Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 984 - 1016 2018-12-30

Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği
The Effect of Social Media Applications on Purchase Behaviors of Generation Y: Instagram Sample

Ebru Onurlubaş [1] , Derya Öztürk [2]

110 453

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarında değişikliklere yol açarak firmaların kendilerine farklı satış yöntemleri aramalarını sebep olmuştur. Özellikle dünya genelinde bilgisayar ağlarının birbiriyle bağlantısı sonucu ortaya çıkan, bir iletişim ağı olan internet kullanımının yaygınlaşması günümüz perakendecilerinin müşterileriyle sosyal medya platformlarıyla iletişim kurup ürünlerini satmasını ve hedef kitleye ulaşmasını sağlamıştır. Çalışmada, ‘Instagram’da kullanılan yöntemlerin Y kuşağındaki kişilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisi’ araştırılmıştır. Araştırmanın verileri 384 kişiden yüzyüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma verileri; güvenirlik analizi, normallik testi, faktör analizi, korelesyon ve çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, en yüksek ilişki satın alma davranışı ile tüketici beğenileri ve takipçi sayısı arasında bulunmuştur. Instagramda kullanılan yöntemlerden; görsel imaj ve hizmet alabilme, tüketici beğenileri ve takipçi sayısı, satıcı davranışı ve ünlü model kullanımının satınalma davranışını etkilediği ortaya konmuştur.

The rapid advancement of technology today has led to changes in consumers' demands and needs, causing firms to look for different sales methods. In particular, the widespread use of the internet, a communication network, which is the result of the interconnections of computer networks around the world, allows today's retailers to communicate with their customers through social media platforms to sell their products and reach the target audience. In the study, ’The effect of the methods used on Instagram on the buying behavior of generation Y‘ was researched. Data were collected from 384 people by face to face survey method. The data were tested by reliability analysis, normality test, factor analysis, correlation and multiple regression analysis. As a result of the study, the highest relationship was found between the buying behavior and the number of consumers’ likes and followers. It has been shown that among the methods used on Instagram; the use of visual images and receiving services, the number of consumer likes and the number of followers, the seller behavior and the famous model use affect the purchasing behavior.

