeks. Throughout the application process, the lessons in the experimental group were processed with experimental activities made with simple tools. In the control group, the courses were conducted in accordance with the relevant curriculum. Attitude scale and achievement test used in the research. In the analysis of the data, t-test was applied for independent groups. When the findings of the research are examined, it has been found that the hands-on science experiments applied in the experimental group provide the positive attitudes towards Science course both the academic success of the Science course. Nevertheless, the experimental activities carried out with the hands-on science experiments applied in the experimental group achieved the result that it made the learning more permanent. Based on these results, it is suggested that the lessons should be done by using experimental activities with hands on science experiments in science lessons.

 • Akgün, Ş. (2000). Çevre imkânlarıyla basit ders araçları yapımı. Giresun: PegemA Yayıncılık.
 • Ateş, Ö. ve Eryılmaz, A. (2011). Effectiveness of hands-on and minds-on activities on students’ achievement and attitudes towards physics. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(1), 1-22.
 • Bilgin, İ. (2006). The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight grade students' science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 9, 27-37.
 • Çeken, R. ve Tezcan, R. (2006b). İlköğretim fen ve teknoloji ünitelerinde balon aktiviteleri. III. Aktif Eğitim Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3-4 Haziran.
 • Çeken, R. (2010). Fen ve teknoloji dersinde balonlu araba etkinliği. İlköğretim Online, 9(2), 1-5.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Hardal, Ö. ve Eryılmaz, A. (2004). Basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre geliştirilen elektrik devreleri ile ilgili etkinlikler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul (17 Ocak 2004).
 • Harlen, W. (1998). The teaching of science in primary schools, Great Britain (2.Ed.), The Cromwell Press, Trowbridge.
 • Holstermann, N., Grube, D., & Bögeholz, S. (2010). Hands-on activities and their influence on students’ interest. Res Sci Educ, 40,743-757.
 • Johnson, D. M., Wardlow, G. W., & Franklin, T. D. (1997). Hands-on activities versus worksheets in reinforcing physical science principles: Effects on student achievement and attitudes. Journal of Agricultural Education, 38(3), 9-17.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Klemm, E. B., & Plourde, L. A. (2003). Examining the multi-sensory charectiristics of hands-on science activities. The Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers of Science, Sn.Louise (January 29-February 2, 2003)
 • Koç. A. ve Böyük, U. (2012). Basit malzemelerle yapılan deneylerin fene yönelik tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 102-118.
 • Leung, C. B. (2008). Preschoolers’ acquisition of scientific vocabulary through repeated read-aloud events, retellings, and hands-on science activities. Reading Psychology, 29, 65-193.
 • Önen, F. ve Çömek, A. (2011). Öğretmen Adaylarının gözüyle basit araç-gereçlerle yapılan fen deneyleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 45-71.
 • Paris, S. G., Yambor, K. M., & Packard, B. W. (1998). A museum-school-university partnership for enhancing students' interest and learning in science. The Elementary School Journal, 98(3), 267-288.
 • Sadi, Ö. ve Çakıroğlu, J. (2011). Effects of hands-on activity enriched instruction on students' achievement and attitudes towards science. Journal of Baltic Science Education, 10(2), 87-97.
 • Satterthwait, D. (2010). Why are hands-on science activities so effective for student learning?. Teaching Science, 56(2), 7-10.
 • Stohr-Hunt, P. M. (1996). An analysis of frequency of hands-on experience and science achievement. Journal of Research in Science Teaching 33(1), 101-109.
 • Uyanık, G. (2016). Birleştirme tekniğine dayalı fen bilimleri öğretimin tutum, akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 23-31.
 • Uyanık, G. (2017). Fen bilimleri öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama yönteminin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Uzal, G., Erdem, A., Önen, F. ve Gürdal, A. (2010). Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmen görüşleri ve gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 64-84.
 • Victor, E., & Kellough, R. (1997). Science for the elemantaryand middle school, New Jersey: Prentice Hall.
 • Yangın, S., Sidekli, S. ve Gökbulut, Y. (2007). Sınıf öğretmenleri ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen dersine yönelik tutumları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül, Tokat.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5653-6475
Author: Gökhan Uyanık
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus462761, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {600 - 624}, doi = {10.26466/opus.462761}, title = {Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi}, key = {cite}, author = {Uyanık, Gökhan} }
APA Uyanık, G . (2018). Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 600-624. DOI: 10.26466/opus.462761
MLA Uyanık, G . "Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 600-624 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/462761>
Chicago Uyanık, G . "Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 600-624
RIS TY - JOUR T1 - Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi AU - Gökhan Uyanık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.462761 DO - 10.26466/opus.462761 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 600 EP - 624 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.462761 UR - https://doi.org/10.26466/opus.462761 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi %A Gökhan Uyanık %T Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.462761 %U 10.26466/opus.462761
ISNAD Uyanık, Gökhan . "Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 600-624. https://doi.org/10.26466/opus.462761
AMA Uyanık G . Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. opus. 2018; 9(16): 600-624.
Vancouver Uyanık G . Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 624-600.