Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1307 - 1368 2018-12-30

Comparison of Aesthetic Appreciation Levels of 12-17 Years of Age Turkish Children Studying in Different Cultures
Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması

Hatice Kübra Özalp [1] , Melek Gökay [2]

38 136

In this study, it is aimed to define and compare the Turkish culture and Western culture perceptions of Turkish students living in Western and Turkish cultures and their aesthetic appreciation which is thought to change accordingly. The study, designed with a mixed research model that combines quantitative and qualitative research methods, was carried out with participation of a total of 310 Turkish students of 12-17 years of age living in Germany and in Turkey. In the survey, there are 15 questions including an artwork from each of the Western culture and the Turkish culture, which are similar in terms of the style, form, colour, subject and age of production. The students chose the work they appreciated for each question and wrote explanations why they preferred that work in every question. The quantitative data obtained from the questionnaire were analysed by (two way) Chi-Square test in the SPSS program. The students' responses, gathered with the aim of revealing the effects of the works reflecting the culture on people living in different cultures, were analysed by content analysis. As a result of the research, it is understood that besides feeling the effect of the culture they belonged to on the aesthetic preferences of the students, the other cultures they live in also have an effect on them. The effects of cultural factors such as language, religion, patriotism, popular culture and traditional culture motifs were found to be intense in students' aesthetic appreciation.

Bu araştırmada Batı ve Türk kültüründe yaşayan Türk öğrencilerin Türk kültürü ve Batı kültürü algılarını ve buna bağlı olarak değişeceği düşünülen estetik beğenilerini tanımlamak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modeli ile desenlenen bu araştırma Almanya ve Türkiye’de yaşayan 12-17 yaş grubu toplam 310 Türk öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ankette yapıldığı dönem, biçim, form, renk ve konu bakımından benzerlik gösteren Batı ve Türk kültüründen birer eserin yer aldığı 15 soru bulunmaktadır. Öğrenciler her soru için beğendikleri bir eseri tercih etmişler ve her soruda bu eseri neden tercih ettiklerini belirten ifadeler yazmışlardır. Anketten elde edilen nicel veriler SPSS programında (iki yönlü) Kay-Kare testi ile analiz edilmiştir. Kültürü yansıtan eserlerin farklı kültürlerde yaşayan insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayarak elde edilen öğrenci cevapları ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin estetik tercihlerinde ait oldukları kültürün etkisi hissedildiği gibi içinde yaşadıkları diğer kültürlerin de etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin estetik beğenilerinde dil, din, vatan sevgisi, popüler kültür ve geleneksel kültür motifleri gibi kültürel faktörlerin etkisinin yoğunlukta olduğu görülmüştür.