 • Akturan, U. (2007). Tüketici davranışlarına yönelik araştırmalarda alternatif bir teknik: Etnografik araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 237- 252.
 • Algür, S. ve Cengiz F. (2011). Türk tüketicilere göre online (Çevrimiçi) alışverişin riskleri ve yararları. Journal of Yaşar University, 22(6), 3666-3680.
 • Arhin, A. O. (2009). A pilot study of nursing student’sperceptions of academic dishonesty: A generation Y perspective. ABNF Journal, 20(1), 17-21.
 • Baycan, P. (2017). Y kuşağının satın alma davranışları üzerinde sosyal medyanın etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series.
 • Baş, T. (2008). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir?. Ankara: Seçkin Yayıncılık,
 • Bergström, T. ve Bäckman, L. (2013). Marketing and PR in social media how the utilization of instagram builds and maintains customer relationships, Department of Journalism, Media and Communication, Bachelor Thesis, Stockholm: Stockholm University.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 2. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Castellano, G. W. (2014). Practices for engaging the 21st century workforce: Challenges of talent management in a changing workplace. New Jersey: Pearson Education, 40.
 • Chester, E. (2003). Answering generation why: Learnthe management approach and employee services that resonate with today youth. Employee Services Management Magazine, 8-9.
 • Çakır S.Y. ve Elden M. (2010). E-pazarlama karması ve E-pazarlamanın stratejik boyutu, Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Der. Sinem Yeygel Çakır, Ankara, Nobel Yayın
 • Dariswan, P.P. ve Indriani, M.T.D. (2014). Consumers’ attitude toward shopping through instagram social media. Proceedings of 7th, Asia-Pacific Business Research Conference, Bayview Hotel, Singapore ISBN: 978-1-922069-58-0, 1-16.
 • Eisner, S. P. (2005). Managing generation Y. Engineering Management Review. IEEE, 39(2), 6-18.
 • Ellison, N.B., Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of face-book “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer‐Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
 • Erdogan, Z. B. (1999). Celebrity endorsement: A literature review. Journal of Marketing Management, 15 (4), 291-314.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. London, UK: Sage.
 • Fleck, N., Korchia, M. & Roy, I. L. (2012). Celebrities in advertising: Looking for congruence or likability? Psychologyand Marketing, 29 (9), 651-662.
 • George, D. ve Mallery, P.(2003). SPSS for Windows step by step: A Simple guide and reference 11.0 Update. Pearson Education, Inc, United States Of America.
 • Hair, Joseph F. Jr; Rolph E. Andreson; Ronald L. Tahtam; William C. B. (1998). Multivariate data analysis. Fifth Edition Prentice-Hall In-ternational Inc, New Jersey, USA.
 • Hashımzada, A. (2015). Sosyal medyanın pazarlama iletişiminde kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı: Bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 157-176.
 • İslamoğlu, A. H. (2003). Tüketici davranışları. İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Kapoor, C. ve Solomon, N. (2011). Understanding and managing generational differences in the workplace. Worldwide Hospitality And Tourism Themes, 3(4), 308-318.
 • Kavalcı, K. ve Ünal, S. (2016). Y ve Z Kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1033-1050.
 • Kennedy, E. (2017). I create, you create, we all create –for whom? Journal of Product & Brand Management, 26 (1), 68-79.
 • Kırcova, İ. (2012). İnternette pazarlama. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kuyucu M. (2014).Y kuşağı ve facebook: Y kuşağının facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 55-83.
 • Lower, J. (2008). Brace yourself here comes generation Y. Critical Care Nurse, 28(5), 80-85.
 • Muk, A. (2007). Consumers’ intentions to opt into SMS advertising. International Journal of Advertising, 26 (2), 177-198.
 • Muslu, A. (2017). Y kuşağının iş motivasyonunu artırmak için sürdürülebilir yöntemler. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi 12-15 Ekim 2017 Muğla / Türkiye.
 • Oskaybaş K., Dursun, T. ve Yener D. (2014). Online alışverişte tüketicilerin tercihlerini etkileyen unsurların belirlenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 36, 119-135.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Öztürk, D. (2016). Tedarik zinciri yönetimi süreçlerini etkileyen faktörler. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1), 17-24.
 • Pride William M. ve Ferrell, O.C. (2000). Marketing concepts and strate-gies, Houghton Mifflin Compony.
 • Punj, G. (2011). Effect of consumer beliefs online purchase behavior: The influence of demographic characteristics and consumption values. Journal of Interactive Marketing, 25 (3), 134-144.
 • Puybaraud, M. (2010). Generation Y and the workplace: Annual report Johnson Controls.
 • Sarı, S., Bozkurt, Ö. ve Kalkan, A. (2015). Y kuşağının satın alma davranışları üzerinde sosyal medyanın etkisi. Conference Paper · October 2015ResearchGate.
 • Scott, D.M. (2009). Pazarlamanın ve iletişimin yeni kuralları. İstanbul: Me-diaCat Yayıncılık.
 • Scott, D.M. (2010). The new rules of marketing and PR. New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Wallsbeck, F.E. ve Johansson, U. (2014). Instagram marketing: When brands want to reach generation Y with their communication. Unpublished master’s thesis, Halmstad University.
 • Weinberg, T. (2009), The new community rules: Marketing on the social internet. Oreilly Free Online Edition. , ISBN: 978-0-596-15681-7.
 • Taş, H.Y., Demirdöğmez, M. ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048.
 • Tek, Ö.B ve Özgül, E. (2005). Modern pazarlama ilkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Terkan, R. (2014). Sosyal medya ve pazarlama: Tüketici kalite yansıması. Organizasyon ve Yöntem Bilimleri Dergisi, 6 (1), 57-71.
 • Turan, A.H. (2011). İnternet alışverişi tüketici davranışını belirleyen etmenler: Planlı davraniş teorisi (TPB) ile ampirik bir test. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 128-143.
 • Yaşa, E. ve Bozyiğit, S. (2012). Y kuşağı tüketicilerinin cep telefonu ve gsm operatörleri tercihi: Mersin ilindeki üniversite öğrencil-erinin tercihlerini belirlemeye yönelik pilot bir araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 29-46.
 • Yaşa Özeltürkay, E., Bozyiğit, S. ve Gülmez. M. (2017). Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin satın alma davranışları: Keşifsel bir çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(48), 175-198.
 • Yayla, K. (2010). İnternet pazarlamasinda yeni eğilimler: Çevrim içi sosyal ağların üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı, Manisa.
 • Yücel, N. ve Kızkapan, L.(2016). Sosyal medyanın tüketici satın alma karar sürecine etkisi: Elazığ ili örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 481-499.
 • Yılmaz Elbaşı, G. (2015). Sosyal medyada pazarlama: Sosyal medyada kullanıcı motivasyonunun üniversite öğrencilerinin sosyal medya pa-zarlama algısına ilişkin bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • TÜİK. (2018). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
 • Instagram. (2018). http://sosyalmedya.co/instagram-infografik/
 • Instagram.(2018). http://www.medyaakademi.org/2014/11/09/instag-ramin-kurulusu-ve-tarihi/
 • Instagram. (2018). https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram.
 • Instagram. (2018). https://webrazzi.com/2012/04/09/facebook-instagram-1-milyar-dolar-satin-aldi/
 • Instagram. (2018). http://www.webtekno.com/instagram-in-aylik-aktif-kullanici-sayisi-800-milyon-a-eristi-h34097.html.
 • Instagram. (2018). https://www.ideasoft.com.tr/instagramda-satis-yapmak-isteyenlere-oneriler/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2341-0788
Author: Ebru Onurlubaş (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5287-6600
Author: Derya Öztürk

Bibtex @research article { opus471771, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {984 - 1016}, doi = {10.26466/opus.471771}, title = {Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği}, key = {cite}, author = {Onurlubaş, Ebru and Öztürk, Derya} }
APA Onurlubaş, E , Öztürk, D . (2018). Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 984-1016. DOI: 10.26466/opus.471771
MLA Onurlubaş, E , Öztürk, D . "Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 984-1016 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/471771>
Chicago Onurlubaş, E , Öztürk, D . "Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 984-1016
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği AU - Ebru Onurlubaş , Derya Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.471771 DO - 10.26466/opus.471771 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 984 EP - 1016 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.471771 UR - https://doi.org/10.26466/opus.471771 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği %A Ebru Onurlubaş , Derya Öztürk %T Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.471771 %U 10.26466/opus.471771
ISNAD Onurlubaş, Ebru , Öztürk, Derya . "Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 984-1016. https://doi.org/10.26466/opus.471771