Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 276 - 295 2018-12-30

Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma
Social Media Addiction: Study on University Students

Fatih Çağatay Baz [1]

309 1356

Günümüzde, özellikle gençler arasında, internet kullanımı çok yaygındır. İnternet kullanımı en çok sosyal medya alanında tercih edilmektedir. Sosyal medya haber, iletişim, eğitim, bilgi paylaşımı, arkadaş takibi gibi farklı alanlarda ilgi çekmektedir. Sosyal medya insanlara düşüncelerini ve edinimlerini paylaşabilecekleri geniş bir alan sunmaktadır. Bu çalışma ile sosyal medya bağımlılıkları üzerine Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri örnekleminde ölçek uygulanarak, sosyal medya bağımlılıkları analiz edilmektedir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri, bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada farklı bölümlerden 186 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Şahin (2018) tarafından geliştirilen ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla, geçerlik çalışmaları çerçevesinde açımlayıcı ve doğrulayıcı analizleri yapılmış ve SMBÖ-YF’nun beşli Likert tipi, 4 alt boyut (sanal tolerans, sanal iletişim, sanal problem ve sanal bilgilenme) ve 29 maddeden oluşan bir yapıya sahip olan ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğrencilerin sosyal medya kullanıcısı oldukları ancak sosyal medya kullanımından kaynaklı sorunları bağımlılık düzeyinde yaşamadıkları ile belirlenmiştir. Sosyal medya bağımlılığı konusunda öğrenci görüşlerinin cinsiyet, yaş, aylık harcama miktarı ve öğrenim gördükleri bölüm gibi değişkenler açısından önemli farklılıklar görülmemiştir.

Today, especially among young people, the use of internet is very common. Internet use is mostly preferred in social media. Social media is attracting attention in different fields such as news, communication, education, information sharing and friend tracking. Social media offers people a wide range of space to share their thoughts and acquisitions. In this study, social media dependencies are analyzed by applying a questionnaire in Osmaniye Korkut Ata University students' sample on social media dependencies. In the analysis of the data, descriptive statistical methods, t test for independent samples and one-way analysis of variance were used. 186 students from different departments were employed in the study. In this study, to determine social media addiction levels of secondary school, high school and university students developed by Şahin (2018), exploratory and validator analyzes were conducted within the framework of validity studies, and SMBÖ-YF's five-point Likert type, 4 sub-dimensions (virtual tolerance, virtual communication, virtual problem and virtual knowledge) and a scale consisting of 29 items. In the light of the data obtained, it was determined that students were social media users, but they did not experience social media usage problems at the level of dependency. There were no significant differences in terms of variables such as gender, age, monthly expenditure and the department in which they studied.

 • Alican, C., ve Saban, A. (2013). Ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumları: Ürgüp örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35 (2). 1-14.
 • Al-Menayes, J.J. (2015). Dimensions of social media addiction among university students in Kuwait. Psychology and Behavioral Sciences. 4(1). 23-28.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. Erişim tarihi: 16.09.2018, http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf
 • Cabral, J. (2011). Is generation y addicted to social media. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications. 2(1). 5-14.
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma, Selçuk İletişim, 9 (2), 27-50. doi: 10.18094/si.99029
 • Hawi, N. S. ve Samaha, M. (2017). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35(5). 576-586.
 • Işık, U., ve Topbaş, H. (2015). Facebook ve bağımlılık: medya bağımlılığı araştırması. The Journal of Academic Social Science Studies, 38, 319-336.
 • Kara, T. (2012). Sosyal medya üzerinde yeni nesil pazarlama ve Türkiye bilgi & iletişim hizmetleri endüstrisinde sosyal ağların kullanımına yönelik bir araştırma. Global Media Journal: Turkish Edition. 2(4), 102-117.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kırık, A.M., Arslan, A., Çetinkaya, A. ve Gül, M. (2015). A quantitative research on the level of social media addiction among young people in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(3). 108-122.
 • Kuss, D.J. ve Griffiths, M.D. (2011). Online social networking and addiction – a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 3528-3552. doi:10.3390/ijerph8093528
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7 (13), 531-546.
 • Nakaya, A.C. (2015). Internet and social media addiction. The United States: Reference Point Press. ISBN-13: 978-1-60152-761-5.
 • Öngen, O. (2017). Sosyal medya kullanıcılarının gerçeklik yanılgısı. Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, 1 (1), 1-14.
 • Sağbaş, E. A., Ballı, S., ve Şen, F. (2016). Sosyal medya ve gençler üzerindeki etkileri. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 153-163.
 • Şahin, C. (2018). Social media addiction scale - student form: The relia-bility and validity study. The Turkish Online Journal of Educational Technology,17(1), 169-182.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., ve Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(4). 23-32.
 • Vural, Z. B. A., ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348‐3382.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6398-9851
Author: Fatih Çağatay Baz (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus470118, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {276 - 295}, doi = {10.26466/opus.470118}, title = {Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma}, key = {cite}, author = {Baz, Fatih Çağatay} }
APA Baz, F . (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 276-295. DOI: 10.26466/opus.470118
MLA Baz, F . "Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 276-295 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/470118>
Chicago Baz, F . "Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 276-295
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma AU - Fatih Çağatay Baz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.470118 DO - 10.26466/opus.470118 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 295 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.470118 UR - https://doi.org/10.26466/opus.470118 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma %A Fatih Çağatay Baz %T Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.470118 %U 10.26466/opus.470118
ISNAD Baz, Fatih Çağatay . "Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 276-295. https://doi.org/10.26466/opus.470118
AMA Baz F . Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma. opus. 2018; 9(16): 276-295.
Vancouver Baz F . Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 295-276.