 • Adorno, T. W. (2011). Kültür endüstrisi kültür yönetimi. (N. Ülner, M. Tüzel, E. Gen,Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aslan, T. (2010). Kültürel yeniden-üretim süreçlerine etkisinde postmodern tüketim estetiği (Sanatta Yeterlilik Tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Baudrillard, J. (2013). Tüketim toplumu söylenceleri / yapıları. (H. Deliceçaylı, F. Keskin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berger, J. (2009). Görme biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Berleant, A. (2010). Sensibility and sense, the aesthetic transformation of the human world. Exeter: Imprint Academy, USA: Imprint Academic Philosophy Documentation Center.
 • Blocker, G. H. (1993). Aesthetic value in cross-cultural multicultural art study. Arts Education Policy Review, 95(2), 26-29.
 • Boersema, D. (2013). Philosophy of art aesthetic theory and practice. United States of America: Westview Press, A Member of the Perseus Books Group.
 • Bösel, M. (2012). Religiöse und Kulturrelle probleme von muslimen in Deutschland: Möglichkeiten und irrwege einer uneingeschränkten inte-gration. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canclini, N.G. (1999). Kültür ve iktidar araştırmalarının durumu. Ankara:Vadi Yayınları.
 • Coleman, E. Burns; Hartney, C. ve Alderton, Z. (2013). Defining “So-cial Aesthetics”. Aesthetics, 23 (1), 1-11.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dubuffet, J.(2010). Boğucu kültür. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Duncum, P. (2004). Visual culture isn't just visual: Multiliteracy, multi-modality and meaning. Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 45(3),252-264.
 • Duncum, P. (2005). Popular visual culture and ten kinds of integration. Marry Stokrocki (Ed.), Interdisciplinary Art Education, Building Bridges to Connect Disciplines and Cultures (s.107-120). Reston: The National Art Education Association.
 • Eagleton, T. (2011). Kültür yorumları. (Ö. Çelik, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Eckhoff, A. (2006). Influences on children’s aesthetic responses: The role of prior knowledge, contexts, and social experiences during interactions with the visual arts. (Ph.D Thesis). Kansas State University, USA.
 • Erinç, S. M. (2004). Kültür sanat sanat kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erişti, S. D. (2011). The perceptions of Turkish students living in different cultural environments abouts Turkish culture in their pictorial representation. Australian Art Education, 34(2), 26-58.
 • Frixione, M. (2011). Art, the brain and family resemblances: Some considerations on neuroaesthetics. Philosophical Psychology, 24(5), 699-715.
 • Gans, H. J. (2014). Popüler kültür ve yüksek kültür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gökay, M. (1998), Birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemine göre ilköğretim ii. basamağında sanat eleştirisinin uygulanması ve sonuçları (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gökay, M. (2004). Modanın görsel kültür ve sanat eğitimindeki yeri. Eğitim ve Bilim, 29 (133), 39-46.
 • Guyer, P. (2005). Values of beauty historical essays in aesthetic. New York: Cambridge Universit Press.
 • Güneş, N. H. (2004). Modernizmden postmodernizme Türkiye’de kültürel yabancilaşma sorunu (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Holt, D.K. (2001), The search for aesthetic meaning in the visual arts. USA: Bergin & Garvey, Westport.
 • Kırışoğlu, O. Tekin (2009). Sanat kültür yaratıcılık, görsel sanatlar ve kültür eğitimi-öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kırışoğlu, O. Tekin; Stokrocki, M. (1997). Ortaöğretim sanat öğretimi. YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara.
 • Kieran, M. (2011). The fragility of aesthetic knowledge: Aesthetic psychology and appreciative virtues. E. Schellekens, P. Goldie (Ed.), The Aesthetic Mind, Philosophy and Psychology (s.32-53). New York: Oxford University Press.
 • Loudermilk, M. L. (2002). The use of aesthetics in a comprehensive art curriculum (Degree of Master of Art). In Art Education Graduate College Of Marshall University, Huntington, West Virginia.
 • Marcuse, H. (1997). Estetik boyut. (A. Yardımlı, Çev.) İstanbul: İdea Yayım.
 • Mamur, N. (2012). The effect of modern visual culture on children’s drawings. Procedia Social and Behavioral Sciences, 47, 277-283. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.651
 • Mardin, Ş. (2014). Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Prinz, J. (2011). Emotion and Aesthetic Value. E. Schellekens, P. Goldie (Ed.), The Aesthetic Mind, Philosophy and Psychology (s.71-88). New York: Oxford University Press.
 • Schenkman, Bo N. & Jönsson, F. U. (2000). Aesthetics and preferences of web pages. Behaviour & Information Technology, 19 (5), 367-377.
 • Schiller, F. V. (1999). Estetik üzerine. (M. Özgü, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Smith, R. A. (2008). Educational aesthetics and policy. Arts Education Policy Review, University of Illinois, Urbana-Champaign, 109 (6). doi: 10.3200/AEPR.109.6.3-12
 • Şeriati, A. (2008). Sanat. Ankara: Fecr Yayınları.
 • Tunalı, İ. (2011). Estetik beğeni, çağdaş sanat felsefesi üstüne. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Türkcan, B. ve Yaşar, Ş. (2011). The role of visual culture studies on primary school students’interpretation of visual world. Educational Sciences; Theory &Practice, 11(3), 1564-1570.
 • Ünlü, İ. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 13(1), 77-92.
 • Wagner, E. (2013). Monitoring art education. E. Liebau, E. Wagner, M. Wyman (Ed.), International Yearbook for Research in Arts Education Volume 1.(s. 101-112). Münster/New York/ München/Berlin: Waxmann.
 • Wickman, P. O. (2006). Aesthetic experience in science education, learning and meaning-making as situated talk and action. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah.
 • Wilson, B. (2004). Child art after modernism: visual culture and new narratives. E. Eisner, M. Day (Ed.), Handbook of Research and Pol-icy in Art Education-1, New Jersey: National Art Education Association.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6710-3117
Author: Hatice Kübra Özalp (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4788-6115
Author: Melek Gökay
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { opus470120, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1307 - 1368}, doi = {10.26466/opus.470120}, title = {Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Özalp, Hatice Kübra and Gökay, Melek} }
APA Özalp, H , Gökay, M . (2018). Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1307-1368. DOI: 10.26466/opus.470120
MLA Özalp, H , Gökay, M . "Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1307-1368 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/470120>
Chicago Özalp, H , Gökay, M . "Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1307-1368
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması AU - Hatice Kübra Özalp , Melek Gökay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.470120 DO - 10.26466/opus.470120 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1307 EP - 1368 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.470120 UR - https://doi.org/10.26466/opus.470120 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması %A Hatice Kübra Özalp , Melek Gökay %T Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.470120 %U 10.26466/opus.470120
ISNAD Özalp, Hatice Kübra , Gökay, Melek . "Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1307-1368. https://doi.org/10.26466/opus.470120