Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1017 - 1041 2018-12-30

Evaluation of Social Studies Teachers’ Visions Related the 8th Grade Turkish Republic History of Revolution and Ataturkism Course Book
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Özkan Ginesar [1] , Cemal Güven [2]

39 403

The objective of this research is to evaluate teacher comments for the purpose of defining difficulties and deficiencies of 8th grade Turkish Republic History of Revolution and Ataturkism course book that is taught in 2016-2017 education year and bringing course book to more functional state. It was included teacher and student comments to dedicate course book to students as better. Pheno-menological pattern that is a qualitative research approach was used in this study. Data were collected using semi-structured interview form developed by researcher. Interviews were performed with 20 teachers working Kutahya city and its counties. It was received teacher opinions about outstanding difficulties and deficiencies of course book, whether subjects and visuals are enough in course book in the first three questions of semi-structured interview form. It was taken suggestions from teachers for what can be done for it to be more useful in the last question of interview form. Obtained data were analyzed with content analysis method. Frequency and percentage tables were created by coding teacher comments. In the direction of social studies teachers, it was suggested that topics should be brief, pages shouldn’t be choked to paragraph, and important points should remarkably be specified in order that Turkish Republic History of Revolution and Ataturkism course book is more beneficial.

Bu araştırmanın amacı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okutulan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının güçlükleri, ders kitabının eksikleri ve ders kitabının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla öğretmen görüşlerini değerlendirmektir. Ders kitabının daha iyi bir şekilde öğrencilerin hizmetine sunulması için öğretmenlerin görüşlerine ve önerilerine yer verilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeler, Kütahya ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan 20 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk üç sorusunda ders kitabının öne çıkan güçlükleri, eksikleri, ders kitabındaki konular ve görsellerin yeterli olup olmadığı konusunda öğretmen görüşleri alınmıştır. Görüşme formunun son sorusunda ders kitabının daha faydalı olabilmesi için öğretmenler önerileri sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.  Öğretmen görüşleri kodlama yapılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının daha faydalı olması için konuların kısa ve öz olması, görsellerin arttırılması, sayfaların paragrafa boğulmaması ve önemli noktaların dikkat çekici şekilde belirtilmesi şeklinde öneriler getirilmiştir.

 • Alleman, J. ve B., Jere. (1997). Literacy approach to teaching social studies. Education Research Reports http://www.educ.msu.edu-/reports/edresearch/1997/ october1.htm
 • Ceylan, E., ve Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi (2. b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çakır, A. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf matematik ders kitapları ile ilgili öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çakır, U. (2006). Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı görsellerinin bazı özelllikler açısından incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 01-13.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. b.). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, A. (2008). 6. sınıf yeni sosyal bilgiler ders kitabının (2005) öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkrahisar.
 • Duman, T., ve Çakmak, M. (2003). Ders kitabının nitelikleri. L. Küçükahmet içinde, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (s. 16-34). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Dündar, A. (1995). Ortaokul temel ders kitaplarının eğitsel ve grafiksel açıdan değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Esen, S. (2017). 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Balıkesir.
 • Ginesar, Ö. (2017). 8. sınıf T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı ve tutumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. NEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ginesar, Ö., ve Güven, C. (2017, Kasım 24-25). Ortaokul T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. 3'üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi. Antalya.
 • Kesici, Ş. (2007). Şube rehber öğretmenlerinin görüşlerine göre 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik ve danışma ihtiyaçları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 365-383.
 • Kılıç, A., ve Seven, S. (2002). Konu alanı ders kitabı incelemesi (1. b.). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Kulantaş, N. (2007). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde kullanılan ders ve öğrenci çalışma kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf programı. Ankara: MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öcal, A., ve Yiğittir, S. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kırıkkale örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 51-61.
 • Önal, H., ve Kaya, N. (2006). Sosyal bilgiler ders kitaplarının (4 ve 5. sınıf) değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9(16), 21-39.
 • Şimşek, A., ve Güler, M. (2013). Öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerine göre lise Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 543-574.
 • Tüysüz, S. (2016). İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık.
 • Tüysüz, S. (2016). İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık.
 • Tüysüz, S. (2016). İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık.
 • Uzuner, S., Aktaş, E., ve Albayrak, L. (2010). Türkçe 6, 7. ve 8. sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 721-733.
 • Wakefield, J. F. (2006). Textbook usage in the United States: The case of US history. Online Submission
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Anı Yayınları.
 • Yıldırım, F. (2014). 8. sınıf T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrenci çalışma kitabı hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Tokat
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6921-1047
Author: Özkan Ginesar (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5649-1273
Author: Cemal Güven

Bibtex @research article { opus477153, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1017 - 1041}, doi = {10.26466/opus.477153}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ginesar, Özkan and Güven, Cemal} }
APA Ginesar, Ö , Güven, C . (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1017-1041. DOI: 10.26466/opus.477153
MLA Ginesar, Ö , Güven, C . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1017-1041 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/477153>
Chicago Ginesar, Ö , Güven, C . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1017-1041
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Özkan Ginesar , Cemal Güven Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.477153 DO - 10.26466/opus.477153 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1017 EP - 1041 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.477153 UR - https://doi.org/10.26466/opus.477153 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Özkan Ginesar , Cemal Güven %T Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.477153 %U 10.26466/opus.477153
ISNAD Ginesar, Özkan , Güven, Cemal . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1017-1041. https://doi.org/10.26466/opus.477153